تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، ایران

2 استادیار گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد،ایران.

3 استاد گروه مهندسی بهداشت‌محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم‌پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

4 استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: بیوآئروسل‌های موجود در هوای بیمارستان منابع بالقوه عفونت برای بیماران وکارکنان محسوب می‌شوند. این مطالعه با هدف بررسی نوع و تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی  بیمارستان منتصریه مشهد در سال 1400 انجام شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی -تحلیلی 96 نمونه از هوای بخش‌ها و اتاق‌های عمل بوسیله پمپ نمونه‌بردار با دبی L/min 28/3 و ایمپکتور تک مرحله‌ای اندرسون به مدت 5 دقیقه با دستورالعمل NIOSH0800 برداشت شد و بعد از کشت تعداد کلنی بر حسب cfu/m3 محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیوآئروسل‌های باکتریایی شایع در هوای این بیمارستان شامل میکروکوکوس لوتوس، کوکوریاکریستین و استافیلوکوکوس هومینیس بود و میانگین تراکم بیوآئروسل‌ها، cfu/m3 57/81 (اتحراف معیار= 42/44) بود که با رهنمود پیشنهادی سازمان بهداشت جهانی مطابقت داشت. در این مطالعه بیشترین میانگین تراکم مربوط به بخش مراقبت‌های ویژه با میانگین cfu/m3 101/08 (انحراف معیار=48/93) و کمترین میانگین تراکم مربوط به بخش پیوند مغز استخوان با میانگین cfu/m3 5/25 (انحراف معیار= 7/96) بود.

 نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، تراکم بیوآئروسل‌ها در بخش‌های مختلف، متفاوت بود ولی از نظر نوع مشابهت وجود داشت. تفاوت میزان تراکم بیوآئروسل‌های باکتریایی احتمالا به عواملی مانند تعداد بیماران بستری و پرسنل مرتبط با هر اتاق، کیفیت تهویه، و وضعیت گندزدایی محیط ارتباط دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Air Quality of the Operating Rooms and Wards of the Organ Transplantation Hospital of Mashhad: Identification and Analysis of Bacterial Bioaerosols

نویسندگان [English]

 • Amir Bohlori hajjar 1
 • Fatemeh Mohammadzadeh 2
 • Hosein Alidadi 3
 • Roya Peirovi 4

1 1- MSc student of Environmental Health Engineering, Environmental Health Engineering Department, Faculty of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

2 2- Assistant Professor, Department of Epidemiology & Biostatistics, School of Health, Social Development & Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran.

3 Associate Proffessor, Environmental Health Engineering Department, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.

4 Assistant Professor, Environmental Health Engineering Department, Faculty of Health, Gonabad University of Medical Sciences, Gonabad, Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: Hospital air contains bioaerosols that are potential infection sources for patients and staff. This study focused on identifying and quantifying bacterial bioaerosols in Montaserieh Hospital, Mashhad, in 2021.

Materials and Methods: This cross-sectional analytical study collected 96 air samples from operating rooms and wards using a sampling pump with a flow rate of 28.3 L/min and a single-stage Anderson impactor by NIOSH0800 guidelines. The samples were cultured, and bacterial colonies were quantified as colony-forming units per cubic meter (cfu/m³). Data analysis was performed using SPSS software.

Results: Predominant bacterial bioaerosols identified included Micrococcus lotus, Coccoriacristina, and Staphylococcus hominis. The mean density of bioaerosols was 57.81 cfu/m³ (standard deviation = 42.44), aligning with World Health Organization guidelines. The intensive care unit exhibited the highest average density at 101.08 cfu/m³ (standard deviation = 48.93), whereas the bone marrow transplant ward had the lowest at 5.25 cfu/m³ (standard deviation = 7.96). 

Conclusion: The study revealed varying densities of bacterial bioaerosols across different hospital wards, though the types of bacteria were consistent. Variations in bioaerosol density likely relate to the number of patients and staff per room, the quality of ventilation, and environmental sanitation standards.
 
