تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مهشد، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: روزانه مقادیر زیادی زباله از اجتماعات انسانی به روش‌های مختلف دفع می‌شود. بخش چشمگیری از این زباله‌ها را مواد آلی تشکیل می‌دهند که بازیافت این مواد و بهره‌گیری از آن‌ها به روش‌های مختلف به دلیل جلوگیری از آسیب به محیط زیست و حفظ منابع و انرژی مورد توجه انسان قرار دارد. یکی از روش‌های مناسب بازیافت این مواد، تولید کود آلی، ورمی کمپوست می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف قابلیت تولید ورمی کمپوست از ضایعات میوه و کاغذ و خاک اره و برگ(به عنوان منبع کربن دار ) مورد بررسی قرار گرفت تا در نهایت بتوان بهترین ماده افزودنی جهت تولید ورمی کمپوست را بدست آورد و زمان تولید را نیز تا حدی کاهش داد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه این مطالعه به مدت 100 روز، از دی ماه سال 1393 تا فروردین سال 1394 و با هدف بررسی قابلیت تولید ورمی کمپوست از کود گاوی (85‌ درصد) در ترکیب با ضایعات میوه، کاغذ، خاک اره و برگ (به عنوان منبع کربن‌دار 15‌ درصد) و فاکتورهای مؤثر بر ورمی کمپوست شامل درصد رطوبت، میزان خاکستر، کربن، کل نیتروژن، pH، نسبت کربن به نیتروژن، فسفر، هدایت الکتریکی و همچنین شاخص جوانه‌زنی ورمی کمپوست انجام شد. به منظور بررسی اثر درصدهای حجمی مختلف کود تولیدی در رشد گیاه ترتیزک از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه استفاده شد.
یافته‌ها‌: در تمامی تیمارها با گذشت زمان مقدار TC، pH و C/N مواد بستر کاهش و مقدار TN، P و Ec مواد بستر افزایش یافته بود. در انتهای تحقیق در تیمار کود گاوی و ضایعات کاغذ (تیمار C) مقداری ضایعات کاغذ مشاهده شد. کود به‌دست آمده از تیمار D (برگ درخت) با سطح 30‌ درصد حجمی دارای بیشترین درصد جوانه‌زنی و تیمار A (خاک اره) دارای بیشترین میانگین (41/33) در تعداد بذر جوانه زده بود. تیمار C (ضایعات کاغذ) بیشترین میانگین در ارتفاع جوانه‌زنی داشت.
نتیجه‌گیری: ضایعات مورد استفاده شامل ضایعات خاک اره، میوه، کاغذ، برگ و ترکیب ضایعات جهت تولید ورمی کمپوست مناسب است و غذای مناسب برای کرم خاکیEisenia fetida  می‌باشد. ضایعات کاغذ به تنهایی جهت تهیه ورمی کمپوست مناسب نمی‌باشد و بهتر است جهت تهیه ورمی کمپوست به صورت ترکیب با سایر مواد زائد آلی استفاده شود. بررسی تغییرات درصد خاکستر و کربن و نسبت C/N بیان کننده این واقعیت است که عملاً بعد از گذشت70 روز، مواد بستر کاملاً تثبیت می‌شوند. در قسمت جوانه‌زنی ورمی کمپوست تولیدی، سطح 15 درصد حجمی تهیه شده از کود ورمی کمپوست تولیدی، جهت رشد گیاه و جوانه‌زنی مناسب است و در نتیجه کود تولیدی از ورمی کمپوست برای استفاده در بخش کشاورزی دارای اهمیت می‌باشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Capabilities of Vermicompost Produced from Domestic Waste using Earthworms Esenia foetida in Ghochan

نویسندگان [English]

  • mahin karbar 1
  • aliasghar najaf poor 2
  • hossein alidade 2
  • Habibollah Esmaily 3

1 M.SC, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

2 Associated Professor, Department of Environmental Health Engineering, Health Science Research Center, School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Associated professor,Department of Biostatistics and Epidemiology, School of public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashad, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Daily excreted large amounts of waste from human communities in different ways. A significant portion of this waste consists of organic material. The recycling of these materials and using them in different ways prevent the damage caused to the environment and conserve resources and energy is human attention. One of the appropriate methods of disposal of these wastes, production of organic fertilizer, vermicompost is.
Objectives & ( hypothesis OR questions): Given that the municipality Ghochan, rotted cow manure and dried leaves of the trees used to produce vermicompost In this study the vermicompost production of cow manure, fruit waste, paper, sawdust and leaves (as carbon source) and germination index vermicompost is examined To finally be able to obtain the best additive to produce vermicompost.
Materials & Methods: 5 treatments that are used to carry out the plan include: cow manure- Fruit lesions- Sawdust- leaf- Paper- Composition of the waste.
Results: Used waste includes waste sawdust, fruit, paper, leaf and composition of the waste is suitable for vermicomposting is Eisenia fetida earthworms and proper nutrition. Waste paper to produce vermicompost alone is not suitable and it is better to prepare vermicompost should be used in combination with other organic wastes..
Conclusion: Changes of ash and carbon and C / N ratio indicates the fact that virtually After 70 days, the bedding materials are firmly established.

