نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت و ایمنی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

10.22038/jreh.2022.63008.1474

چکیده

زمینه و هدف : پایداری محیط زیست یک الزام برای سیستم های حمل و نقل شهری مدرن است. انتخاب گزینه ی مناسب حمل و نقل عمـومی در هر سیستم شهری نه تنها منجر به توسعه ی پایدار حمـل و نقل شهری میگردد، بلکه همچنین فرآینـد برنامـه ریزی را با خصوصیات افراد آن جامعه تطبیـق داده و ســبب تشــویق افــراد بــه اســتفاده از آن و در نتیجــه افزایش بهره وری آن می گردد. از این رو هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی اثرات زیست محیطی توسعه سیستم حمل و نقل عمومی برقی در شهر تهران می باشد.
مواد و روش ها: در این مطالعه پس از اخذ داده های مستند و منتشر شده شامل (کتب ، مقالات حمل و نقلی و اخذ آمارهای حمل و نقل شهر تهران از شرکت های اتوبوس رانی و سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری)، از روش AHP-TOPSSIS برای انتخاب بهترین گزینه جهت توسعه حمل و نقل عمومی در شهر تهران بهره گرفته شده است.
یافته ها: نتایج نشان داد که گزینه اجرای سیستم حمل و نقل برقی با سرمایه گزاری بخش خصوصی و اعطای تسهیلات دولتی (0.5798)، استفاده از سیستم حمل و نقل برقی در هسته مرکزی شهر (0.3972)، تبدیل BRT ها به برقی (0.2886) و گزینه عدم اجرا (0.2672) به ترتیب بالاترین و پایین ترین اولویت را در بین روش های توسعه سیستم حمل و نقل عمومی برقی شهر تهران داشته اند.
نتیجه گیری: برای نیل به هدف حذف استفاده از سوخت های فسیلی در آینده ای نه چندان دور برای جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و حذف آلودگی های محیطی حاصل از سوخت های فسیلی، سیستم حمل و نقل شهری تهران باید در جهت حذف سوخت های فسیلی، توسعه و تبدیل ناوگان خود به سیستم های برقی روی آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Electric Public Transportation System Development in Tehran city

نویسندگان [English]

  • Saeed Motesaddi Zarandi 1
  • Rasul Nasiri 2
  • mahtab ahmadi 2

1 Department of Environmental Health, School of Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Department of Environmental Health, School of Health and Safety, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: The environmental sustainability is a requirement for modern urban transportation systems. Selecting the appropriate option for the public transport in any urban system does not lead only to the sustainable urban transportation development, but will adapt planning process to its people's characteristics and encourage the people to use it by increasing its productivity. Therefore, this study aims to assess the environmental effect of developing an electric public transport system in Tehran.
Materials and Methods: In this study, after obtaining the documented and published data, including (books, transportation articles, and obtaining transportation statistics of Tehran from the bus companies and Municipal Transportation and Traffic Organization), AHP-TOPSSIS method was used to select the best option for developing the public transportation in Tehran.
Results: The results showed that the option of implementing an electric transportation system with the private sector investment and government facilities (0.5798), using the electric transport systems in city center (0.3972), converting BRTs to electricity (0.2886), and non - implementation option (0.2672), respectively, had the highest and lowest priority among the development methods of public transport systems in Tehran.
Conclusions: To eliminate the use of fossil fuels in near distant future to prevent the climate change and eliminate environmental pollution from fossil fuels, Tehran's urban transportation system should be implemented to eliminate the fossil fuels, develop and transform its fleet into the electrical systems

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Environmental Impact Assessment
  • Electric Public Transport
  • AHP-TOPSIS
  • Tehran