Open Access Policy: This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. To view a copy of this licence, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

کلیدواژه‌ها [English]

 • Air
 • Bacteria Bioaerosols
 • Nosocomial Infection
 • Organ Transplantation
 • Operating Room and Hospital Wards
 1. Hardy JT. Climate change: causes, effects, and solutions: John Wiley & Sons; 2003.
 2. Choobineh A, Rostam R, Tabatabae S. Assessment of BioaerosolsTypes and Concentration inAmbientAirof Shiraz University of Medical Sciences Educational Hospitals, 2008. Iran Occupational Health. 2009;6(2):69-76.
 3. Dehdashti A, Sahranavard N, Rostami R, Barkhordari A, Banayi Z. Survey of bioaerosols type and concentration in the ambient air of hospitals in Damghan, Iran. Occupational medicine quarterly Journal. 2012;4(3):41-51.
 4. AziziFar M. Effect of Nano Silver-colored stain on the lower level of pollution Fungal Kamkar Hospital. Qom University of Medical Sciences Journal. 2009;3(3):25-30.
 5. Sadeghi Hasanvand Z, Sekhavatjo MS. Assessment the bio-aerosols type and concentration in various wards of Valiasr Hospital, Khorramshahr during 2011. Iranian journal of health and environment. 2013;6(2):201-10.
 6. Khan AH, Karuppayil SM. Fungal pollution of indoor environments and its management. Saudi journal of biological sciences. 2012;19(4):405-26. https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2012.06.002 PMid:23961203 PMCid:PMC3730554
 7. Lim T, Cho J, Kim BS. The predictions of infection risk of indoor airborne transmission of diseases in high-rise hospitals: Tracer gas simulation. Energy and Buildings. 2010;42(8):1172-81. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2010.02.008
 8. Kowalski W. Hospital airborne infection control: CRC Press; 2011.
 9. Ortiz G, Yagüe G, Segovia M, Catalán V. A study of air microbe levels in different areas of a hospital. Current microbiology. 2009;59(1):53-8. https://doi.org/10.1007/s00284-009-9398-7 PMid:19330376
 10. Masumi Asil H, Zahraie M, Majidpur A, Nateghian A, Afhami S, Rahbar M. National Guideline of nosocomial infections surveillance. Tehran, Iran: Department of Health and Medical Education. Center for Disease Management. 2006:7-30.
 11. Kiani M, Abbasi M, Ahmadi M, Salehi B. Organ transplantation in Iran; current state and challenges with a view on ethical consideration. Journal of clinical medicine. 2018;7(3):45. https://doi.org/10.3390/jcm7030045 PMid:29510570 PMCid:PMC5867571
 12. Sajjadi S, Ketabi D, Joulaei F, Zarrinfar H. Evaluation of fungal air contamination in wards and operating rooms of Montaserie organ transplant hospital, Mashhad. Journal of Paramedical Sciences & Rehabilitation. 2017;6(1):17-25.؛
 13. Ghasemian A, Khodaparast S, Moghadam FS, Nojoomi F, Vardanjani HR. Types and levels of Bioaerosols in healthcare and community indoor settings in Iran. Avicenna Journal of Clinical Microbiology and Infection. 2016;4(1):41036-. https://doi.org/10.17795/ajcmi-41036
 14. Nourmoradi H, Nikaeen M, Amin MM, Hatamzadeh M. An Investigation on Bio-aerosol Concentrations in the Different Wards of Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences. Journal of Isfahan Medical School. 2011;29(149).
 15. Stockwell RE, Ballard EL, O'Rourke P, Knibbs LD, Morawska L, Bell SC. Indoor hospital air and the impact of ventilation on bioaerosols: a systematic review. Journal of Hospital Infection. 2019;103(2):175-84. https://doi.org/10.1016/j.jhin.2019.06.016 PMid:31279762
 16. Khodabandelou H, Rasoulzadeh Y, Mirzaeei R, Rezaeei MA. Bio-aerosols variety and concentration in different hospital wards of Miandoab City in winter. Medical Journal of Tabriz University of Medical Sciences. 2016;38(3):58-65.
