تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 مربی گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد

2 استادیار گروه بهداشت و مدیریت، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مشهد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد.

3 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات علوم بهداشتی مشهد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

4 مربی گروه آموزشی بهداشت, دانشگاه علوم پزشکی نیشابور, نیشابور, ایران

چکیده

زمینه و هدف: بازرسان بهداشت محیط، عضو ضروری سیستم بهداشتی هستند و در پیشگیری از بیماری ها نقش بسزایی دارند. آنها نقش و وظایف خود را از طریق مشاوره، بازرسی و پایش ایفا می کنند و در صورت لزوم، قوانین بهداشتی را به کار می برند. حفاظت از بهسازی محیط و ارتقای سلامت جامعه، مستلزم وجود قوانین محکمی است که بتواند آثار سوء آلودگی های محیط ی را به پایین ترین سطح ممکن برساند. لذا این مطالعه با هدف تعیین آگاهی بازرسان بهداشت محیط، نسبت به مرحل ههای اجرایی ماده 13 انجام شد.

مواد و رو شها: این مطالعه توصیفی و مقطعی است که در سال 1393 انجام شد، پرسشنامه توسط بازرسان تکمیل و نمره دهی شد. رابطه بین میزان آگاهی و مشخصات دموگرافیک با کمک نرم افزار SPSS و آزمون آماری تی زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه و کای - دو، در سطح معنی داری 5 درصد
تجزیه وتحلیل گردید.
یافته ها: میانگین سنی افراد ( 54 بازرس بهداشت محیط) برابر با 2/ 6 ± 2/ 34 و میانگین سابقه کاری آنها 8/ 7± 35 / 10 سال بود. شمار افراد با آگاهی خوب، تقریباً با تعداد افراد با آگاهی ضعیف برابر بوده است. بیشترین درصد افراد ( 3/ 33 درصد) آگاهی متوسط داشتند. رابطه آگاهی با وضعیت استخدامی ( p=0/036) ) و مقطع تحصیلی معنادار بود ( 05 / .p=0)
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت نقش بازرسان بهداشت محیط در ارتقای سطح سلامت جامعه، نیاز به برنامه ریزی برای ارتقای سطح آگاهی بازرسان درباره مرحله های اجرایی ماده 13 احساس می شود. برای اجرایی شد این امر، به تدوین برنامه های آموزشی بدو استخدام و آموزش مداوم نیاز است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the knowledge of Environmental Health Officers in regard to the executive process of the legal item13

نویسندگان [English]

  • Rouya Peiravi 1
  • Mohammad Vahedian-Shahroodi 2
  • Hossein Alidadi 3
  • Malihe Noori Sistani 4

1 Faculty member, Department of Environmental Health Engineering, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

2 Assistant Professor, Department of public health and management, school of Health, Health Sciences Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

3 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad, Iran

4 M.sc Department of Public Health, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran

چکیده [English]

Background and objective: Environmental Health Officers (EHO) being essential members of health systems play a key role in the prevention of disease and the environmental sanitation by consulting, inspecting, monitoring and law enforcing (if it’s necessary). Protection of the environment and promotion of
the community health need to enforce strict rules so that the adverse effects of environmental pollution reduced as much as possible. This study was carried out to survey the knowledge of Environmental Health Officers about the executive process of legal item 13.

Materials and Method: This cross-sectional study was performed in 2014, after testing the validity and reliability of questionnaire, they were filled by inspectors.The questions regarding the Knowledge were scored. Relationship between the knowledge and demographic characteristics was analyzed by SPSS
software through statistical test including paired T-Test, one-way ANOVA and
Chi square test at a significant level of 0.05.

Results: The mean age of 54 Environmental Health Inspectors was equal to 34.2±6.2, and their mean job experience was 10.35±7.8 years. The number of people with a good knowledge was almost equal to the number of people with poor knowledge. The highest percentage of people (33.3%) had moderate
knowledge. The relationship between knowledge with employment status (p= 0.036) and knowledge with academic degree (p=0.05) were significant.

Conclusion: According to the obtained results and the importance of EHO’s role in the promotion of community health, it is necessary that a regular training program is structured to increase the EHO’s awareness in regard to the executive process of legal item13 after their employment and before their starting work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Literacy
  • Environmental Health Officer
  • legal item13
1. Kumwenda S, Samanyika Y, Chingaipe E, Mamba K, Lungu K, Mwendera C, et al. The Emerging Environmental Health Risks and Challenges for Tomorrow: Prospects for Malawi.
2. Green RM, Kane K. The efectie enforcement of HACCP based food safety management systems in the UK. Food Control. 2014;37(0):257-62.
3. Thomas EP, Seager JR, Mathee A. Environmental health challenges in South Africa: policy lessons from case studies. Health & Place. 2002;8(4):251-61.
4. Shaw N. Study of public swimming pools and spa pools in NSW, 1993. New South Wales Public Health Bulletin 1994;5(12):131-3.
5. Tehrani H, Taghdisi MH. Community Action A Strategy for Health Promotion.Iranian Journal of Research in Environmental Health. 2015;2(4):255-9.
6. Laws book of Islamic Republic of Iran. 7. Nikmardnamin S, Javanmardi s, Gholizade F, Zamani M,
Hashemi F, Karbro A. Survey of knowledge, attitus and behavior of operatingroom infectioncontrol staffin training hospital of Qazvin. Edrak. 2011;5(20):47-51.
8. Pourshikhan M, Kazennajad E. Knowledge and attitu of Lab stafftowards AIDS in Gilan. KAUMS Journal (FEYZ). 2004;8(1):66-72.
9. Omidvar S, Soleiman H. Knowledge and attitudof the personnel of Mazandaran family health centers toward vasectomy in, 2002. 2. 2004;8(2):91-6.
10. Khani H, Moslemizadeh N, Montazeri A, Godazandeh G, Ghorbani A. Knowledge, attitudand performance of of health personnel towards breast cancer preventio programs in Southern edge of Caspian Sea. Iranian Journal of Breast Disease. 2008;1(2):28-37.
11. Mashizi RK, Yunesian M, Borna MO, Galavi E. Evaluationof Knowledge and Attitudof Confectioney Workers towards Usage of ArtificiaFood Dyes in Bardsir. Journal of Health. 2012;3(2):32-41.
12. Ghanbari S, Majlessi F, Ghafari M, Majdabadi MM,. Evaluationof health literacy of pregnant women in urban health centers of Shahid BeheshtiMedical University. Daneshvar Medicine 2012;19(97):1-13.
13. Tähkäpää S, Kallioniemi M, Korkeala H, Maijala R. Food control offirs perceptionof the challenges in implementingnew food control requirements in Finland. Food Control. 2009;20(7):664-70.