تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و کوی رشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشیار، گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

4 دکتری اپیدمیولوژی، مرکز تحقیقات قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی، یزد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیماران همودیالیزی برای تولید مایعات دیالیز، هر هفته به 400 لیتر آب نیازمندند.ازاین رو، کیفیت آبی که برای درمان بیماران همودیالیزی استفاده م یشود، عامل بسیار مهمی است. این مطالعه با هدف ارزیابی کارایی سیستم های اسمز معکوس مرکز دیالیز بیمارستان های آموزشی شهر یزد،برای بهبود کیفیت آب مورداستفاده انجام شده است.
مواد و رو شها: در این پژوهش، 48 نمونه آب از ورودی و خروجی سیستم های اسمز معکوس دو بیمارستان آموزشی، در دوره زمانی آبان تا دی سال 1392 برداشت شد. سپس نمون هها ازنظر پارامترهای فیزیکوشیمیایی کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم، همه مواد جامد محلول، سولفات، کلراید، سختی، EC و pH با استفاده از رو شهای استاندارد آزمایش شدند و نتایج با نرم افزار SPSS نسخه 16 بررسی گردید.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که اختلاف معن یداری با اطمینان 99 درصد، بین آب ورودی به سیستم اسمز معکوس ازلحاظ متغیرهای کلسیم، همه مواد جامد محلول، کلراید، EC و pH وجود دارد. نتایج آزمون T جفتی و بررسی کارایی سیستم اسمز معکوس نشان داد که اختلاف معن یداری بین کیفیت آب، پیش و پس از سیستم در بیمارستان 1 وجود دارد. ب هاستثنای کلراید و سدیم، در بیمارستان شماره 2 نیز بین کیفیت آب در دو مرحله اختلاف معن یداری مشاهده شد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که سیستم اسمز معکوس، کیفیت آبی را که برای همودیالیز استفاده می شود، برای همه عناصر اندازه گیری شده ب هطور معن یداری بهبود بخشیده است؛ اما در صورت کارکرد مداوم امکان دارد با کاهش راندمان روبه رو شود؛ بنابراین، استفاده از رو شهای ترکیبی تصفیه آب برای جلوگیری از آلایند ههای فیزیکوشیمیایی، برای اطمینان از همودیالیز با کیفیت مناسب ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance evaluation of reverse osmosis systems for water treatment required of hemodialysis in Yazd educational hospitals, 2013

نویسندگان [English]

  • Mohammad Saleh Ali Taleshi 1
  • Hamid Reza Azimzadeh 2
  • Mohammad Taghi Ghaneian 3
  • Seyedeh Mahdieh Namayandeh 4

1 MSc, Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, Iran.

2 Associate Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, Iran

3 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Environmental Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

4 PhD, Epidemiology, Cardiovascular Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran

چکیده [English]

Background and objective: Every week, hemodialysis patients need to approximately 400 l of water for producing dialysis fluids. So, the quality of water used for treatment of hemodialysis patients is an important factor. This study evaluated the performance of reverse osmosis systems of Yazd educational hospitals
dialysis centers for improving the quality of water used.

Materials and Method: In this study, 48 samples of input and output of reverse osmosis systems collected in two educational hospitals during October to December in 2013. Then samples analyzed from the aspect of the physicochemical parameters such as calcium, magnesium, sodium, potassium, total dissolved solids (TDS), sulfate, chloride, total hardness (TH), EC and pH using standard methods of experiment and the results were analyzed using SPSS v.16. software.

Results: The findings of research showed that there is significant difference with 99% confidence between input water to reverse osmosis from aspect of calcium, TDS, EC, pH. Results of paired T-Test and evaluation of performance of reverse osmosis showed that there is significant difference between water quality, before and after of system in the hospital No.1. Except chloride and sodium, there is a significant difference between water qualities in two phases in the hospital No.2.

