تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه علوم و مهندسی محیط زیست، ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

2 کارشناس ناظر بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب( شرکت آب و فاضلاب مشهد)، مشهد، ایران

3 رئیس تصفیه خانه فاضلاب التیمور، شرکت آب و فاضلاب مشهد

چکیده

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد تصفیه فرآیند بیولوژیکی (Modified Ludzack Ettinger) تصفیه خانه فاضلاب شهری شماره 4 مشهد_ التیمور صورت گرفت.
مواد و روش ها: ارزیابی عملکرد تصفیه خانه در یک دوره 12 ماهه از فروردین 1399 تا اسفند1399 انجام شد. نمونه برداری از فاضلاب خام ورودی و پساب خروجی به صورت مرکب براساس تغییرات دبی انجام شده است. همچنین پارامتر های مورد بررسی شامل BOD5 ، COD، TSS،TDS ،EC ،pH ، کلیفرم کل، کلیفرم مدفوعی مطابق روش‌های ارائه شده در کتاب استاندارد متد برای آزمایشات آب و فاضلاب اندازه گیری شده اند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و مقایسه آنها از آزمون آماری ANOVA استفاده گردید.
یافته ها: براساس نتایج بیشترین راندمان حذف به ترتیب مربوط به پارامترهایT.C ،F.C ،TSS ، BOD5،COD ،TDS وEC به ترتیب با درصد 100،100، 98/48، 97/88، 96/48، 25/97 و 25/88 بوده است. راندمان حذف قابل توجه پارامترهای اندازه گیری شده در پساب خروجى از تصفیه خانه فاضلاب شماره 4 مشهد (التیمور) نشان دهنده عملکرد مناسب سیستم فرایند MLE می باشد. نتایج آزمون ANOVA برای مقایسه راندمان حذف پارامترها در فصول مختلف نشان داد عملکرد تصفیه خانه تحت تأثیر تغییر فصل نبوده است.
نتیجه گیری: مقادیر آلاینده ها با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران جهت تخلیه به محیطزیست و استفاده از پساب مقایسه گردید. طبق بررسی های انجام شده در خصوص پارامترهای مورد آزمایش پساب خروجی با استاندارد های سازمان حفاظت محیط زیست جهت مصارف آبیاری و کشاورزی، آبهای سطحی و چاه جاذب هم خوانی دارد، اما برای سایر مصارف و بهره وری مناسب از پساب باید تمام جنبه های آن در نظر گرفته شود.
کلید واژه ها: اثرات محیط زیستی، استفاده مجدد، پساب، راندمان حذف

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Feasibility of Reuse of Wastewater of municipal Sewage treatment plant No. 4 of Mashhad (Case study: Alteymur)

نویسندگان [English]

 • Elahe Khayyami 1
 • Mahdi Pahlevani 2
 • Ebrahim Esmailzadeh 3

1 PhD Student, Department of Environmental Science and Engineering, Islamic Azad University, West Tehran Branch, Tehran, Iran

2 Mashhad Water and Wastewater Company, Supervisor of wastewater treatment plants.Mashhad, Iran.

3 Head of Alteymur Wastewater Treatment Plant, Mashhad Water and Wastewater Company

چکیده [English]


Background and purpose:This study aimed to evaluate the performance of biological process treatment (Modified Ludzack Ettinger) of municipal wastewater treatment plant No. 4 in Mashhad- Alteymur.
Materials and methods: The performance of treatment plant was evaluated in a 12-month period from March 2020 to February 2021. Based on flow changes, a sampling of raw sewage inlet and outlet effluent was done in combination.  Moreover, studied parameters, including BOD5, COD, TSS, TDS, EC, pH, total coliform, and fecal coliform were measured according to the methods presented in the standard method book for water and wastewater tests. ANOVA test was used to analyze the data and compare them.
Results: Based on the results, the highest removal efficiencies are related to the parameters of T.C, FC, TSS, BOD5, COD, TDS, and EC, respectively, with 100, 100, 98.48, 97.88, 48.96, 25.97, and 25.88 percent, respectively. The significant removal efficiency of measured parameters in the effluent from wastewater treatment plant No. 4 of Mashhad (Altimour) shows the proper performance of MLE process system. The results of the ANOVA test to compare the removal efficiency of parameters in different seasons showed that the performance of treatment plant was not affected by the change of seasons.
Conclusion: The amounts of pollutants were compared with the standard of the Environmental Protection Organization of Iran for discharge to the environment and using the wastewater. According to the studies performed on the tested parameters, the effluent is in line with the standards of the Environmental Protection Organization for irrigation and agriculture, surface water, and absorption wells, but for other uses and proper efficiency of the effluent, all aspects should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Wastewater Treatment
 • MLE Process
 • Removal Efficiency
 • Environmental Impacts
 • 1.Nourmoradi h. karimi h. alihosseini a. Farokhimoghadam k. Survey on the Performance of Ilam Wastewater Treatment Plant in the Removal of Coliform, Fecal Coliforms and other Parameters Effected on Water Quality. International Journal of Environmental Research and Public Health 2014;22(1):77-83. (In Persian)2.Corona­ F. Mulas M. Haimi H. Sundell L. Heinonen, M. Vahala R. Monitoring nitrate concentrations in the denitrifying post-filtration unit of a municipal wastewater treatment plant. Journal of Process Control 2013; 23(2):158-170. 3.Emamjomeh M.M. Tari K. Jamali A. Karyab, H. Hosseinkhani M. Quality Assessment of Wastewater Treatment Plant Effluents for Discharge into the Environment and Reuse. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences JMUMS 2016; 26(145): 283-292. (In Persian)

