تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 کارشناس بهداشت عمومی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

2 استادیار قارچ شناسی پزشکی، گروه انگ لشناسی و قارچ شناسی، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

3 کارشناس ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، آزمایشگاه آب و فاضلاب، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: استخرها از مراکز پرطرفدار ورزشی هستند که موادی مانند ترشحات بینی، بزاق و ادرار را که وارد آب می شوند، دریافت می کنند و بهداشت شناگران را به مخاطره می اندازند. این مطالعه با هدف تعیین آلودگی باکتریایی و قارچی استخرهای شنای شهر کرج و تأثیر برخی عوامل محیطی بر میزان آلودگی انجام گردید.
مواد و رو شها: در این پژوهش، 7 استخر شهر کرج و تعداد 103 نمونه شامل آب و سطوح محیطی با رو شهای استاندارد آزمایش شدند. مقدار کلر باق یمانده، PH ، تعداد شناگران و درجه حرارت سنجیده شد. آنالیز داده ها با نرم افزار آماری spss19 و سطح معنی داری 05 / P< 0 صورت گرفت.
یافته ها: میانگین PH و کلر آزاد باقی مانده به ترتیب 5/ 7 و 2/20 ppm بود. 27 / 24 درصد از نمونه ها یک یا چند آلودگی قارچی داشتند. گونه های آسپرژیلوس به میزان 71 / 65 درصد، کاندیدا 20 درصد، رودوترولا 86 / 2 درصد، قارچ های ساپروفیت 57 / 8 درصد و دیگر گونه های مخمر به میزان 86 / 2 درصد
بودند. مقدار MPN و HPC به ترتیب در 4/ 93 و 6/ 84 درصد از نمونه ها در محدوده استاندارد بود. بیشترین آلودگی در نمونه برداری از سطوح در قسمت رختکن مشاهده شد. ارتباط مستقیمی بین کاهش کلر باقی مانده و افزایش تعداد شناگران با افزایش آلودگی ها وجود داشت.
نتیجه گیری: نتایج آزمای شها حاکی از وجود آلودگی های باکتریایی و قارچی در آب و سطوح استخرها بوده است. ب هکارگیری از سیستم های تصفیه و کلرزنی مناسب و آموزش به افراد در خصوص رعایت بهداشت پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of Bacterial and Fungal Pollution of Swimming Pools in Karaj city and Effect of Some Environmental Factors on it

نویسندگان [English]

 • Mounes Asadi Shavaki 1
 • Elaheh Mahmoodi 2
 • Negin Valaei 3

1 Student of Public Health, Student Research Committee, Alborz University of Medical Sciences, karaj, Iran

2 Department of Pathobiology, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran.

3 Environmental - Civil engineering, Water and Wastewater Laboratory, Alborz University of Medical Sciences, karaj, Iran

چکیده [English]

Background and objective: Swimming pools being some of the popular sport centers are able to potentially receive some pollutants such as nasal secretions, saliva and urine and endanger the health of swimmers. The aim of this study was to determine the bacterial and fungal pollution of swimming pools in Karaj
city and effect of some environmental factors on it.

Materials and Method: In this study, 7 pools and 103 samples including water and environmental surfaces were evaluated with standard methods. Residual chlorine, pH, number of swimmers and temperatur were studied. SPSS statistical software (version 19) was used for data analysis and the P-value was ≤ 0.05.

Results: research showed that the average of PH and residual chlorine was 7/5 & 2/20 ppm, correspondingly. 24/27% of samples were positive for one or more fungal contamination. Aspergillus spp were 65/71%, Candida spp 20%, Rodotrolla spp 2/86%, other filamentous fungi 8/57% and other yeast species 2/86%.
MPN test in 93/4% and HPC test in 84/6% were in the standard range. Results of tests with carpet samples showed the highest contamination was in dressing room. statistical analysis indicated that there is a direct relationship between decrease of residual chlorine, increase of number of swimmers with increase
of contamination.