 17. Godini H, Azimi F, Kamarehie B, Mohammadin P, Mansoury N, Norozian H, et al. Bio-aerosols concentrations in different wards of Khorramabad Hospital, Iran, 2013. International Journal of Environmental Health Engineering. 2015;4(1):23.
 18. Chen L, Song Z, Zhou X, Yang G, Yu G. Pathogenic bacteria and fungi in bioaerosols from specialized hospitals in Shandong province, East China. Environmental Pollution. 2024;341:122922.https://doi.org/10.1016/j.envpol.2023.122922 PMid:37984476
 19. Abu-Rub LI, Johar A-RA, Al Mana H, Abdelrahman HA, Althani AA, Qotba H, et al. Bacterial indoor air contaminations in hospitals in MENA region: A systematic review. International Journal of Environmental Health Research. 2023;33(12):1218-32. https://doi.org/10.1080/09603123.2022.2083087 PMid:35658652
 20. Hoseinzadeh E, Samarghandie MR, Ghiasian SA, Alikhani MY, Roshanaie G. Evaluation of bioaerosols in five educational hospitals wards air in Hamedan, during 2011-2012. Jundishapur Journal of Microbiology. 2013;6(6). https://doi.org/10.5812/jjm.10704
 21. Mehrasbi MR, Mohammadi G, MOHAMMADIAN FM, Hajikarim B, Jafari G. Indoor Airborne Bio Aerosols in Valiasr Hospital in Zanjan, Iran. 2015. https://doi.org/10.29252/jhehp.1.1.6
 22. Mirzaei R, Shahriary E, Qureshi MI, Rakhshkhorshid A, Khammary A, Mohammadi M. Quantitative and qualitative evaluation of bio-aerosols in surgery rooms and emergency department of an educational hospital. Jundishapur Journal of Microbiology. 2014;7(10). https://doi.org/10.5812/jjm.11688
 23. Kotgire S, Akhtar R, Damle A, Siddiqui S, Padekar H, Afreen U. Bioaerosol assessment of indoor air in hospital wards from a tertiary care hospital. Indian J Microbiol Res. 2020;7:28-34. https://doi.org/10.18231/j.ijmr.2020.007
 24. Montazer M, Soleimani N, Zendehdel R, Etemad K, Abtahi Mohasel M, Malmir M. Bacterial bioaerosols determination in nurse stations in a governmental hospital in Tehran. Iranian Journal of Health and Environment. 2018;11(2):281-92.
 25. Faridi S, Hassanvand MS, Naddafi K, Yunesian M, Nabizadeh R, Sowlat MH, et al. Indoor/outdoor relationships of bioaerosol concentrations in a retirement home and a school dormitory. Environmental Science and Pollution Research. 2015;22(11):8190-200. https://doi.org/10.1007/s11356-014-3944-y PMid:25516249
 26. Cichowicz R, Stelęgowski A. Effect of thermal sludge processing on selected components of air quality in the vicinity of a wastewater treatment plant. Chemical Papers. 2019;73:843-9. https://doi.org/10.1007/s11696-018-0636-y
 27. Kamali Sarwestani Z, Dasdar A, Agha Kuchak Afshari S, Gerami Shoar M, Hashemi SJ, Pakzad R, et al. Evaluation of fungal air contamination in selected wards of two tertiary hospitals in Tehran, Iran. Tehran University Medical Journal TUMS Publications. 2017;75(4):299-306.
 28. Valedeyni Asl F, Hazrati S, Arzanlo M, Fazlzadeh M. Assessment of bacterial bio-aerosols types and its concentration in the ambient air of educational hospitals of Ardabil University of Medical Sciences in 2016. Journal of Health and Safety at Work. 2018;8(1):15-28.
 29. Yousefzadeh A, Maleki A, Athar SD, Darvishi E, Ahmadi M, Mohammadi E, et al. Evaluation of bio-aerosols type, density, and modeling of dispersion in inside and outside of different wards of educational hospital. Environmental Science and Pollution Research. 2022:1-15.
 30. Obbard JP, Fang LS. Airborne concentrations of bacteria in a hospital environment in Singapore. Water, Air, and Soil Pollution. 2003;144:333-41. https://doi.org/10.1023/A:1022973402453
 31. MOHAMMADIAN M, MOVAHEDI MA. Assessment of biological agents in the air of different wards in Imam Khomayni and Shahid Zare hospitals in Sari, 2007. 2010. https://doi.org/10.29252/jnkums.2.2.3.51