  4.Anbir L. Noori, Z. Investigation of Effluent Quality of Ekbatan Wastewater Treatment Plant for Farm and Green Space Irrigation. Journal of land Management (Soil and Water sci.) 2013; 6(1):96-102. (In Persian).5.Nasseri, S., Sadeghi, T., Vaezi, F. &. Naddafi, K. Quality of Ardabil wastewater treatment plant effluent for reuse in agriculture. Journal of Health 2012;15,3(3):73-80.

  6.Mehravaran B. Ansary H. beheshti A.Esmaili K. Investigate the Feasibility of Using Wastewater Purication in Irrigation Due to Its Environmental Impacts (The effluent treatment plants parkandabad Mashhad). Iranian Journal of Irrigation and Drainage 2015; 3(9):440-447. (In Persian)

  7.Yazdanbakhsh A.R. Rafiee, M. Feizabadi, G.K. Evaluating the performance of activated sludge system by anoxic – oxic process (Case study in Mahdishahr). Journal of Sabzevar University of Medical Sciences 2019; 26 (1): 109-118. (In Persian)

  8.Cirja M. Ivashechkin P. Schäffer A. Corvini P. F. X. Factors affecting the removal of organic micro pollutants from wastewater in conventional treatment plants (CTP) and membrane bioreactors (MBR). Rev. Environ. Sci. Biotechnol2008; 7: 61-78.

  9.Melidis P. Vaiopoulou E. Aivasidis A. Development and implementation of microbial sensors for efficient process control in wastewater treatment plants. Bioprocess Biosyst Eng 2008; 31: 277 -282.

  10.Guoqiang,L. &. Wang J. Enhanced removal of total nitrogen and total phosphorus by applying intermittent aeration to the Modified Ludzack-Ettinger (MLE) process. Journal of Cleaner Production 2017; 166;163-171.

  11.Almasi A. Dargahi A. Pirsaheb M. The effect of different concentatons of phenol on anaerobic stabilization pond performance in treating petroleum refinery wastewater. J. Water Wastewater 2013; 24(1): 61-68. (In Persian)

  12.Alipoor M. R. Alidadi H. Najafpoor A. A. Peirovi R. Rahmatiyar H. The evaluation of the performance of stabilization ponds in the wastewater treatment plant of Olang Mashhad, 2011‐2012. Journal of Research in Environmental Health 2015; 1(1): 60-68. (In Persian)

  13.Zarei Mahmoudabadi T. Behnejad B. Pasdar P. Amooee S. Behnejad B. Evaluating the Performance of Ardakan Wastewater Treatment Plant and Feasibility of Effluent Reuse for Various Purposes. Journal of Research in Environmental Health 2020; 2(6): 135-144. (In Persian)

  • Farzadkia M. Mirzaiee R. Ghaffarkhani M. Microbial quality assessment of disposal effluent and sludge from four decentralized wastewater. Journal of Health in the Field 2013; 1(3). (In Persian)

  15.Farahmand A. Heidari M. RiyahiKhoram M. Performance Evaluation of Qorveh Wastewater Treatment Plant and Survey the Possibility Usage of Effluent for Agriculture. Journal of Environment and Water Engineering 2020; 6(1):58-68. (In Persian)

  16.Hoseini M. M. Babaloo E. Vafadar Afshar M. Investigation of the effectiveness of lagoon by mechanical aeration in reduction of biochemical oxygen demand (BOD5), chemical oxygen demand (COD) and suspended solids (TSS) in Khoy wastewater treatment plant. Journal of Urmia University of Medical Sciences 2003; 14(3): 158-166. (In Persian)17.Nikmanesh A.S. Eslami, H. Momtaz S.M. Performance Evaluation of the Extended Aeration Activated Sludge System in the Removal of Physicochemical and Microbial Parameters of Municipal Wastewater: A Case Study of Nowshahr Wastewater Treatment Plant. Journal of Environmental Health and Sustainable Development 2018; 3(2):509-17.

  18.Bagheri Ardebilian P. Sadeghi, H. Nabaii A. Bagheri Ardebilian M. Assessment of Wastewater Treatment Plant Efficiency: a Case Study in Zanjan. Journal of Health 2010; 1(3): 67-75. (In Persian)