تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی نیشابور، نیشابور، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 مربی،گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

4 استادیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران.

5 کارشناس ارشد، گروه بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور، ایران.

6 کارشناس ، گروه بهداشت محیط، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده علوم پزشکی نیشابور ، نیشابور، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: قرار گرفتن در معرض صدای محیط زیست ناشی از ترافیک در مناطق شهری شایع است و منجر به افزایش خطر برای سلامتی انسان می‌شود. با توجه به وسعت شهر و خطرات ناشی از آلودگی صوتی حاصل از تردد وسایل نقلیه فراوان برای شهروندان، مطالعه حاضر با هدف تعیین آلودگی صوتی و همچنین متوسط شاخص سطح صدا در مناطق  پر تردد  نیشابور انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی و مقطعی  در  سه ماه اول سال1394 در شهر نیشابورانجام شد. در این مطالعه اندازه‌گیری به مدت 30روز در طی روزهای هفته به جز روزهای تعطیل در 6 ایستگاه میدان امام خمینی (ره)، میدان امام انقلاب، میدان خیام، میدان آزادی، چهارراه بعثت و خیابان عطار که جزء مناطق شلوغ و مهم نیشابور می‌باشند، در سه بازه زمانی انجام گرفت. دستگاه مورد استفاده در این سنجش، صداسنج مدل SVAN953 ساخت کارخانه Casella انگلستان بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 18) انجام شد.
یافته‌ها: میانگین میزان صوت در ایستگاه‌های مورد بررسی (ایستگاه‌های 6-1) به ترتیب در محدوده 5/16±100/06، 5/15± 93/38، 4/96± 86/58، 5/15±93/38، 4/15±97/38 و 2/17±96/90 دسی‌بل قرار گرفتند که بیشترین مقدار تراز مربوط به میدان امام خمینی (ره) (معادل صوت به مقدار 4/125 دسی بل) در بازه زمانی صبح (ساعت 9-7) که جزء مناطق تجاری است و کمترین آن مربوط به چهارراه بعثت (80/2 دسی‌بل) در بازه زمانی عصر (ساعت 19-17) که جزء مناطق مسکونی است، بود.
نتیجه‌گیری: در همه ایستگاه‌های مورد بررسی تراز شدت صوت بالاتر از حد مجاز توصیه شده برای مناطق مسکونی و تجاری است. با توجه به اثرات و عوارض زیان‌بار این عامل محیطی، انجام مطالعات مداخله‌ای جهت بررسی عوامل ایجاد کننده آلودگی ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Noise Pollution Measurement in Crowded Areas of Neyshabur during primary Three monthes of 2015

نویسندگان [English]

 • Ali akbar Mohammadi 1
 • Hossein Alidadi 2
 • Mohammad Bagher Delkhosh 1
 • Seyede Horriey Fallah 3
 • Abdoliman Amouei 4
 • Hosseinali Asgharnia 4
 • Vahid Taghavi manesh 5
 • Monireh Ghorbani 6

1 Lecturer, Department of Environmental Health Engineering, Neyshabur School of Medical Sciences, Neyshabur, Iran.

2 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 Lecturer, Department of Environmental Health Engineering, School of Paramedical, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

4 Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Paramedical, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran.

5 Msc. Department of Environmental Health, Student Research Committee, Neyshabur School of Medical Sciences, Neyshabur, Iran.

6 B.sc. Department of Environmental Health, Student Research Committee, Neyshabur School of Medical Sciences, Neyshabur, Iran.

چکیده [English]

