تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 استادیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

2 پزشک، کارشناس ارشد بهداشت عمومی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

3 دانشیار گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: به دلیل تنوع شرایط بیولوژیک در مناطقی که بیماری سالک شیوع بیشتری دارد، برای کنترل آن در همه مناطق، یک روش ثابت ارائه نمی‌شود؛ همچنین، انتخاب روش مناسب برای پیشگیری و کاهش بروز بیماری، باید با توجه به شرایط خاص آن منطقه انجام شود. این مطالعه، به بررسی تأثیر وضعیت کالبدی محیط در شیوع بیماری لشمانیوز جلدی، در مناطق هیپرآندمیک سالک در مشهد پرداخته است.
 
مواد و روش‌ها: در این بررسی میدانی که به شکل سرشماری 2491 خانوار انجام شد، با استفاده از چک‌لیست و مشاهده  به تعیین وضعیت کالبدی محیط و توزیع فراوانی متغیرهای اپیدمیولوژیک در کانون‌های بیماری سالک در مشهد در سال 1392 پرداخته شد. تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار 11.5SPSS و به‌وسیله آزمون کای‌دو صورت گرفت. سطح معنادار نیز کمتر از 0.5 در نظر گرفته شد.
 
یافته‌ها: بیشترین فراوانی بیماری در گروه سنی 10 تا 29 سال، در دانش‌آموزان، دانشجویان و زنان خانه‌دار مشاهده شد. دفع نشدن بهداشتی فاضلاب، وجود زمین استفاده‌نشده و نخاله ساختمانی در مجاورت منزل و نبود پوشش مناسب کف حیاط با ایجاد شرایط لازم برای رشد پشه خاکی، با وجود بیماری سالک ارتباطی معنادار داشت. صرف وجود ساخت‌وساز در مجاورت منزل، تفاوت معناداری در گروه بیماران و افراد سالم نداشت.
 
نتیجه‌گیری: در صورت جمع نشدن نخاله‌های ساختمانی، ساخت‌وساز به‌تنهایی تأثیری در افزایش بیماری سالک ندارد. اطلاع‌رسانی عمومی برای افزایش آگاهی ساکنان مناطق هایپرآندمیک سالک، درباره عوامل خطر محیطی ایجادکننده بیماری و آموزش اقدامات بهداشت محیط مانند جمع‌آوری سریع نخاله‌های ساختمانی و پوشش مناسب کف حیاط، می‌تواند با مداخله در محل زندگی پشه خاکی سبب کاهش شیوع بیماری سالک شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study on The effect of physical environment conditions on the prevalence of cutaneous leishmaniasis in leishmania hyperendemic area in Mashhad

نویسندگان [English]

 • Lida Jarahi 1
 • Afsaneh Tayarani Bathaee 2
 • Majid Reza Erfanian Taghvayi 3

1 Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine, Mashhad, Iran

2 MD, MPH, Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Mashhad, Iran

3 ََAssociated Professor, Mashhad University of Medical Sciences, Faculty of Medicine, Department of Community Medicine, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background & objective : Because of the diversity in biological conditions on areas with high prevalence of cutaneous leishmaniasis, providing a specific way for controlling disease in all areas is  not impractical, so anselection of appropriate disease prevention method for preventing diseases should be selected regardingaccording to the special conditions of each area. This study investigated the effect of physical environment conditions conditions based on the prevalence of cetaceous leishmaniasis in hyperendemic areas in Mashhad, Iran.
 
Materials & Methods: This census study ,with a survey of 2,491 households, were carried out by applying a checklist and observations to evaluate the physical environment conditions and epidemiological factors of cutaneous leishmaniasis in hyperendemic areas in Mashhad in 2012. Data analysis was done with SPSS11.5 software by Chi-square test, and Pvalue less than 0.5 was considered significant.
 
Results: The highest prevalence of cutaneous leishmaniasis was in age group of 10-29 years, in students, college students and housewives people. Poor sanitation, existence of unused land and construction debris near the house and inappropriate yard floor covering (, by creating the suitable circumstances for proliferation sandflies) , had a significant relationship with prevalence of leishmaniasis. Building Cconstruction site near the people residence by itself didwas not show a significant difference in patients
groups and healthy individuals
 
Conclusion: If there is no accumulation of construction debris, construction by   alone have not important effect ion increasing leishmaniasis. Public education. itself has no important effectPublic notification  for increasing the awareness of residents of in hyperendemic areas about physical environment risk factors and training of environmental health actions such as rapid collection removal of construction debris and suitable yard flooring can lead to lower prevalence of cutaneous leishmaniasis with the intervention in sandflies living place.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cutaneous Leishmaniasis
 • Prevalence
 • Physical Environment Conditions
 • Mashhad
 1. Yazdanpanah.H,Baratian.A, Karimi.S ,Evaluation of relationship between Ecological condition and Prevalance of cutaneous leishmaniasis in Ghasreshirin –Isfahan- Iran.Journal of  Geographic Science 2013  , No 10,P69-89 2013 Received;23.11.2013
 2. Shirzadi MR. National Programme of salak control. 4th congress of national day and zoonosis diseases inform week, Razi congress center, 2000. P 30-32. (Persian)
 3. Desjeux P. The increase in risk factors for Leshmaniasis. Worldwide. Trans R Soc Trop Med Hyg 2001; 95(3);239-43
 4. Rafati A, Shapouri Moghadam R. The epidemiologic study of leishmaniasis in Damghan. J Semnan Univ Med Sci 1386; 8(4): 1879-85. (inPersian)
 5. Ayatollahee J. Cutaneous Leishmaniasis (CL). Journal of Medical Sciences and Health Services. 2005; 13: 104-96
 6. Akbari E, Mayvaneh F, Entezari AR, Nazari M Survey of the Role of Bioclimatic Factors in the Outbreak of Cutaneous LeishmaniasisIranian Journal of Epidemiology 2014
 7. Mozaffari Gha, Bakhshizadehkoloche F. Analysis of Cutaneous Leishmaniasis Outbreak in the Worth of Yazd–Ardakan. Geography and Development. 2011; 23: 202-185
 8. Monireh Majlesi, Fallahzade.R, Ajili.Sh. Evaluation of Effect of Enviromental factors in Prevalance of cutaneous leishmaniasis in Abarkooh-Yazd- Iran National Health EnviromentalCongress.P.102.2010
 9. Mahbobi S, Nemetian M, Rajebi R, Doroodgar A, and Dehghani L. Aspect of 5 years Cutaneous Leishmaniasis in Kashan city. The 3th National Epidemiology Congress, Kerman, 2006; p185 (Persian).
 10. Kubeyinje EP. Belagavi CS. Jamil YA. Cutaneous leishmaniasis in expatriates in Northern. Saudi Arabia.East Afr Med J 1997 Apr. 74(4); 249-51.