Conclusion: The results of this research showed that reverse osmosis system improves the quality of water used for hemodialysis significantly, but in continuous operation may be faced with reduced efficiency. Thus, using combination methods of water treatment is necessary to prevent the physicochemical pollution for ensuring the hemodialysis with good quality.

Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water Quality
  • Hemodialysis
  • Reverse Osmosis
  • Physicochemical Parameters
1. Hoenich A, Levin R. The Implications of Water Quality in Hemodialysis. Renal Research Institute Symposium 2003; 16(6): 492-497.
2. Laurence RA, Lapierre ST. Related quality of hemodialysis water: a 7-year multicenter study. Am J Kidney Dis 1995; 25:738–750.
3. Hoenich NA, Levin R, Ronco C. How Do Changes in Water Quality and Dialysate Composition Affect Clinical Outcomes? Blood Purif 2009; 27:11–15 DOI: 10.1159/000167002.
4. Peinemann KV, Nunes SP. Membrane Technology: Volume 4: Membranes for Water Treatment. New York, NY: John Wiley & Sons 2010. p. 25-37.
5. Pontoriero G, Pozzoni P, Andrulli S, Locatelli F. The quality of dialysis water. Nephrol Dial Transplant 2003; 21-25.
6. Kawamura S. Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities. New York: John Wiley and Sons 2000. p. 588-90.
7. Williams ME. A Brief Review of Reverse Osmosis Membrane Technology white paper. Harriman, TN: EET Corporation and Williams Engineering Services Company, Inc 2003. p. 8-23.
8. Asadi M, Norouzi M, Khazaei M, Omidi Oskouei A, Paydari Shayesteh N. Concentration of cations in water used for hemodialysis in Qom province hospitals and comparisons with AAMI and EPh standards. J of Health 2011; 3(2): 48-55 (Persian).
9. Vorbeck-Meister I, Sommer R, Vorbeck F, Horl WH. Quality of water used hemodialysis: bacteriological and chemical parameters. Nephrol Dial Transplant 1999; 14: 666-675.
10. Ward RA. Water processing for hemodialysis. Part I: a historical perspective. Seminar Dialysis 1997; 10 (1): 26-31.
11. Asadi M, Arast Y, Behanami Pour S, Norouzi M, Mohebi S, Omidi Oskouei A, et al. Quality of water entrance to dialysis machines and its comparison with AAMI and EPh standards in hospitals of Qom province. Qom university of Medical Sciences Journal 2012; 6 (3): 22-26 (Persian).
12. Alizadeh M, Bazrafshan E, Jafari Mansourian H, Rajabizadeh A. Microbiological and Chemical Indicators of Water Used in Hemodialysis Centers of Hospitals Affiliated to Zahedan University of Medical Sciences, 2012. Journal of Health & Development 2013; 2(3): 182-191(Persian).
13. Sobrino Pérez PE, Barril Cuadrado G, del Rey Román C, Sánchez Tomero JA. Monitoring on-line Treated Water and Dialysate Quality. Nefrologia 2008; 28(5):493-504.
14. Lenore SC. Standard methods for the examination of water and wastewater. 20th ed. Washington DC: American Public Health Association, American Work Association, Water Environment Federation; 1999.
15. Baseri AM, Dehghani R, Soleimani A, Hasanbeig O, Pourgholi M, Ahaki A, et al. Water quality investigation of the hemodialysis instruments in Kashan Akhavan hospital during Oct-Nov. 2011. Iran J Health & Environ 2013; 6 (2): 145-154 (Persian).
16. Shahryari A, Nikaeen M, Hajiannejad M, Vahid Dastjerdi M, Hassanzadeh A, Saffari H, et al. Evaluation of reverse osmosis system for improving water quality used for dialysis fluid. Health System Research 2012; 8 (5): 782-795 (Persian).

17. Tchobanoglous G. Wastewater Engineering: Treatment and Reuse. New York, NY: McGraw- Hill; 2003