تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی_محیط زیست، آلودگی، دانشگاه بینالود مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد، آبیاری، زهکشی و هواشناسی، دانشکده کشاورزی – دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دکترای محیط زیست، اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی، مشهد، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: الگوی افزایشی رشد جمعیت و مصرف‌گرایی منجر به تولید بیشتر و متنوع‌تر پسماندها و زباله‌ها می‌گردد. هدف از اتجام این پژوهش بررسی روش دلفی در رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست محل دفن پسماند شهری شهر مشهد می باشد.

مواد و روش‌ها: در این پروژه ابتدا مجموعه‌ای از معیارها و شاخص‌های مرتبط بر اساس روش دلفی و نظرسنجی از متخصصان، با امتیازدهی بین 1 تا 9 مشخص شد و سپس با استفاده از تکنیک فرآیند سلسله مراتبی، بر اساس نظرات 15 نفر از خبرگان و بر اساس مقایسه‌های زوجی، معیارها و شاخص‌ها اولویت بندی شدند. در نهایت تجزیه و تحلیل و جمع بندی شاخص‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری مانند اکسپرت چویس انجام شد.

یافته ها: بیشترین امتیاز در هر سه حوزه، مربوط به ایمنی فرآیند دفن، ایمنی سلول‌های دفن، مدیریت و تصفیه فاضلاب بهداشتی، سیستم جمع‌آوری شیرابه، آلودگی خاک از طریق شیرابه، کنترل صدای ترافیک و عملیات و رعایت شیب است. کمترین امتیاز در هر سه حوزه، مربوط به ایمنی تأسیسات، آموزش، ایمنی تجهیزات، علائم هشداردهنده و چاه‌های جمع‌آوری و استخراج گاز و ممنوعیت ورود و نگهداری حیوانات و عملیات سمپاشی روزانه و برگشت به جهت باد، مدیریت گاز محل دفن زباله، سیستم جمع آوری گاز، پارامترهای مدیریت پساب و کنترل صداهای ترافیکی و میزان بوی نامطبوع و همچنین میزان اثر گلخانه ای بوده است.

نتیجه گیری: بر اساس این تحقیق، وضعیت دفن زباله مشهد از نظر شاخص‌های HSE نامطلوب گزارش شده است. شاخص‌های زیست محیطی و ایمنی کمترین توجه را در مدیریت دفن زباله به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Delphi Method in Ranking Indicators of Health, Safety and Environmental Management of Municipal Waste Landfills (A Case Study

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Javadi 1
  • Amin Alizadeh 2
  • Mehri Rezayi 3

1 Master's degree in Natural Resources Engineering - Environment, Pollution, Binaloud University of Mashhad, Environmental teacher, Mashhad, Iran.

2 Professor, Irrigation, Drainage and Meteorology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

3 Ph.D. Environment, Pollution, Department of Environment, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Background and Purpose: This study aims to explore the application of the Delphi method in ranking health, safety, and environmental (HSE) management indicators at the municipal waste landfill in Mashhad.

Materials and Methods: Initially, relevant criteria and indicators were identified using the Delphi method and a survey of experts, who assigned scores ranging from 1 to 9. Subsequently, the criteria and indicators were prioritized by employing the Analytic Hierarchy Process (AHP) and based on the opinions of 15 experts through pairwise comparisons. The analysis and synthesis of indicators were facilitated using statistical software, such as Expert Choice. 

Results: The highest scores across all three categories pertained to the safety of the burial process, integrity of burial cells, management and treatment of sanitary sewage, leachate collection systems, soil contamination via leachate, control of traffic noise and operations, and adherence to slope guidelines. Conversely, the lowest scores across all categories were associated with the safety of facilities, training, safety of equipment, warning signs, gas collection, and extraction wells, prohibition of entry and animal presence, daily spraying operations aligned with wind direction, landfill gas management, gas collection systems, effluent management parameters, control of traffic noise, levels of odors, and the impact on the greenhouse effect.

