نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه مهندسی محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت محیط‌زیست-HSE، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

4 گروه مهندسی محیط‌زیست ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

10.22038/jreh.2022.63933.1492

چکیده

زمینه و هدف: تصمیم‌گیری صحیح در مدیریت آلودگی هوا نیازمند داشتن برآوردی درست از وضعیت کیفیت هوا و شرایط هواشناسی است. لذا بررسی داده‌های ایستگاه‌های پایش، یک بخش اجتناب‌ناپذیر در مطالعات آلودگی هوا است. برای این منظور، همگنی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی و کیفیت هوا شهرستان ماهشهر، با استفاده از آزمون‌های آماری مورد ارزیابی قرارگرفته است.
مواد و روش‌ها: در ابتدا ده سال داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی و داده‌های سال‌های 2016 الی 2019 کیفیت هوا شهرستان ماهشهر جمع‌آوری گردید. سپس میزان بیشینه و کمینه، انحراف معیار، واریانس، چولگی و کشیدگی برای تمامی پارامترها محاسبه و با استفاده از آزمون‌های آماری ناهمگنی‌ها و نوسانات نامحتمل داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته‌ها: بررسی نتایج نشان داد که به‌طور متوسط 12% از کل داده‌ها در ایستگاه هواشناسی منطقه ویژه نامعتبر بوده و داده‌ها این ایستگاه نرمال نیستند. همچنین پارامترهای هواشناسی فرودگاه ماهشهر بیش از 98% داده معتبر داشته و توزیع داده‌ها در این ایستگاه نرمال بوده است. از بررسی آماری داده‌های غلظت آلودگی در ایستگاه‌های کیفیت هوا، می‌توان بیان نمود که از 21 آلاینده مورد بررسی در 4 ایستگاه کیفیت هوا موجود در منطقه، تنها آلاینده‌های PM2.5 در ایستگاه ماهشهر، NO2 در ایستگاه سیار منطقه ویژه و CO ، O3 در ایستگاه منطقه ویژه از داده‌های نرمالی برخوردار بوده است.
نتیجه‌گیری: درنتیجه ایستگاه ثابت کیفیت هوای منطقه ویژه و ایستگاه هواشناسی شهر ماهشهر به ترتیب با متوسط 4/16% و0/48% داده نامعتبر، اعتبار بیشتری نسبت به سایر ایستگاه‌ها موجود در منطقه برخوردار بوده‌اند. در آخر پیشنهاد می‌گردد داده‌های سایر ایستگاه‌ها جهت استفاده در بازه زمانی موردنیاز می‌بایست به توزیع نرمال نزدیک گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A feasibility study of using Mahshahr city’s meteorological and air quality data to evaluate air pollution

نویسندگان [English]

  • MAHDI ALEAHMAD 1
  • Abdolreza Karbassi 2
  • Amir Hossein Davami 3
  • Reza Jalilzadeh Yengejeh 4

1 Department of Environmental Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

2 School of Environment, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Environmental Management-HSE, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

4 Department of Environmental Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: An accurate estimation of air quality and meteorological conditions is required to make the sound air pollution management decisions. Thus, the data analysis from monitoring stations is unavoidable in air pollution research.  The present study uses the statistical tests to survey the homogeneity of meteorological factors and air quality station data in Mahshahr.
Materials and methods: At first, a decade's worth of meteorological station data and the data from air quality stations in Mahshahr were collected over 2016-2019. The minimum and maximum values, standard deviation, variance, skewness, and kurtosis of parameters were then calculated, and heterogeneities and improbable fluctuations in the data were examined.
Results: The results indicated that an average of 12% of data from the meteorological station in the special region were invalid, and that the data from this station had a non-normal distribution. Moreover, 98% of meteorological data collected at Mahshahr airport were valid which had a normal distribution. Statistical analysis of pollutant concentration data from air quality stations revealed that among 21 pollutants monitored across four air quality stations in the study region, only PM2.5 in Mahshahr station, NO2 in the mobile station, and CO, O3 in the special region fix station yielded normal distributed data.
Conclusion: Consequently, when compared to other regional stations, the data from special zone's fixed air quality station, and Mahshahr meteorological station were the most reliable, with an average invalid data percentage of 16.4 and 0.48, respectively. Finally, it is recommended that the data should be adjusted to a more normal distribution over the desired period before using the data from other stations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air pollution
  • Air Quality station
  • Mahshahr City
  • Meteorological Station