تعهد نامه

نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 دانشیار گروه بهداشت محیط، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران.

2 استادیار گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، سبزوار، ایران.

3 سبزوار، دانشگاه علوم پزشکی، دانشکده بهداشت گروه بهداشت محیط، احمد اله ابادی

چکیده

زمینه وهدف: با افزایش صادرات و واردات کالا در کشور ها تردد وسایل نقلیه در گمرگ کشور ها روز به روز افزایش می یابد و این سبب افزایش روز افزون فاضلاب گیت های گندزدایی در مرز کشورها می گردد. فاضلاب تولیدی در این مکانها به دلیل داشتن دترجنت کاتیونی بنز الکلونیوم کلراید قابل تصفیه زیستی نمی باشد لذا یکی از بهترین گزینه های تصفیه این فاضلابها  روش اکسیداسیون پیشرفته است واز بین روشهای AOP   روش ازن زنی کاتالیستی با کربن فعال(COP  )یکی ازبهترین گزینه ها می باشد.
 
مواد و روشها: در این بررسی ابتدا  کیفیت شیمیایی فاضلاب گیت گندزدایی گمرگ لطف اباد مورد ازمایش قرار گرفته و سپس در یک پایلوت استوانه ای به حجم cc200  آزمایشات حذف COD به روش ازن زنی تنها  وازن زنی کاتالیستی با استفاده از کربن فعال شده با کلرید امونیوم(NAC) با پایه چوب حاصل از ضایعات باغی  ، انجام گرفت . متغیر های ازمایش شامل  pH ، زمان تماس و غلظت کاتالیست بود . در تمام شرایط ازن زنی کاتالیستی ، جذب تنها نیز بررسی و اثر سینرژیسم  کاتالیست مشخص گردید

یافته ها: نتایج حا صل از این ازمایشات نشان داد که در دوز ازن mg/min 1  برای تمام ازمایشات در مدت زمان تماس30 دقیقه  وpH  قلیایی ازن زنی تنها توانست 39.7 درصد COD را حذف نماید  در حالی که ازن زنی کاتالیستی با غلظت 0.1 گرم در لیتر کاتالیست کربن در همان شرایط 66.8 درصد از COD را حذف نمود و 13.6 درصد نیز اثر هم افزایی ایجاد نمود .

 نتیجه گیری:  نتیجه اینکه کربن NAC به عنوان یک کاتالیست مناسب می تواند قدرت اکسیداسیون ازن را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the Study of Wastewater Treatment at the Disinfection Customs Gates by Catalytic Ozonation Process Using Activated Carbon as the Catalyst

نویسندگان [English]

  • Golamreza Mousavi 1
  • Ahmad Allah-Abadi 2
  • Yahya Jalili Darbandi 3

1 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

3 BSc of Environmental Health, Member of Student Research Committee, Sabzevar University of Medical Sciences, Sabzevar, Iran.

چکیده [English]

Background & Objectives: With the increasing trend of imports and exports in the country, the number of transport vehicles is also growing at the customs gates across the world. This causes the wastewater disinfection gates to increase in number at the borders of a country. Du to a cationic detergent called Benzalkonium chloride, the wastewater produced in these places is not biologically treatable. Therefore, advanced oxidation methods are considered as a viable option for treating the wastewater. In aspect-oriented programming (AOP), catalytic ozonation with activated carbon is regarded as an efficient method of disinfection. The present study aimed to determine the optimal conditions of using activated carbon produced from agricultural waste and activated with NH4CL as a heterogeneous catalyst with Ozone.
 
Methods: In this study, the chemical quality of wastewater was evaluated at the disinfection customs gate of Lotf Abad Using single and catalytic ozonation by NH4Cl-induced activated carbon obtained from agricultural waste as the base material, COD removal was performed in a 200cc continuous reactor. The studied variables were pH, catalyst concentration and the reaction time. In the catalytic ozonation, single absorption and the synergistic effect of the catalysts were also investigated.

