نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

2 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دانشجوی دکترا، گروه مهندسی بهداشت حرفه‌ای، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

4 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: با افزایش تعداد خودروها و به مراتب آن، افزایش تولید و عرضه بنزین و گاز، کیفیت هوا به مرور زمان وخیم ­تر شده است. از مهم‌ ترین آلاینده‌های فرار که هم از بنزین و گاز خام و هم از احتراق آنها متصاعد می­شود، ترکیبات بنزن، تولوئن، زایلن و اتیل­بنزن(BTEX) می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی غلظت BTEX در هوای جایگاه­ های سوخت شهرستان شاهیندژ و حومه انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه مقطعی، نمونه هوای منطقه تنفسی از 24 کارگر 12 جایگاه پمپ بنزین و گاز تهیه شد. نمونه­ ها بر اساس روش NIOSH1501 توسط دستگاه GC-FID آنالیز شدند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های t-test و Linear Regression انجام شد p<0.05).
یافته­ ها: میانگین غلظت BTEX در جایگاه­ های بنزین برابر 327±1787، 141±914، 183±973/4 و 123±476/1 µg/m3 و در جایگاه CNG برابر 863±1142/9، 458±507/6، 514±694/9 و 245/6±296 µg/m3 بود. ارتباط بین میانگین غلظت فردی و محیطی بنزن تنها در جایگاه­های CNG معنی­ دار بود (0/05>p). خطر سرطان کارکنان جایگاه‌های CNG که با بنزن در تماس بودند، برابر4-10×15/8 و حداکثر مقدار شاخص HQ مربوط به گزیلن و برابر 8/656 بود. این مقادیر برای جایگاه بنزین به ترتیب برابر 4-10×21/6 و 16/19 بود.
نتیجه‌گیری:میانگین تراکم بنزن در جایگاه پمپ بنزین حداکثر بوده که بالاتر از حد مجاز کشوری می‌باشد. خطر ابتلاء به سرطان و شرایط غیر سرطان، بسیار بالا می­باشد که نیازمند اتخاذ تصمیمات کنترلی می ­باشد. بهبود کیفیت سوخت، نصب سیستم­ های بازگردانی بخارات بنزین به مخزن، هوشمند کردن سیستم ­های سوخت­گیری، استفاده از پوشش­ های گیاهی تصفیه کننده ترکیبات BTEX و همچنین استفاده از لوازم حفاظت فردی، جهت بهبود شرایط پیشنهاد می ­شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Occupational Exposure of Shahindej County Refueling Stations Workers to BTEX Compounds, in 2016

نویسندگان [English]

  • Ismael Javadi 1
  • Yosef Mohammadian 2
  • Behzad heybati 3
  • Sima Elyasi 4

1 M.Sc. Department of Occupational health, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Science, Sari, Iran.

2 PhD Student, Department of Occupational health, Faculty of Health, Shahid-Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.

3 PhD Student, Department of Occupational health, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Student Research Committee, Mazandaran ‎University of Medical Sciences, Sari, Iran.

