تعهد نامه

نوع مقاله : نامه به سر دبیر

نویسندگان

1 علوم پزشکی ارومیه

2 گروه بهداشت عمومی، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ، ایرانشهر ، ایران

چکیده

محل کار به عنوان مکانی که کارکنان ساعت‌های زیادی را در آن سپری می‌کنند و احتمالا با افراد متعددی برخورد دارند، یکی از محیط‌های مستعد برای انتقال ویروس کرونا محسوب می‌شود لذا برای به حداقل رساندن خطر ابتلا به این ویروس، رعایت پروتکل‌های بهداشتی در این محیط‌ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. با توجه به کمبود نیروی بهداشت محیط، گستردگی ادارات، بازرسی و آموزش حساس سازی کارکنان تمام ادارات در مورد رعایت پروتکل های پیشگیری از کرونا ویروس امکان پذیر نمی باشد. بنابراین نویسندگان در این مقاله سفیران سلامت ادارات را به عنوان مشارکت کنندکان در سلامت سازمان پیشنهاد نمودند. سفیر سلامت، فردی از کارکنان سازمان است که رابط بین سیستم بهداشتی و کارکنان آن سازمان می باشد. سفیر سلامت سازمان بعد از دریافت آموزش های حضوری و غیر حضوری پروتکل های بهداشتی پیشگیری از کرونا ویروس توسط کارشناسان بهداشت محیط، می توانند فعالیتهای پیشگیری و کنترل بیماری کرونا در سازمان خود انجام دهند. مطالعۀ حاضر این مهم را مشخص ساخت که توانمندسازی سفیران سلامت سازمانها به عنوان منتخبان سازمان برای پیشگیری از بیماری کرونا ویروس، موجب قطع انتقال زنجیره بیماری کرونا ویروس در کارکنان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Participation of organizations' health ambassadors in the implementation of health protocols in the Covid-19 epidemic

نویسندگان [English]

  • Morad Ali Zareipour 1
  • Mohammad Saeed Jadgal 2

1 Health System Research Unit, Health Center of Urmia, Urmia University of Medical sciences, Urmia, Iran.

2 Department of Public Health, Medical School, Iranshahr University of Medical Sciences, Iranshahr, Iran

چکیده [English]

The workplace, as a place where employees spend long hours and possibly interact with many people, is one of the most susceptible environments for transmitting the corona virus, so to minimize the risk of contracting the virus, adhere to health protocols in these environments. It is very important. Due to the lack of environmental health forces, the size of the departments, inspection and sensitization training of employees of all departments regarding the observance of coronavirus prevention protocols is not possible. Therefore, the authors in this article suggested the ambassadors of office health as participants in the health of the organization. A health ambassador is an employee of the organization who is the liaison between the health system and the employees of that organization. After receiving face-to-face and face-to-face training on coronavirus prevention health protocols by environmental health experts, the organization's health ambassador can carry out coronation prevention and control activities in their organization. The present study identified the importance of empowering health ambassadors of organizations as selected organizations to prevent coronavirus disease, will interrupt the transmission of coronavirus disease chain in employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Health Ambassador
  • Organization
  • Health Protocols
  • COVID-19
1. Kamara S, Walder A, Duncan J, Kabbedijk A, Hughes P, Muana A. Mental health care during the Ebola virus disease outbreak in Sierra Leone. Bulletin of the World Health Organization. 2017;95(12):842.
2.Lipsitch M, Swerdlow DL, Finelli L. Defining the epidemiology of Covid-19—studies needed. New England journal of medicine. 2020;382(13):1194-6.
3. Kelly-Cirino C, Mazzola LT, Chua A, Oxenford CJ, Van Kerkhove MD. An updated roadmap for MERS-CoV research and product development: focus on diagnostics. BMJ global health. 2019;4(Suppl 2):e001105.
4.Piškur B, Daniëls R, Jongmans MJ, Ketelaar M, Smeets RJ, Norton M, et al. Participation and social participation: are they distinct concepts? Clinical Rehabilitation. 2014;28(3):211-20.
5. Zareipour MA. The Role of Social Participation in Controlling and Preventing of Coronavirus 2019 Disease in Iran. Open Access Maced J Med Sci. 2020; 8(T1): 134-6.
6.Instructions executive education programs and health promotion. tehran: Ministry of Health and Medical Education; 2015.
7.Zareipour M, Jadgal MS, Movahed E. Health Ambassadors Role in Self-care during COVID-19 in Iran. Journal of Military Medicine. 2020;22(6):672-4. eng.