تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 محیط زیست، منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

3 محیط زیست،منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

10.22038/jreh.2023.64633.1507

چکیده

زمینه و هدف: فلزات سنگین به عنوان یکی از گروه های مهم آلاینده های محیط آبی، در اثر فعالیت های طبیعی و انسانی به اکوسیستم های آبی وارد می گردند. این فلزات ممکن است در بدن آبزیان، از جمله ماهی انباشته ‌شده و خطری بالقوه برای سلامتی بوم سازگان و موجودات زنده، به ویژه برای انسان محسوب شوند. در این پژوهش به بررسی غلظت سه فلز سنگین جیوه، آرسنیک و مس بافت عضله، کبد و پوست در دو گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber) و کوتر (Sphyraena forsteri) در بنادر صیادی کنارک و پزم پرداخته شد.
مواد و روش ها: تعداد 36 نمونه ماهی از بنادر کنارک و پزم جمع‌آوری گردید.. پس از آماده‌سازی نمونه‌ها، به روش هضم اسیدی، غلظت عناصر سنگین جیوه، آرسنیک و مس به‌ وسیله دستگاه جذب اتمى تعیین گردید. تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS، ورژن 20 و آزمون‌های ANCOVA (کواریانس) و آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنی‌داری 05/0 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد، بین مقادیر فلزات مورد مطالعه در بافت عضله، کبد و پوست شوریده و کوتر اختلاف معنی‌داری وجود ندارد (P>0/05). میانگین غلظت فلزات سنگین مس، جیوه و آرسنیک در بافت عضله ماهی شوریده به ترتیب 61/3، 01/0 و 02/0 و ماهی کوتر به ترتیب 38/2، 01/0 و 02/0 میکروگرم در گرم بود.
نتیجه‌گیری: میزان غلظت فلزات سنگین در بافت عضله کمتر از حد مجاز استانداردهای بین المللی سازمان بهداشت جهانی و سازمان جهانی غذا و کشاورزی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of concentrations of heavy metals (copper, mercury and arsenic) in the muscle tissue, liver and skin of Otolithes ruber and Sphyraena forsteri of the Oman Sea

نویسندگان [English]

  • milad abdollahi 1
  • Alireza Pourkhabbaz 2
  • Ahmad Khoshbin 3

1 Department of Environmental, Faculty of Environmental and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.

2 Associate Professor, Department of Environmental, Faculty of Environmental and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.

3 Department of Environmental, Faculty of Environmental and Natural Resources, University of Birjand, Birjand, Iran.

چکیده [English]

Background and Purpose: Heavy metals, as one of the important groups of aquatic pollutants, enter aquatic ecosystems due to natural and human activities. These metals may be present in aquatic bodies, including stacked fish, and pose a potential hazard to the health of ecosystems and living organisms, especially humans. In this study, the concentrations of three heavy metals, mercury, arsenic and copper, in the muscle, liver and skin tissues of two species of Otolithes ruber and Sphyraena forsteri in the fishing ports of Konarak and Pazm were investigated.
Material and Methods: 36 fish samples were collected from Konarak and Pazm ports. After preparing the samples, the concentrations of heavy elements of mercury, arsenic and copper were determined by atomic absorption apparatus by acid digestion method. Data analysis was performed using SPSS statistical software, version 20 and ANCOVA (covariance) tests and Pearson correlation test at the significance level of 0.05.
Results: The results showed that there was no significant difference between the amounts of metals studied in muscle tissue, liver and skin of Otolithes ruber and Sphyraena forsteri (P> 0.05). The mean concentrations of heavy metals copper, mercury and arsenic in the muscle tissue of Otolithes ruber 3.61, 0.01 and 0.02, respectively, and Sphyraena forsteri 2.38, 0.01 and 0.02 μg / g, respectively.
Conclusion: The concentration of heavy metals in muscle tissue was below the international standards of WHO and FAO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • copper
  • mercury
  • arsenic
  • Otolithes ruber
  • Sphyraena forsteri