تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه مهندسی بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی آب‌های زیرزمینی و سطحی به نیترات در بسیاری از مناطق دنیا به صورت یک مشکل جدی مطرح است. غلظت بالای نیترات در منابع آبی بسیار خطرناک بوده و اگر بالاتر از استاندارد باشد، مصرف این آب می‌تواند باعث بروز بیماری متهموگلوبینمیا و همچنین تشکیل نیتروزآمین‌های سرطان‌زا شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی زئولیت کلینوپتیلولیت اصلاح شده با سورفاکتانت کاتیونی تترا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید، به عنوان جاذب در حذف نیترات از محلول‌های آبی انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، تأثیر متغیرهای مختلف بر فرآیند حذف نیترات، از جمله مقدار جاذب 1 تا 3 گرم در لیتر، غلظت اولیه نیترات 50 تا 150 میلی‌گرم در لیتر، 4PH تا 10 و زمان تماس 120-15 دقیقه بررسی شدند. همچنین مطالعات سینتیک جذب و ایزوترم فروندلیچ و لانگمویر مورد مطالعه قرار گرفت. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: مطالعه نشان داد که حداکثر حذف نیترات در  pH برابر با 4، دُز جاذب 3mg/l  و زمان تعادل 90 دقیقه اتفاق می‌افتد. فرآیند جذب نیترات، از ایزوترم فروندلیچ با (0/9951=R2) و از سینتیک درجه دوم (0/9998=R2) تبعیت می‌کند.
نتیجه‌گیری: زئولیت اصلاح شده با سورفاکتانت قابلیت بالایی برای حذف نیترات دارد، لذا با توجه به در دسترس و ارزان بودن زئولیت و روش ساده اصلاح آن می‌تواند برای حذف سایر آلاینده‌های آنیونی نیز به‌کار گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Clinoptilolite Modified by Cationic Surfactant for Nitrate Removal from Aqueous Solutions

نویسندگان [English]

  • hosein alidadi 1
  • maryam dolatabadi 2
  • marjan mehrabpour 2

1 Associate Professor, Department Of Environmental Health Engineering, Health Sciences Research Center, School Of Health, Mashhad University OF Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 MSc. Department of Environmental Health, Student Research Committee, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Background and Objectives:
Nitrate contamination of surface and groundwater is considered as one of the more serious problems in throughout the world. High nitrate concentration in water (higher than standards) is very dangerous, consuming such polluted water can lead to  Methemoglobinemia disease in children and  the formation of the carcinogenic nitrosamines in adults. . The aim of this study was to investigate the possibility using of Modified clinoptilolite Zeolite by Cationic Surfactants adsorbent in nitrate removal from aqueous solutions. 
Materials and Methods:
In this empirical study, the effects of different  independent variables including adsorbent dose (1-3 g/l), initial concentration of nitrate (50-150 mg/l), pH (4-10) and contact time (15-120 min) on elimination of nitrate was investigated. Also, adsorption kinetic along with Langmuir and Freundlich isotherms was studied.
Results:
The obtained results showed that the maximum removal efficiency of NO3 was in the initial nitrate concentration of 50 mg/L, pH of 4, adsorbent dose of 3 g/l, and contact time of 90 min. Also, the results indicate that the nitrate adsorption by modified Clinoptilolite zeolite was fitted well with  Freundlich isotherm (R2=0.9951), and second- order kinetics (R2=0.9998).
Conclusion:
According to the attained results, the Clinoptilolite zeolite can be considered as an appropriate and economical adsorbent for elimination of nitrate from aqueous solutions. Concerning its simple modification method and low cost, it can be applied as an adsorbent for other anionic pollutions. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • aqueous solutions
  • cationic surfactant
  • Clinoptilolite zeolite
  • Nitrate
  • Removal
 