Conclusion: Test results indicate the presence of bacterial and fungal contamination in water and equipment pools. It is proffered to use the filtration and chlorination systems and teaching people about compliance hygiene.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Bacterial contamination
 • Fungal contamination
 • Swimming pools
 • Karaj city
 1. Hashemi A, Dehghanzade R, Taghipoor H, GHasemzade V. Analysis of chemical and biological quality of water in public Swimming pools in Tabriz. Journal of Tabriz University of Medical Sciences 2011; 33(6): 19-24 (Article in Persian).
 2. Mahdinejad M. Determining the quality-health indicators in Gorgan pools. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 2003; 5(12): 89-95 (Article in Persian).
 3. Jaberi A, Sadeghi A, Alizadeh M. Contamination of swimming pools in the Mashhad city. Motor and Sport Science Journal 2009; 7(13): 91-99 (Article in Persian). 
 4. Nanbakhsh H, Hazrati Tape KH, Diba K. Parasites contamination and some physical and chemical characteristics in indoor pools in oromiyeh. Journal of Kermanshah University of Medical Sciences 2005; 9(4): 52-62 (Article in Persian).
 5. Ghaneian MT, Ehrampoush MH, Dad V, Amrollahi M, Dehvari M, Jamshidi B. An Investigation on Physicochemical and Microbial Water Quality of Swimming Pools in Yazd. Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences 2012; 20(3): 340-349 (Article in Persian).
 6. Rasti S, Asadi MA, Iranshahi L, Hooshyar H, Gilasi HR, Zahiri A. Parasitic and fungal contamination and physicochemical parameters of indoor pools in Kashan. Feiz Journal 2011; 15(1): 78-83 (Article in Persian).
 7. Rabi A, Khader Y, Alkafajei A. Sanitary Conditions of Public Swimming Pools in Amman, Jordan. Int. J. Environ. Res. Public Health 2008; 5(3): 152-7.
 8. Wu YT, Tran J, Truong M. Do Swimming Goggles Limit Microbial Contamination of Contact Lenses Optometry & Vision Science 2011; 88(4): 456-60.
 9. Papadopoulou C, Economou V, Sakkas H. Microbiological quality of indoor and outdoor swimming pools in Greece: Investigation of the antibiotic resistance of the bacterial isolates. Inter. J. Hygi and Environ health 2008; 211(3-4): 385-97.

       10. Noriyan A, badali H, Hamzehei H. Fungal contamination in indoor pools in Zanjan city in 1382. Journal of Zanjan          University of Medical Sciences 2003; 1(48): 43-47 (Article in Persian).

       11. Yousefi Z. Study of the Pollution Condition of Swimming Pools in Sari City for the Staphylococcus aureus. Iran J           Health & Environ 2009; 2(3): 178-187 (Article in Persian).

      12. Barik bin B, KHodadadi M, Azizi M, Ali abadi R. Check the status of biological and physico-chemical parameters of        public swimming pools in Birjand. Journal of Birjand University of Medical Sciences 2005; 12(3-4): 84-87 (Article in          Persian).

      13. Kheradpisheh Z, Aghamolaei T, Dindarloo K, Salehi Najafabadi M, Madani A H. Determination of trihalomethane          concentrations in indoor swimming pools water of Bandar Abbas, Iran. Journal of Hormozgan University of Medical            Sciences 2012; 16(6): 501-508 (Article in Persian).

      14. Nikaeen M, Hatamzadeh M, Vahid Dastjerdi M, Hassanzadeh A, Mosavi Z, Rafiei M. An Investigation on Physical,          Chemical and Microbial Quality of Isfahan Swimming Pool Waters Based on Standard Indicators. Journal of Isfahan            Medical School 2010; 28(108): 346-356 (Article in Persian).

      15. Salvato JA, Nemerow NL, and Agardy FJ. Environmental Engineering. 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc.,                   Hoboken, New Jersey.USA: 2003.

      16. Martins MT, Sato MIZ, Alves MN, Stoppe NC, Prado VM, Sanchez PS. Assessment of microbiological quality for             swimming pool in South America. J Water Res 1999; 29(10): 2417-2420.

      17. Shahriari A, Nafez A.H, Norouzi S, Heidari M. Investigation of Common Microbial Indicators in Swimming Pool of          Gorgan City. Ardebil Health Journal 2011; 2(2): 17-26 (Article in Persian).