Conclusion: This research indicates that the HSE conditions at the Mashhad landfill are suboptimal. Environmental and safety indicators, in particular, have been largely overlooked in landfill management practices. Establishing a dedicated HSE system within the waste management framework of Mashhad's municipal administration could significantly enhance these indicators.
 
Open Access Policy: This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. To view a copy of this licence, visit https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

کلیدواژه‌ها [English]

  • Landfill
  • Safety
  • Health
  • Environment
  • Delphi Technique
1) Jamshidi, Samaneh; Boyer Hosni Omid (2018) Development of a mathematical model for the location of green closed loop supply chain facilities considering the learning effect, Transportation Research Journal, No. 16 (2), pages 91-105
2) Dariabigi, Zand Ali Vaezi, Hir Azar (2018), the application of rapid impact assessment matrix and sustainability model to evaluate environmental effects and optimize management of waste transfer stations in Tehran, Health and Environment Magazine, 12th volume, number 3, page 514-501
 3) Sharifi, Mohammad; Behroznia, Leila Mousavi, Aol Seyed Hashem (2019) Evaluation of the environmental effects of producing compost from urban solid waste with the life cycle assessment approach of the case study of Rasht city, Biosystem Engineering of Iran, Volume 51, Number 1, Pages 78-87
4) Shikhan, Nahid (2008) Locating the central waste incinerator system of hospital wastes in Tehran, Research Note of Environmental Science and Technology Journal, Series 37, Number 2, Pages 113-124
 5) Ghafari Gilande Atta, Yazdani Mohammad Hassan, Gholami, Abdul Wahab. (2017) Analysis of suitability of land in locating compost production centers, a case study of Fars Province, Journal of Geography and Environmental Planning, Volume 29, Number 1, Serial Number 69, Pages 152-127
 6) Faraji, Mehiari Khadija Rafiei, Shahin Kihani Alireza Zahra Faraji, Mehiari Zahra (2018). The future status of solid waste production in Tehran using population-based regression analysis, Journal of Health and Environment, Volume 12, Number 3, Pages 500-489
 7) Firouzi, Mohammad Ali, Amanpour Saeed Mohammadi Abbas (2019) Locating the landfill site of urban waste using geographic information system (GIS), a case study of Lamard city, advanced applied geology, page 112-104.
8)Jouzi A, e.a., Safety, Health & Environmental Risk Assessment and Management of Ahwaz Pipe Manufacturing Company via "William Fine" Method. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 2010: p. 9. (Persian)
9)Interior, M.o., Guidelines for safety, health and environment of waste transfer stations. 2014. (Persian)
 10)Zarei A, E.A., "Locating, organizing and managing burial sites and waste disposal methods in Mashhad ". 2012. (Persian)
11)Wall, D.K. and C. Zeiss, Municipal landfill biodegradation and settlement. Journal of environmental engineering, 1995. 121(3): p. 214-224. https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9372(1995)121:3(214)
12)Rau, J.G. and D. Wooten, Socioeconomic impact analysis. Environmental Impact Analysis Handbook, 1980: p. 2.1-2.78.
 13)Saaty, T.L., A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of mathematical psychology, 1977. 15(3): p. 234-281. https://doi.org/10.1016/0022-2496(77)90033-5 
14)Varis, O., The analysis of preferences in complex environmental judgements-a focus on the Analytic Hierarchy Process. Journal of Environmental Management, 1989. 28(4): p. 283-294.
15)Ohman, K., et al., Development of a landfill model to prioritize design and operating objectives. Environmental monitoring and assessment, 2007. 135(1): p. 85-97. https://doi.org/10.1007/s10661-007-9715-1 PMid:17492360
16)Ahmadi F, e.a., Delphi Technique: a Tool in Research. Journal of Education 2008. (Persian)
17)Sarvar R, e.a., Delphi technique in urban planning and management. Quartery journal of urban management studies, 2011(2228-7868): p. 24. (Persian)
18)Hekmatnia H, M.M., Application of geography model with emphasis on urban and regional planning. 2006: Novin Book. (Persian)