1. Golstanifar H, Nasseri S, Mahvi AH. Nitrate Removal from groundwater Resources using Nano-Gamma-Alumina and Determining the Adsorption Isotherms. Iranjournal Health & Environment. 2013;5(4):12.
2. Fallahi F, Ayati B, Ganjidoust H. Lab Scale Study of Nitrate Removal By Phytoremediation. water and wastewater journal. 2011;16(4):9.
3. Malekian R, Abedi-Koupai J, Eslamian SS. Influences of clinoptilolite and surfactant-modified clinoptilolite zeolite on nitrate leaching and plant growth. Journal of Hazardous Materials. 2011;185(6):7.
4. Gatkash ME, Younesi H, Shahbazi A. Nitrate Removal from Aqueous Solution Using Nanoporous MCM-41 Silica Adsorbent Functionalized with Diamine Group. water and wastewater journal. 2011;18(4):8.
5. Naseri s, Heibati b, Asadi a. Performance Evaluation of Modified Pumice on Removal Nitrate From Aqueous Solution: Kinetic Studies and Adsorption Isotherm. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 2011;1(38):12.
6. Soleimani M, Ansarie A, Abassie MH. Investigation of Nitrate and Ammonium Removal from Groundwater by Mineral Filters. water and wastewater journal. 2008;67(4):9.
7. Salmani ER, Ghorbanian A, Ahmadzadeh S, Dolatabadi M, Nemanifar N. Removal of Reactive Red 141 Dye from Synthetic Wastewater by Electrocoagulation Process: Investigation of Operational Parameters. Iranian Journal of Health, Safety and Environment. 2016;3(1):403-11.
8. Yoosefian M, Ahmadzadeh S, Aghasi M, Dolatabadi M. Optimization of electrocoagulation process for efficient removal of ciprofloxacin antibiotic using iron electrode; kinetic and isotherm studies of adsorption. Journal of Molecular Liquids. 2017;225:544-53.
9. Nemati sani O, Sadeghi A, Dehghan AA, Asadzadeh S, Dolatabadi M. Removal of nitrate from aqueous solutions using Saccharomyces cerevisiae biosorbent: adsorption isotherms and kinetics. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2014;6(2):441-9. eng %@ 2008-8698 %[ 2014.
10. Asghar NA, Abbasali R. Investigation of Cadmium removal efficiency by Clinoptilolite from aqueous solutions. Zabol University of Medical Sciences. 2012;5(3):7.
11. Nabizadeh r, Mahvi ah. MTBE adsorption on Surfactant-Modified Zeolites from aqueous solutions. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2012;4(3):12.
12. Mortazavi B, Rasuli  L. Reduction of Hexavalent Chromium fromAqueous Solution Using Modified Zeolite Cationic Surfactant. Iranian Journal of Health 2010;3(4):10.
13. Maleki A. Potential of Acid Modified Zeolite for Cadmium Adsorption in Aqueous Environment. Mazandaran  University  Medical Sciensce. 2011;22(4):11.
14. Asgari G, Sidmohammadi2 A. Study on phenol removing by using modified zolite (Clinoptilolite) with FeCl3 from aqueous solutions. Journal of Health System Research. 2010;6(4):10.
15. Shamohammadi S, Isfahani A. Removal of Manganese from Aqueous Solution by Natural Zeolite in the Presence of Iron, Chrome and Aluminum Ions. water and wastewater journal. 2011;19(4):10.
16. Zhi-Yong, Yuan J-S, Li X-G. Removal of ammonium from wastewater using calcium form clinoptilolite. Journal of Hazardous Materials. 2007;141(3):6.
17. Rivera A, Farías T, Ménorval LCd. Acid natural clinoptilolite: Structural properties against adsorption/separation of n-paraffins. Journal of Colloid and Interface Science. 2011;360(4):7.
18. Rahmani ar, Asgari g. Investigation of the Catalytic Ozonation Performance Using Copper Coated Zeolite in the Removal of Reactive Red 198 From Aqueous Solutions. Scientific Journal of Ilam University of Medical Sciences. 2012;21(4):11.
19. Wang Y, Liu S. Ammonia removal from leachate solution using natural Chinese clinoptilolite. Journal of Hazardous Materials. 2006;36(4):6.
20. Shamohammadi S, Isfahani A. Removal of Manganese from Aqueous Solution by Natural Zeolite in the Presence of Iron, Chrome and Aluminum Ions. water and wastewater journal. 2010;1(1):10.
21. shokohsaljoghi z, malekpour a, bakhtiari m. Using cationic surfactant as Modified By Hyvlandyt new adsorbent for the removal of anions from salmon breeding Surveillance. Journal of Marine Science. 2012;10(2):10.
22. Najafpoor AA, Soleimani G, Ehrampoush MH, Ghaneian MT, Salmani ER, Dolatabadi Takabi M. Study on the adsorption isotherms of chromium (VI) by means of carbon nano tubes from aqueous solutions. 2014.
23. Doltabadi M, Alidadi H, Davoudi M. Comparative study of cationic and anionic dye removal from aqueous solutions using sawdust‐based adsorbent. Environmental Progress & Sustainable Energy. 2016.
24. Sadeghi A, Dolatabadi m. Ability of the yeast Saccharomyces cerevisiae for biological removal of ciprofloxacin antibiotic in aqueous solution. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2015;7(1):9.
25. Onyango MS, Masukume M, Ochieng A, Otieno F. Functionalised natural zeolite and its potential for treating drinking water containing excess amount of nitrate. Water SA. 2010;36(5):655-62.
26. Malakootian M, Yaghmaian K. The Efficiency of Nitrate Removal in Drinking Water Using Iron Nano-Particle: Determination of Optimum Conditions. toloe behdasht. 2011;4(10):10.
27. Dabrowski A, Hubicki Z, Podkościelny P, Robens E. Selective removal of the heavy metal ions from waters and industrial wastewaters by ion-exchange method. Chemosphere. 2004;56(2):91-106.
28. Yoshitake H, Yokoi T, Tatsumi T. Adsorption of chromate and arsenate by amino-functionalized MCM-41 and SBA-1. Chemistry of Materials. 2002;14(11):4603-10.
29. Zhan Y, Lin J, Zhu Z. Removal of nitrate from aqueous solution using cetylpyridinium bromide (CPB) modified zeolite as adsorbent. Journal of hazardous materials. 2011;186(2):1972-8.
30. Farasati M, Jafarzadeh N. Use of Agricultural Nano Adsorbents for Nitrate Removal from Aqueous Solutions. Iran-Water Resources Research. 2013;8(3):11.
31. Vassileva P, Voikova D. Investigation on natural and pretreated Bulgarian clinoptilolite for ammonium ions removal from aqueous solutions. Journal of Hazardous Materials. 2009;170(4):6.
32. G¨unay A, Arslankaya E, Tosun I. Lead removal from aqueous solution by natural and pretreated clinoptilolite: Adsorption equilibrium and kinetics. Journal of Hazardous Materials. 2007;146(5):10.