Results: According to the results of the present study, with the ozone dose of 1 mg/min of alkaline pH in 30 minutes, single ozonation was able to remove only 39.7% of COD while catalytic ozonation with 0.1 g/L of carbon catalyst concentration in the same condition removed 66.8% of COD creating a 13.6% of synergistic effect as well.

Conclusion: Activated carbon with NH4CL could noticeably increase the oxidation with ozone. Thus, it could be used as a catalyst in the ozonation reactor in order to remove COD from wastewater.

Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catalytic ozonation
  • Wastewater
  • disinfection
  • Gate
  • Activated Carbon
1‐ Bazrafsan A, Mahvy A, Mostafapor F, sury m,. the use of electrocoagulation and chmicalcoagulation process for wastewater treatment from carwash effluent.4th National Environmental Health. 1390    (In Persian).
2‐ Takdastan A, Azimi A, Salari Z. The use of electrocoagulation process for removal of turbidity, cod, detergent and phosphorus from carwash effluent (In Persian).
3‐ Vahid Dastgerdi M, Shahmansouri M. R, Ahmadi M. survey of phosphate concentration in detergent powders and its effects on surface water resources. 8th National Environmental Health. 2006, Tehran, Iran.
4‐ Javid A. H, Mirbaqeri S. A, Pourtalari M. Survey of detergent removal methods from industrial wastewater and its standardization. Journal of Environmental Sciences and Technology. 2007;8(3):29‐34 (In Persian).
5‐ Roshani B, Shahmansouri M. R, Seidmohammadi A. survey of detergent‐ producing industries wastewater treatment using coagulation in laboratory scale. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Science. 2004;2(4) (In Persian). 6‐ Mousavi A, Mahvi A, Mesdaghinia A, Nasseri S. Efficiency of the Fenton Process in detergent removal and improving biological treatability of wastewater of detergent‐ producing industries. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2008;6(1):63‐73 (In Persian).
7‐ Mahvi A. H, Alavi Nakhjavan N, Nadafi K. Investigation the detergents removal in Shahrak Qods wastewater treatment. Horizon of Medical Science.2005;10(2):63‐ 73(In Persian).
8‐ Moussavi G, Alahabadi A, Yaghmaeian K, Eskandari M. Preparation, characterization and adsorption potential of the NH4CL‐ induced activated carbon for the removal of amoxicillin antibiotic from water. Chemical Engineering Journal.217(2013)119‐128
9‐ Saracco G, Tolarno L, Aigotti R, Specchia V, Maja M. Electrochemical oxidation of organic pollutants at low electrolyte concentrations. Electrochimica Acta. 2000;46(2):373‐80.
10‐  Homem V, Santos Lc. Degradation and removal methods of antibiotics from aqueous material.A review. Journal of environmental management.92(10):2304‐47.
11‐ Saunier BM. Preozonation as a coagulant aid in drinking water treatment. Journal of the American Water Works Association. 1983;75(5):239‐46.
12‐  SR Qasim. Hussain I. The effect of perozonation on turbidity removal university of Texas at arlington; December 1992.
13‐ Pocostales JP, Alvarez PM, Beltri،n FJ. Kinetic modeling of powdered activated carbon ozonation of sulfamethoxazole in water. Chemical Engineering Journal.164(1):70‐6.
14‐  Moussavi G, Khosravi R. Preparation and characterization of a biochar from pistachio hull biomass and its catalytic potential for ozonation of water recalcitrant contaminants. Bioresource Technology. 119:66‐71.
15‐ Moussavi G, Mahmoudi M. Degradation and biodegradability improvement of the reactive red 198 azo dye using catalytic ozonation with MgO nanocrystals. Chemical Engineering Journal. 2009;152(1):1‐7.
16‐  Moussavi G, Khosravi R, Omran AR. Development of a novel catalyst from magnetite ore: characterization and catalytic potential in the ozonation of water toxic contaminants. Applied Catalysis A: General.
17‐Moussavi G,Khavanin A,alizadeh R.the investigation of catalytic ozonation and integrated catalytic ozonation/ biological processes for the removal of phenol from saline wastewater. Journal of hazardous material,2009,171,175‐181