کلیدواژه‌ها [English]

  • vermicompost- Fruit lesions- Sawdust- leaf- Paper- Composition of the waste
1.Esfahani MN, Mohsenzade A, Abbasi KN. An innovation for organic crop production by compost fertilizer of Isfahan municipal’s waste as bionematicide and biofertilizer. Acta Fytotechnica et Zootechnica. 2016;18(5):7-9.
2. عبدلی،م - جلیلی قاضی زاده ،م .ارزیابی توانایی انطباق فناوریهای نو مدیریت پسماندها در کشور.محیط شناسی سال سی وسوم. تابستان1386.شماره42. صفحه 62-51
3. Adamipour N, Heiderianpour M, Zarei M. Application of vermicompost for reducing the destructive effects of salinity stress on tall fescue turfgrass (Festuca arundinacea Schreb.‘Queen’). Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture. 2016;7(25)
4. علیخانی،ح - یخچالی، ب _ محمدی،ل . مقایسه خصوصیات فیزیکی وشیمیایی کمپوست معمولی و ورمی کمپوست . مجله زیست شناسی ایران. 1390. جلد24 .شماره6.
5.            Past V, Mesdaghinia A, Naderi M. Determination of Toxic Metals Pollution using Extraction (TCLP) in Six Brands of Vermicompost Produced from Bio-Wastes in Tehran. Iranian Journal of Health and Environment. 2016;9(2):289-98.
6.            Olfati J-A, Rasouli F. Casing with leached vermicompost improve oyster mushroom biological efficiency. Iran Agricultural Research. 2016;35(1):95-9.
7.            Ashoorzadeh H, Torkashvand AM, Khomami AM, Guilan I. Choose a Planting Substrate and Fertilization Method to Achieve Optimal Growth of Araucaria excelsa. Journal of Ornamental Plants. 2016;6(3):201-15.
8. Edwards CA,Dominguez J.Vermicomposting of sewage sludge effect of bulking materials on growth and reproduction of the earthworms E.andri.Pedobiologia 2000;44:24-32.
9. FR.Laboratory Manual for Chemical and Bacterial Analysis of Water and Sewage.  McGraw-Hill book 1943
10. نوری ج, پور هاشمی سع, ارجمندی ر, علیمردانی ف. تعیین موقعیت قوانین مدیریت پسماندها در مقایسه تطبیقی با حقوق فرانسه و بهره‌مندی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE). فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. 2014;16(2):111-28.
11. Association APH, Association AWW, Federation WPC, Federation WE. Standard methods for the examination of water and wastewater: American Public Health Association.; 1915.
12. Said-Pullicino D, Erriquens FG, Gigliotti G. Changes in the chemical characteristics of water-extractable organic matter during composting and their influence on compost stability and maturity. Bioresource technology. 2007;98(9):1822-31.
13. Bernal DÁ, Hernández MAL, Osben HRB, Ramos SMC, Mora M. VERMICOMPOST AS AN ALTERNATIVE OF MANAGEMENT FOR WATER HYACINTH. Revista Internacional de Contaminación Ambiental. 2016;32(4):425-33.
14. Malińska K, Zabochnicka-Świątek M, Cáceres R, Marfà O. The effect of precomposted sewage sludge mixture amended with biochar on the growth and reproduction of Eisenia fetida during laboratory vermicomposting. Ecological Engineering. 2016;90:35-41.
15. KHARE NSA, BHARGAVA D, Bhattacharya S. Effect of initial substrate pH on vermicomposting using Perionyx excavatus (Perrier, 1872). Applied ecology and environmental research. 2005;4(1):85-97.
16. Atiyeh RM, Domínguez J, Subler S, Edwards CA. Changes in biochemical properties of cow manure during processing by earthworms (Eisenia andrei, Bouché) and the effects on seedling growth. Pedobiologia. 2000;44(6):709-24.
17. Martin AM. Bioconversion of waste materials to industrial products: Springer Science & Business Media; 2012.
18. قیصری, دانش. بررسی پتانسیل استفاده از فرآیند تولید ورمی کمپوست برای بازیافت ضایعات سبزیجات میادین تره بار (مطالعه موردی-ضایعات سبزیجات میادین تره بار شهر مشهد). علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 2009.
19. مقداد پ, کیومرث ش, سعدی ش. تولید ورمی کمپوست در مقیاس خانگی با کرم خاکی (Eisenia fetida).
20. Hartenstein R, Hartenstein F. Physicochemical changes effected in activated sludge by the earthworm Eisenia foetida. Journal of Environmental Quality. 1981;10(3):377-81.
21. Elvira C, Goicoechea M, Sampedro L, Mato S, Nogales R. Bioconversion of solid paper-pulp mill sludge by earthworms. Bioresource Technology. 1996;57(2):173-7.
22. Bansal S, Kapoor K. Vermicomposting of crop residues and cattle dung with Eisenia foetida. Bioresource technology. 2000;73(2):95-8.
23. Haghighi M, Barzegar MR, da Silva JAT. The effect of municipal solid waste compost, peat, perlite and vermicompost on tomato (Lycopersicum esculentum L.) growth and yield in a hydroponic system. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2016;5(3):231-42.
24. Lim SL, Lee LH, Wu TY. Sustainability of using composting and vermicomposting technologies for organic solid waste biotransformation: recent overview, greenhouse gases emissions and economic analysis. Journal of Cleaner Production. 2016;111:262-78.
25. Alidadi H, Hosseinzadeh A, Najafpoor AA, Esmaili H, Zanganeh J, Takabi MD, et al. Waste recycling by vermicomposting: Maturity and quality assessment via dehydrogenase enzyme activity, lignin, water soluble carbon, nitrogen, phosphorous and other indicators. Journal of Environmental Management. 2016;182:134-40.
26. Ndegwa P, Thompson S. Integrating composting and vermicomposting in the treatment and bioconversion of biosolids. Bioresource technology. 2001;76(2):107-12.
27. Domínguez J, Edwards CA, Webster M. Vermicomposting of sewage sludge: effect of bulking materials on the growth and reproduction of the earthworm Eisenia andrei. Pedobiologia. 2000;44(1):24-32.