تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار،گروه مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران، دانشکده عمران و محیط‌زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

زمینه و هدف: آلودگی آب سطحی در دهه های اخیر به‌عنوان یک تهدید جدی برای انسان و محیط‌زیست تلقی می شود، به همین دلیل بررسی شرایط کیفیت آب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

مواد و روش ها: این پژوهش با هدف ارزیابی کیفیت آب رودخانه تجن با استفاده از شاخص های کیفی سازمان بهداشت ملی آمریکا (NSFWQI) و شاخص کیفیت آب سطحی ایران (IRWQISC) انجام ‌گرفته است. در این مطالعه 12 پارامتر کیفی آب شامل pH، مجموع مواد جامد معلق (TSS)، هدایت الکتریکی (EC)، کدورت (NTU)، نیترات، فسفات، آمونیاک، اکسیژن خواهی شیمیایی (COD)، اکسیژن خواهی بیوشیمیایی (BOD)، اکسیژن محلول (DO)، دمای آب و کلیفرم مدفوعی در چهارفصل مختلف در سه ایستگاه اندازه گیری شده است.

یافته ها: بر اساس نتایج  شاخص IRWQISC ، بدترین وضعیت کیفیت آب در ایستگاه پایین دست و در فصل زمستان با مقدار 38 و بهترین مقدار شاخص برای ایستگاه بالادست در فصل بهار با 84/6رخ‌ داده است. همچنین بر اساس شاخص NSFWQI ایستگاه بالادست در فصل بهار با مقدار شاخص 80/7بهترین شرایط کیفی آب را دارد و در مقابل بدترین وضعیت کیفیت آب در ایستگاه پایین دست در فصل زمستان با مقدار 46/9 برآورد شده است. در محاسبه شاخص های کیفیت آب در هر دو شاخص کیفیت آب در ایستگاه بالادست خوب تلقی شده و از آن می توان در مصارف مختلف استفاده نمود. با پیشروی در طول مسیر رودخانه کیفیت آب با ورود فاضلاب و پساب کشاورزی به رودخانه افت می کند. این تغییرات در کیفیت آب در فصل زمستان شدیدتر بوده است.

نتیجه گیری: کیفیت آب رودخانه تجن در اثر ورود پساب کشاورزی و فاضلاب به این رودخانه دستخوش تغییرات بسیاری شده است. این موضوع علاوه بر آسیب به ‌سلامت انسان، محیط زیست را نیز دچار آسیب می کند. حل این مسئله نیازمند مدیریت صحیح فاضلاب و همچنین حفاظت این رودخانه به‌عنوان یک منبع تامین آب شیرین می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Water Quality of Tajan River (Sari) Using NSFWQI and IRWQISC Quality Indices

نویسندگان [English]

 • Niusha Ketabi 1
 • Mojtaba Dadkhah Tehrani 1
 • Ali Moridi 2
 • Reza Khalili 3

1 Department of Environmental Engineering, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor Department of Civil, Water, and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Department of Water, Wastewater and Environmental Engineering, Faculty of Civil, Water and Environmental Engineering, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Background and Purpose: Surface water pollution has been recognized as a severe threat to human health and the environment in recent decades, underscoring the importance of investigating water quality conditions.

Materials and Methods: This study aims to assess the water quality of the Tajan River employing the National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) and the Iranian Surface Water Quality Index (IRWQI-SC). Twelve water quality parameters, including pH, Total Suspended Solids (TSS), Electrical Conductivity (EC), Turbidity (NTU), Nitrate, Phosphate, Ammonia, Chemical Oxygen Demand (COD), Biochemical Oxygen Demand (BOD), Dissolved Oxygen (DO), Water Temperature, and Total Coliforms, were measured at three stations across four distinct seasons.

Results: According to the IRWQI-SC index, the poorest water quality was observed at the downstream station during the winter season, registering a value of 38, while the highest index value occurred at the upstream station during the spring season, reaching 84.6. Additionally, based on the NSFWQI index, the upstream station during the spring season displayed the most favorable water quality with an index value of 80.7, whereas the lowest water quality condition was noted at the downstream station in the winter season, with a value of 46.9. Both water quality indices categorized the upstream station as exhibiting good water quality suitable for various purposes. Nevertheless, water quality degradation was evident along the river course owing to the influx of agricultural and sewage effluents, with more pronounced alterations observed during winter.