4 M.Sc. Department of Environmental health, Faculty of Health, Shahid-Beheshti University of Medical Science, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background and Aims: ٌWith increasing the number of motor vehicles that causes increasing the fuel production and sale, the ambient air quality has been worse. BTEX is one group of the important pollutants that release from gasoline and its burning. The aim of this study is evaluation of BTEX level in refueling station ambient air.
Methods: In this cross-sectional study, the air samples were taken from 24 workers’ breathing zones in 12 gasoline and CNG refueling stations. Samples were analyzed according to NIOSH1501 method and using GC-FID technique.  SPSS-v.16 is used to analyze data with t-test and Linear Regression (p<0.05).
 Result: The mean concentration of benzene, toluene, ethyl-benzene and xylene in gasoline stations was 1787±327, 914±141, 973.4±183 µg/m3 and 476.1±123 respectively, and about CNG stations, there were 1142/9±863, 507.6±458, 694.9±514 and 296±245.6 µg/m3, in that order. The CNG station’s workers, who exposed to benzene, have cancer risk about 15.8×10-6 and the highest HQ index was related to xylene (i.e. 8.656). The cancer risk of gasoline station workers and HQ index were 21.6×10-6 and 16.19 respectively.
Conclusion: Gasoline stations had the highest concentration of benzene that exceeded the OEL-TWA. Cancer and non-cancer risk is in high levels that require decisions to control the condition. Improvement of fuel quality, implementation of vapor recovery systems, smarting the refuel instruments, utilization of plants for purification of BTEX and using of personal protective equipment are our recommendation for improvement of condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refueling Station
  • BTEX
  • Air pollution and VOCs
  • occupational exposure
1. Esplugues A, Ballester F, Estarlich M, Llop S, Fuentes-Leonarte V, Mantilla E, et al. Indoor and outdoor air concentrations of BTEX and determinants in a cohort of one-year old children in Valencia, Spain. Science of the Total Environment.409(2010):63-9.
2. Rezazadeh-Azari1 M, Konjin ZN, Zayeri3 F, Salehpour S, Seyedi M. Occupational Exposure of Petroleum Depot Workers to BTEX Compounds. The International Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2012;3(1):39-44.
3. Farshad A, Khabazi-Oliaei H, Mirkazemi R, Bakand S. Risk assessment of benzene, toluene, ethylbenzene, and xylenes (btex) in paint plants of two automotive industries in iran by using the coshh guideline. European Scientific Journal. 2013;3(2013):270-6.
4. Sturaro A, Rella R, Parvoli G, Ferrara D. Long-term phenol, cresols and BTEX monitoring in urban air. Environ Monit Assess 2010;164(2010):93–100.
5. El-Naggar A, Majthoub M. Study the toxic effects of aromatic compounds in gasoline in Saudi Arabia petrol stations. Int J Chem Sci 2013;11(2013):106–20.
6. Carey P. Air toxics emissions from motor vehicles. Ann Arbor. EPA1987.
7. Andrea LH, Rodriguez C, Runnion T, Farrar D, Murray F, Horton A, et al. Risk factors for increased BTEX exposure in four Australian cities. Chemosphere. 2007;66(2007):533-41.
8. Tunsaringkarn T, Siriwong W, RungsiyothiN A, Nopparatbundit S. Occupational Exposure of Gasoline Station Workers to BTEX Compounds in Bngkok, Thailand. The International Journal of Occupational and Environmental Medicine. 2012;3(2012):117-25.
9. Rattanajongjitrakorna P, Prueksasitb T. Temporal variation of BTEX at the area of petrol station in Bangkok, Thailand. 2014;10(2014):27-41.
10. Mosaddegh M, Tahmasebi N, Barkhordari F, Fallahzadeh H, Esmaielian S, Soltanizadeh K. The investigation of exposure to benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) with solid phase microextraction method in gas station in Yazd province. ISMJ. 2014; 16(2014):419–27.
11. Hazrati S, Rostami R, Fazlzadeh M, Pourfarzi F. Benzene, toluene, ethylbenzene and xylene concentrations in atmospheric ambient air of gasoline and CNG refueling stations. Air Qual Atmos Health. 2016;9(2016):403–9.
12. NIOSH manual of analytical methods (NMAM). Hydrocarbons, aromatic. fourth edition ed. Centers for Disease Control and Prevention, 1600 Clifton Rd. Atlanta, GA2003. p. USA 30329–4027.
13. Caselli M, Gennaro G, Marzocca A, Trizio L, Tutino M. Assessment of the impact of the vehicular traffic on BTEX concentration in ring roads in urban areas of Bari, Italy. . Chemosphere. 2010; 81(2010):306–11.
14. Correa S, Arbilla G, Marques M, Oliveira K. The impact of BTEX emissions from gas stations into the atmosphere. Atmos Pollut Res. 2012;3(2012):163–9.
15. Salih DA YM. GC-MS-estimation and exposure levels of environmental benzene in the BTEX-mixture of air-pollutants in gasoline stations and urban road sides. Int J Res Pharm Chem. 2013; 3(1):88-94.
16. Periago J, Prado C. Evolution of occupational exposure to environmental levels of aromatic hydrocarbons in service stations. Ann Occup Hyg. 2005; 49(2005):233–40.
17. Lagorio S, Crebelli R, Ricciarello R, Conti L, Iavarone I, Zona A, et al. Methodological issues in biomonitoring of low level exposure to benzene. Occup Med 1998;48(1998):497–504.
18. Rezazadeh-Azari M, Naghavi-Konjin Z, Zayeri F, Salehpour S, Seyedi M. Occupational exposure of petroleum depot workers to BTEX compounds. Int J Occup Environ Med. 2011;3(2011): 39–44.
19. H-Mohammed N, Hussien A-RME, O-Hussien M, M-Hassan Y. Determination of hippuric acid and methyl hippuric acid in urine as indices of toluene and xylene exposure by hplc ms/ms spectrometry. International journal of research in pharmacy and chemistry. 2015;5(1):10-6.
20. Demirel G, Özden Ö, Döğeroğlu T, O.Gaga E. Personal exposure of primary school children to BTEX, NO2 and ozone in Eskişehir, Turkey: Relationship with indoor/outdoor concentrations and risk assessment. Science of the Total Environment. 2014;472-474(2014):537–48.
21. US-EPA. Toxicological review of toluene. summary information on Integrated risk information system (IRIS).2005.
22. Mosaddegh M, Jafarian A, Ghasemi A. effectiveness of Opuntia microdasys plant in elimination of BTEX from air using SPME-GC-FID.  Proceeding of 13th Iranian pharmaceutical science congress2012.