نوع مقاله : Research Paper

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی آلودگی محیط زیست، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

2 استادیارگروه محیط زیست ومنابع طبیعی،واحد تنکابن،دانشگاه آزاد اسلامی،تنکابن،ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیارگروه محیط زیست ومنابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن

4 استادیار گروه محیط زیست ومنابع طبیعی واحد تنکابن دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن ایران

5 استادیارگروه محیط زیست ومنابع طبیعی ،واحد تنکابن،دانشگاه ازاداسلامی،تنکابن،ایران

10.22038/jreh.2022.63373.1482

چکیده

مقدمه و هدف: کارخانجات استحصال طلا از جمله صنایعی می‌باشند که اگر به صورت صحیح و اصولی ومطابق با اهداف توسعه پایدار فعالیت ننمایند، آلودگی‌های زیست محیطی زیادی را در محیط زیست ایجاد خواهند نمود. در این کارخانجات، سدهای باطله مکان‌هایی برای جمع‌آوری و نگهداری پساب‌ها و مواد باطله حاصل از کارخانجات استحصال طلا می‌باشند و در صورتی که کنترل و پایش مناسبی بر روی آنها انجام نشود، می‌توانند به عنوان منبع مهم آلودگی به سیانید و فلزات سنگین محیط باشند. در این مطالعه، آلودگی به سیانید و فلزات سنگین آب‌های زیرزمینی، خاک و پسماندهای باطله کارخانه استحصال طلای کانی کاران تکاب مورد مطالعه قرارگرفت.
روش کار: در این مطالعه توصیفی-مقطعی، نمونه‌برداری از چاه‌های پیزومتری، خاک‌های اطراف کارخانه کانی کاران و سد باطله کارخانه مذکور در یک دوره یکساله (19 ایستگاه نمونه‌برداری) انجام شد. نمونه‌های آب پس از تثبیت در دمای چهار درجه سانتی گراد به آزمایشگاه منتقل شدند و فلزات سنگین در نمونه‌ های آب، خاک و باطله به روش اسپکتروفتومتری جذب اتمی اندازه گیری شدند.
یافته‌ها: میزان سیانید، جیوه و آرسنیک در نمونه‌های آب به ترتیب در محدوده‌ی ) 0-106(، (7/83 -0) و (4/120–0) میلی‌گرم در ‌لیتر مشاهده شد. همچنین میزان این آلاینده‌ها در نمونه‌های خاک به ترتیب در محدوده‌ی (58 –02/37)، (6/25 – 0) و ( 420 – 6/27) میلی‌گرم بر کیلوگرم بود.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که از نظر میزان آرسنیک تفاوت معنی‌داری در میانگین غلظت در آب چاه‌های مورد بررسی وجود ندارد. اما در خصوص جیوه و سیانید، چاه‌های مورد بررسی دارای تفاوت معنی‌داری هستند. نمونه‌های خاک مربوط به کیک باطله دارای بیشترین غلظت سیانید و فلزات سنگین بوده و تفاوت معنی‌داری با سایر نمونه‌ها داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Cyanide and Heavy Metals Contamination of Groundwater, Soil and Waste of Gold Industries: A Case Study of Takab Kanikaran

نویسندگان [English]

  • SAKINEH rostami tarzm 1
  • Farid Gholamreza Fahimi 2
  • reza amirnezhad 3
  • aptin rahnavard 4
  • Ahmad Tavana 5

1 PhD student of Environmental pollution, Faculty of Environment,Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran

2 Faculty of Environment, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonkabon, Iran Corresponding author

3 Assistant Professor of Environment and Natural Resources Department, Tonekabon Branch of Islamic Azad University, Tonekabon City, Iran

4 Assistant Professor of Environment and Natural Resources Department, Tonekabon Branch of Islamic Azad University, Tonekabon City, Iran

5 Assistant Professor of Environment and Natural Resources Department, Tonekabon Branch of Islamic Azad University, Tonekabon City, Iran

چکیده [English]

Abstract
Introduction & Purpose: Gold Mining companies are one of the industries that if not properly act in accordance with the sustainable development goals, they will cause a lot of environmental contamination in the environment. In these factories, tailings dams are places where effluents and tailings materials from gold mining factories are collected and stored, and if not properly controlled and monitored, they can be a significant source of cyanide and heavy metals contamination. In this study, cyanide and heavy metals contamination of groundwater, soil and tailings of Takab gold mine were studied.
Methods: In this descriptive cross-sectional study, 19 stations were selected for sampling of piezometric wells, soils around the mine, and tailings dam of the Takab gold mine during a one-year period. Water samples were transferred to the laboratory after stored at 4 °C. The Heavy metals in water samples, soil, and tailings were measured by Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS) method.
Results: The amount of cyanide, mercury and arsenic were measured in the range of 0-105, 0-83.7 µg L-1 and 0-120.4 mg L-1 in water samples, respectively. Also the amount of these contaminants (cyanide, mercury and arsenic) in soil samples were in the range of 37.02 - 58 mg kg-1, 0 - 25.6, and 27.6 - 420 µg kg-1, respectively.
Conclusion: The results showed that, there was no significant difference in the mean concentration of arsenic in the water samples of the studied wells. But in the case of mercury and cyanide, the studied wells have a significant difference. Tailings samples had the highest concentration of cyanide and heavy metals, and had significant differences with soil and water samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Cyanide
  • Gold mine
  • Tailings
  • Zarshoran Tekab