نوع مقاله : مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 استادیار سیاست گذاری سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: پاندمی کووید-19 از زمان آغاز تا کنون اثرات قابل توجهی بر جنبه های مختلف زندگی مردم داشته است. کشورهای مختلف سیاست های گوناگونی برای مقابله با این بیماری در حوزه های مختلف اتخاذ نموده اند. هدف از انجام این پژوهش بررسی سیاست های اتخاذ شده مرتبط با حوزه بهداشت محیط برای مقابله با بیماری کووید-19 در کشور ایران می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه کیفی با روش تحلیل اسناد در زمستان سال 1400 به انجام رسید. جامعه پژوهش به صورت هدفمند و با مشورت شش تن از متخصصین سیاست گذاری سلامت و بهداشت محیط تعیین گردید. بدین منظور مصوبات ستاد ملی کرونا به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری در زمینه بیماری کووید-19 به عنوان جامعه پژوهش انتخاب گردید. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی و با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 12 به انجام رسید.
یافته ها: در مجموع بررسی مصوبات ستاد ملی کرونا 255 کد، 25 زیر تم و 7 تم اصلی مربوط به سیاست های اتخاذ شده مرتبط با حوزه بهداشت محیط برای مقابله با بیماری کووید-19 شناسایی گردید. فعالیت های اجتماعی عمومی، بهداشت محیط عمومی، فاصله گذاری اجتماعی، کنترل مرزها، توسعه زیرساخت ها، تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردی و ضد عفونی، و نظارت و برخورد قانونی تم های اصلی شناسایی شده در این پژوهش می باشند.
نتیجه گیری: تا کنون گستره ای از سیاست های مختلف در حوزه بهداشت محیط برای مقابله با بیماری کووید-19 در کشور ایران اتخاذ شده است. شواهد بومی و بین المللی، تجارب سایر کشورها، و مباحث اقتصادی اجتماعی و سیاسی نقش قابل توجهی در توسعه سیاست ها، اصلاح آن ها و یا به طور کلی کنار گذاردن سیاست های پیشین داشته اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Policies Adopted in the Field of Environmental Health to Combat Covid-19 in Iran: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

 • Aref Lotfian Daloee 1
 • Javad Moghri 2

1 MS.c Student, Department of management sciences and health economics, School of Health, Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran

2 Assistant Professor, Social determinants of health research center, Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: The Covid-19 pandemic has had a significant impact on various aspects of people's lives. Different countries have adopted different policies to combat this disease. The purpose of this study is to review the policies adopted in the field of environmental health to combat Covid-19 in Iran.
Materials and methods: This qualitative study was performed by document analysis method in February 2022. The research population was purposefully determined in consultation with six health policy and environmental health experts. For this purpose, the policies of the National Corona Headquarters as the highest policy reference in the field of Covid-19 were studied. Data analysis was performed using conventional content analysis method and MAXQDA software version 12.
Results: In total, 255 codes, 25 sub-themes and 7 main themes in the field of environmental health to combat Covid-19 were identified. Public social activities, public environmental health, social distancing, borders control, infrastructure development, procurement and distribution of personal protective and disinfection equipment, and monitoring were the main themes identified in this research.
Conclusion: So far, a range of different policies in the field of environmental health have been adopted in Iran to deal with Covid-19. Local and international evidence, experiences of other countries, and socio-economic and political determinants play significant roles in policy development, policy reform, or abandoning previous policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Health policy"
 • "Environmental health"
 • "Covid-19"
 1. Tufan ZK, Kayaaslan B. Crushing the curve, the role of national and international institutions and policy makers in COVID-19 pandemic. Turkish journal of medical sciences. 2020;50(SI-1):495-508.
 2. https://www.worldometers.info/coronavirus/?%5C#countries. 
 3. Peeri NC, Shrestha N, Rahman MS, Zaki R, Tan Z, Bibi S, et al. The SARS, MERS and novel coronavirus (COVID-19) epidemics, the newest and biggest global health threats: what lessons have we learned? International journal of epidemiology. 2020;49(3):717-26.
 4. Kickbusch I, Leung GM, Bhutta ZA, Matsoso MP, Ihekweazu C, Abbasi K. Covid-19: how a virus is turning the world upside down. British Medical Journal Publishing Group; 2020.
 5. Takian A, Aarabi M, Haghighi H. The role of universal health coverage in overcoming the covid-19 pandemic. BMJ Opinion. 2020. 
 6. Akbulaev N, Mammadov I, Aliyev V. Economic impact of COVID-19. Sylwan. 2020;164(5).
 7. Alanezi F, Aljahdali A, Alyousef SM, Alrashed H, Mushcab H, AlThani B, et al. A Comparative Study on the Strategies Adopted by the United Kingdom, India, China, Italy, and Saudi Arabia to Contain the Spread of the COVID-19 Pandemic. Journal of healthcare leadership. 2020;12:117.
 8. Legido-Quigley H, Asgari N, Teo YY, Leung GM, Oshitani H, Fukuda K, et al. Are high-performing health systems resilient against the COVID-19 epidemic? The Lancet. 2020;395(10227):848-50. 
 9. Organization WH. WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. 2020; Available from: https://covid19.who.int/. 
 10. Chen W, Wang Q, Li Y, Yu H, Xia Y, Zhang M, et al. Early containment strategies and core measures for prevention and control of novel coronavirus pneumonia in China. Zhonghua yu fang yi xue za zhi [Chinese journal of preventive medicine]. 2020;54(3):1-6.
 11. Li Z, Chen Q, Feng L, Rodewald L, Xia Y, Yu H, et al. Active case finding with case management: the key to tackling the COVID-19 pandemic. The Lancet. 2020. 
 12. Lu G, Razum O, Jahn A, Zhang Y, Sutton B, Sridhar D, et al. COVID-19 in Germany and China: mitigation versus elimination strategy. Global Health Action. 2021;14(1):1875601.
 13. Chen H, Shi L, Zhang Y, Wang X, Sun G. A cross-country core strategy comparison in China, Japan, Singapore and South Korea during the early COVID-19 pandemic. Globalization and health. 2021;17(1):1-10. 
 14. Meskarpour-Amiri M, Mehdizadeh P, Yaghoubi M, Shokouh SMH, Nasiri T, Hassanlouei B, et al. Evaluating the Effect of Macro-Level Health Policies on Novel Coronavirus (COVID-19) Epidemic Control in Iran. Acta Medica Iranica. 2021;59(1). 
 15. Buse K, Mays N, Walt G. Making health policy: McGraw-Hill Education (UK); 2012.
 16. Invironmmental health: from global to local. San Fransisko: John Wiley & Sons. 2010. 
 17. Bowen G. Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative research journal. 2009; 9(2): 27-40.
 18. Breunig D, Koski C. Punctuated euilibiria and budgets in the American states. Policy studies journal. 2006; 34(3): 363-379.