تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران

2 استادیار ، گروه اپیدمیولوژی وآمار زیستی ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران، ایران

3 کارشناس مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه وهدف: نقش شنا به عنوان ورزشی سودمند ومفرح برکسی پوشیده نیست که امروزه علاوه بر جنبه تفریحی ، جنبه درمانی ان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است از سویی نباید از تهدیدهای احتمالی پیرامون این ورزش سودمند غافل شد.لذا هدف از این تحقیق ، بررسی ومطالعه کیفی آب استخرهای شنا، جکوزی هاوحوضچه های آب سرد در شهرتهران می باشد.   
                     
مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که بصورت مقطعی در 6 ماهه اول سال 1392 درمناطق 12،13،14،15 شهرداری تهران و طی دومرحله انجام گرفته است، 27 استخر سرپوشیده فعال مورد بررسی قرارگرفت . در مرحله اول از کلیه 27 استخر نمونه برداری انجام گرفته است ودر مرحله دوم پس از ارائه راهکارهای مناسب وآموزشهای ارائه شده به مسئولین استخرهایی که در مرحله اول دارای آب الوده بوده اند، نمونه برداری مجدد ی صورت پذیرفت. تمامی مراحل نمونه برداری ،انتقال به آزمایشگاه وآنالیز نمونه های آب از نظر مقدار کلرآزاد باقیمانده،PH، آلودگی میکروبی براساس روش های استاندارد آزمایش های آب وفاضلاب صورت گرفت. 

یافته ها: نتایج حاکی از ان است که در 48% کل نمونه های برداشت شده کلرآزاد باقیمانده در حد استاندارد ملی ( 3-1 میلیگرم در لیتر) با حداقل صفر وحداکثر 4 بوده است. 1/76% دارای PH  استاندارد(8-2/7) بوده وهمچنین باکتری های هتروتروف 8/78% در کل نمونه های برداشت شده مطلوب بوده است.  
  
نتیجه گیری: در این مطالعه مشخص گردید بیشترین موارد آلودگی میکروبی در قسمت جکوزی ها وحوضچه های ،آب سرد بوده که تقریبا در تمامی این موارد میزان کلرآزاد باقیمانده در حد استاندارد نبوده است . همچنین در نمونه برداری مجدد از استخرهای که در مرحله اول نمونه برداری ها، دارای آلودگی میکروبی بوده اند، پس از انجام تمهیدات لازم ( نصب کلریناتور) توسط مسئولین استخرها و آموزشهای ارائه شده توسط بازرسین بهداشت محیط مرکز بهداشت شرق  ، کلیه نمونه های برداشت شده فاقد آلودگی میکروبی بوده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation on Physico-Chemical and Microbiological Quality of Public Swimming Pools in Tehran City, Iran(2014)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Dehghani 1
  • Kamal Azam 2
  • Azam Mohammadi 3

1 Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 BS in Environmental Health, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and objective: the role of swimming pools as a useful and interesting sport is obvious to everyone, which its curable aspect has been considered these days. On the other hand, we should not reject the possible threats of this sport. So, the purpose of this research is to consider the quality of swimming pools, Whirl pool and cool water basin in Tehran.

Methods: in this descriptive- analytic inquiry which has been done in first six months of 1392, in 12, 13, 14 and 15 areas of Tehran municipality and within two parts, studied 27 active lidded swimming pools. At first stage, it has been got samples from all these pools and at the next stage, it has been got renewed samples after presenting suitable ways and instruction to the liable of swimming pools which have been polluted at first stage. All the stages of sampling, transferring to the lab and analyzing of samples from the aspects of remained free color quantity, PH, microbial contamination has done based on standard methods of water and sewer tests.

Results: the results show the amount of remained free color at National standard limit of minimum 0 and maximum 4(1-3mg/L) in 48% of samples. 76/1% had standard pH(7.2-8) and also Heterotrophic bacteria of all samples were in a good situation.

Conclusion: this study showed the most microbial contamination part was whirl pools and cool water basins in which the amount of remained free color was not on standard extent. Also, in renewed getting samples from pools which were contaminated at first stage of tests, all samples were lack of microbial contamination after considering necessary preparation by liable of swimming pools and giving structures by environmental hygiene inspectors of east hygiene center.

 Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pool Swimming
  • Physico-Chemical Quality
  • Microbiological Quality
  • Tehran
1. Guidelines for safe recreational water environments. Vol 2: (Swimming pools and similar environments). Geneva: World Health Organization; 2006.
2. ASL Hashemi A. Environmental health in swimming pools. Tabriz: Akhtar; 2010.
3. Ministry of Health and Medical Environmental and Occupational Health Center, a Guide to Monitoring of Swimming Pools and Coastal Water; 2013.
4. Seyfried PL, Fraser DJ. Persistence of pseudomonas Aveuginoso in chlorinated swimming pools. Can J Microbiol. 1980; 26(3): 350‐5.
5. Jacobson JA. Pool‐associated pseudomonas Aveuginoso dermatitis and other bathing‐  associated infections. Infect Control. 1985; 6(10): 398‐401.
6. Moore JE, Heaney N, Millar BC, Crowe M, Elborn JS. Incidence of pseudomonas aeruginosa in recreational and hydrotherapy pools. Communicable Disease and Public Health. 2002; 5(1):23‐6.
7. Institute of standards and Industrial Research of Iran. Water quality sampling for microbiological examination of water –code of practice, ISIRI 4208. 1st   Revision.
8. ASL Hashemi A, Dehghanzadeh Reyhani R, Taghipor H. Investigation parameters on chemical quality of public swimming pools water in Tabriz city. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences. 2011; 33(6):19‐24 (Persian).
9. Shahriari A, Nafez AH, Norouzi S, Heidari M. Investigation of common microbial Indicators in Swimming pools of Gorgan city. Health journal of Kordestan. 2011; 2(2):17‐26.
10. Martins M, Sato M, Alves M, Stopper N, Prado V, Sanchez P. Assessment of microbiological quality for swimming pools in south America. Water Research. 1995; 29(10):2417‐20.
11. Salvato JA, Nemerow NL, Agardy FG. Environmental Engineering. 5 th ed. New Jersey: John Wiley and sons; 2003. 12. Price D, Ahearn DG. Incidence and persistence of Pseudomonas aeroginosoa in Whirl Pools. J Clin Microbiol.1998; 26(9):1650‐54.