Background and purpose: Exposure to the environmental noise originated from traffic is common in urban areas, and can lead to the adverse health effects. Present study aimed to determine average Sound Level Index (SLI) and noise pollution in overcrowded areas of Neyshabur, Iran.
Materials and methods: This cross-sectional study was accomplished over three primary months of 2015 in Neyshabour city. Six stations in main and crowded parts of Neyshabour including Imam Khomeini, Enghelab Square, Khayyam Square, Azadi Square, Beasat crossroad and Attar Street were applied to measure the SLA in three time period of a day. The measurements were carried out using SVAN953 mean. Statistical analyses of the obtained data were performed by SPSS 18 software.
Results: The achieved results revealed that the average SLI at the aforementioned stations were (100.06 ±5.16), (93.38 ± 5.15), (86.58 ± 4.96), (93.38 ± 5.15), (97.38 ± 4.15) and (96.90 ± 2.17) dB respectively. The maximum and minimum Equivalent sound levels were 125.4 and 80.2 dB at the Imam Khomeini station (as a commercial area) in the morning and Beasat station (as a residential area) in the evening correspondingly.
Conclusion: In all stations, the measured sound pressure levels were higher than its permission limit for residential and commercial areas. Regarding the adverse health effects of noise pollution, it needs to perform required investigations to reveal the effective factors. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Noise pollution
 • Day Average Sound LevelAreas
 • Neyshabur
 1. World Health Organization, (2005). United Nations Road Safety Collaboration: A Handbook of Partner Profiles (Geneva: World Health Organization).
 2. Barbosa ASM, Cardoso MRA.Hearing loss aming workers exposedto road traffic noise in the city of Sao Paulo in Brazil, AurisNausis Larynx 2005; 32: 17 -21.
 3. Zekry F. Ghatass , Assessment and Analysis of Traffic Noise Pollution inAlexandria City, Egypt ,WorldApplied Sciences Journal 2009; 6: 433-441
 4. Babisch W, Elwood P. Traffic noise as a risk factor for myocardial infarction. J Schver Wasser1993; 88: 66-135.
 5. Van Kempen E, Babisch W. The quantitative relationship between road traffic noise andhypertension: a meta-analysis. J Hypertens. 2012; 30: 1075–1086.
 6. Bendokiene I, Grazuleviciene R, Dedele A. Risk of hypertension related to road trafficnoise among reproductive-age women. Noise Health. 2011; 13: 371–377.
 7. Babisch W. The noise/stress concept, risk assessment and research needs. Noise Health .2002; 4: 1–11.
 8. Halonen JI, Vahtera J, Stansfield S, et al. Association between nighttime traffic noise and sleep: the Finnish public sector study. Environ Health Perspect. 2013; 121: a147.
 9. Ouis, D. Annoyance from road traffic noise: A review. J. Environ Psychil, 2001; 21: 101-120.
 10. - Babisch W, Elwood P. Traffic noise as a risk factor for myocardial infarction. J Schver Wasser1993; 88: 66-135.
 11. Abo-Qudais S, Abu-Qdais H. Perceptions and attitudes of individuals exposed to traffic noise in working places. Building and Environment 2005; 40: 778-87.
 12. Basner, M.; Babisch, W.; Davis, A.; Brink, M.; Clark, C.; Janssen, S.; Stansfeld, S. Auditory andnon-auditory effects of noise on health. Lancet 2014; 383: 1325–1332.
 13. Sato T. Yano T, Bjorkman M, Rylander R. . Road Traffic Noise Annoyance in Relation to Average Noise Level, Number of Events and Maximum Noise Level. Journal of Sound and Vibration,1999; 223:775-784.
 14. Alam J.B, Jobair Bin Alam M, Rahman M.M, Dikshit A.K, Khan S.K Study on traffic noise levelof Sylhet by Multiple regression Analysis associated with health hazards, Iran. J. Environ. Health. Sci.Eng, 2006; 3: 71-78.
 15. AsgharniaH,Tirgar A, Amouei A, Fallah  H, Khafri S, Mohammadi  A A, Peykarporsan  F, Rahimi D, Beykaei  B, Shirkhani Z. Noise Pollution in the Teaching Hospitals of Babol (Iran) in 2012. J BabolUniv Med Sci 2014; 16: 64-69.
 16. Sazegarnia A, BahreiniToosi MH, Moradi H. Sound Pollution and traffic sound indicators inmany main street in Mashhad city for summery rush over. Iran Med Physic 2005; 8: 21-30. (Persian).
 17. Malakootian M. Noise pollution in Kerman- Iran.Iranian J Publ Health.2001;30 : 31-36. (Persian).
 18. Ghanbari M., Nadafi K., Mosaferi M., Yunesian M., Aslani H. Noise Pollution Evaluation inResidential and Residential– Commercial Areas in Tabriz-Iran. Iranian Journal of Health andEnvironment 2011; 4: 375-384. (Persian).
 19. www. https://fa.wikipedia.org/wiki
 20. Sayed Abas Ali. Investigation of the dose – response relationship for road traffic noise in Assiut, Egypt. ApplAcoust 2004; 65: 1113-20. (Persian).
 21. MosaferiM,RasolzadehY,NazariJ,TaghipoorH,Dianat I, Assessment of   noise pollution indices in Tabriz. Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2012; 34:112-119. (Persian).
 22. FathiS,nasiriP,Monazam E, MoradiR,Razaghi F , Noise Pollution Evaluation inzoneing  5in Tehran-Iran, Journal of Environmental Science Technology 2015;17:1-8. (Persian).
 23. Emamjomeh MM, Nikpay A, Safari Variani A. Study of noise pollution in Qazvin (2010). The Journal of Qazvin University of Medical Sciences 2011; 15: 62-69.(Persian).
 24. Moasheri N, Monazzam M.R, Abolhasannejad V, Abbaszadeh M, Movahhedi E. Assessment ofnoise pollution indices in Birjand old districts in 2010. Journal of Birjand University of medical sciences, 2013; 19: 431-39.(Persian).
 25. Henrique P, BelisarioDiniz F, Alves Barbosa W. Environmental noise pollution in the city of Curitiba, Brazil. Applied Acoustics 2002; 63:  351–358.
 26. Belojevic G, Jakovljevic B, Aleksic O. Subjective reactions to traffic noise with regard to somepersonality traits. Environment International 1997; 23:221-6.
 27. IyadKheirbek, Kazuhiko Ito, Richard Neitzel, Jung Kim, Sarah Johnson,Spatial Variation in Environmental Noise and Air Pollution in New York City, Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine,2014; 91:415-431.