Conclusion: The water quality of the Tajan River has undergone significant changes due to the influx of agricultural effluents and sewage, posing a threat to human health and environmental well-being. Addressing this issue necessitates effective wastewater management and the preservation of the Tajan River as a vital freshwater resource.
 
Open Access Policy: This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. To view a copy of this licence, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tajan River
 • Water Quality Index
 • NSFWQI
 • IRWQISC
 1. Kazemi P, Sharyati F, Keshavarz Shokri A. Water quality assessment of Langrodrudkhan river using NSFWQI quality index 2018. (persian)
 2. Mirzaei M, Mahini, Solgi E. Evaluation of Surface Water Quality Using NSFWQI Index and Pollution Risk Assessment Using WRASTIC Index in 2015. 2015;264-77
 3. Aghajanlo K, Hajizade E. Evaluation of water quality changes of the Karun River in Ahvaz city using the NSFWQI index. The 12th International Seminar on River Engineering. 2021. (persian)
 4. Shokoohi A,Bahmani O. Comparative Evaluation of NSFWQI and IRWQISC Indicators in River Quality Assessment.2015
 5. Goudarzi F, Hedayatiaghmashhadi A, Kazemi A, Christine F. Optimal Location of Water Quality Monitoring Stations Using an Artificial Neural Network Modeling in the Qarah-Chay River Basin, Iran. 2022. Water 14:870. doi: 10.3390/w14060870. https://doi.org/10.3390/w14060870
 6. Silva J.T, Moncayo R, Ochoa R, Estrada F, Cruz-Cárdenas F, Escalera F, Villalpando F, Nava J, Ramos A, López M. Chemical Quality of Groundwater and Surface Water in the Duero River Basin, Michoacán. 2013. Tecnologia y Ciencias Del Agua
 7. Yadav N.S, Sharma M.P, Kumar A. Ecological Health Assessment of Chambal River, India. 2015. Journal of Materials and Environmental Science.
 8. Dehghani R, Miranzadeh M.B, Jannat B, Akbari H, Babaei M, Kazemi Moghaddam V, Mazaheri A, Chimehi E, Takhtfiroozeh S.M, Salehi H. Study on Water Quality in the Ghohrood River of Kashan Using National Sanitation Foundation Water Quality Index (NSFWQI) and Its Zoning Using Geographic Information System (GIS). 2018. Journal of Communicable Diseases 50(4). doi: 10.24321/0019.5138.201826. https://doi.org/10.24321/0019.5138.201826
 9. Alphayo, Stephano M, Sharma M.P. Water Quality Assessment of Ruvu River in Tanzania Using NSFWQI. 2018. Journal of Scientific Research and Reports 20(3). doi: 10.9734/jsrr/2018/44324. https://doi.org/10.9734/JSRR/2018/44324
 10. Darvishi G.R, Golbabaei Kootenaei F, Ramezani M, Lotfi E, Asgharnia H.A. Comparative Investigation of River Water Quality by OWQI, NSFWQI and Wilcox Indexes (Case Study: The Talar River - Iran). 2016. Archives of Environmental Protection 42(1). doi: 10.1515/aep-2016-0005. https://doi.org/10.1515/aep-2016-0005
 11. Samadi J. Survey of Spatial-Temporal Impact of Quantitative and Qualitative of Land Use Wastewaters on Choghakhor Wetland Pollution Using IRWQI Index and Statistical Methods. 2015.
 12. Colley D, R. J., Smith D. G. Turbidity Suspended Sediment, and Water Clarity: A Review 1. 2001. JAWRA Journal of the American Water Resources Association 37(5):1085-1101. https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2001.tb03624.x
 13. Lee, Sheng C, Lee Y, Chiang H. Abrupt State Change of River Water Quality (Turbidity): Effect of Extreme Rainfalls and Typhoons. 2016. Science of The Total Environment 557-558:91-101. doi: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.02.213. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.02.213 PMid:26994797
 14. Rusydi A. Correlation between Conductivity and Total Dissolved Solid in Various Type of Water: A Review. 2018. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 118(1):12019. doi: 10.1088/1755-1315/118/1/012019. https://doi.org/10.1088/1755-1315/118/1/012019
 15. Susilowati, Sutrisno J, Masykuri M, Maridi. Dynamics and Factors That Affects DO-BOD Concentrations of Madiun River. 2018. AIP Conference Proceedings 2049(1):020052. doi: 10.1063/1.5082457. https://doi.org/10.1063/1.5082457