تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران

3 کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران

چکیده

زمینه و هدف: امروزه اقتصاد زباله ای به عنوان یک نوع از اقتصاد پنهان و غیر رسمی رو به گسترش است و بدیهی است علل و پیامدهایی را هم در پی داشته باشد .با توجه به اهمیت این بخش عظیم از سرمایه در گردش، دراین پژوهش به ارزیابی عملکرد اقتصادی مراکز بازیافت پسماند های جامد پرداخته شده است.
مواد وروش ها : پژوهش حاضر از نوع مقطعی - توصیفی است. در این تحقیق روند ارزیابی عملکرد اقتصادی مراکز بازیافت پسماند های جامد در شهرستانهای جویبار وقاِئمشهر در سال1397 به تعداد 90 واحد کارگاهی که به صورت تصادفی انتخاب شدند مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 24 انجام شد.
یافته ها: این مطالعه نشان می دهد روزانه 60700 کیلوگرم ضایعات وارد کارگاههای بازیافت می شود. 1% از کل کارگاه ها دارای میزان محصول تولیدی کمتر از 100 کیلوگرم می باشند،20% از کل کارگاه ها دارای محصول تولیدی بین 100- 300 کیلوگرم ، 39% از کل کارگاه ها دارای محصول تولیدی بین 500 -300 کیلوگرم و 40% از کل کارگاه ها دارای میزان محصول تولیدی بیشتر از 500 کیلو گرم می باشند. ارزش محصولات تولیدی که به عنوان مواد اولیه کارخانجات مورد استفاده قرار می گیرند، بدون احتساب صرفه جویی اقتصادی در هزینه های دفع ، بر اساس محاسبات ریالی در سال 1397،حدود912765000ریال بصورت روزانه می باشد.
نتیجه گیری: پتانسیل بالای درآمد ناشی از فعالیت درخصوص تفکیک و جمع آوری پسماند در شهرهای جویبار و قائم شهر قابل توجه می باشد، توجه به بازیافت بهداشتی در مبدا می تواند علاوه بر درآمد اقتصادی بالا و صرفه جویی در هزینه دفع پسماند ، زمینه کار آفرینی و اشتغال افراد زیادی را هم فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic evaluation of solid waste recycling based on a case study in the cities of Joybar and Ghaemshahr, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Zazouli 1
  • Alireza Ala 2
  • Rostam Mozhdeh 3

1 Professor, Faculty of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services,Sari,Iran

2 MSc of Environmental Health Engineering,Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services, Sari, Iran

3 MSc in Environmental Engineering, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: The garbage economy is now expanding as a kind of hidden and informal economy and obviously has its causes and consequences. Given the importance of this huge portion of working capital, this study evaluates the economic performance of the centers. Solid waste recycling is discussed.

Materials and Methods: This research is a cross-sectional descriptive study. In this study, the process of economic performance assessment of solid waste recycling centers in Jouybar and Qaemshahr towns in 2018 was studied with 90 randomly selected workshops. Data analysis was performed in SPSS version 24.

Results: This study shows that 60,700 kg of waste is pumped into recycling plants daily. 1% of all workshops have a productivity of less than 100 kg, 20% of all workshops have a productivity of between 100-300 kg, 39% of all workshops have a productivity of between 300-500 kg and 40% of All workshops have a production volume exceeding 500 kg. The value of manufactured products used as raw materials of factories According to Rial calculations in 2018 is about 912765000 Rials daily, without economical saving in disposal costs.

Conclusion: The high potential of income generated by the activity of segregation and waste collection is significant in the riverside and upstream cities. Considering the hygiene at the source, in addition to high economic income and savings in waste disposal, entrepreneurship and employment Also provided a lot.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy
  • recycling
  • solid waste
  • Joibar
  • Ghaemshahr
1. Hoornweg D, Bhada-Tata P. What a waste: a global review of solid waste management. 2012.
2. khabaronlineir/news/354491.
3. PEYVASTEHGAR Y, ANSARI MH. Review and assess the social determinants of household waste produced per capita loss (Case Study: Tehran Municipality Region 3 and 10). 2018.
4. Moloney B, Doolan M. A comparison of obstacles in emerging and developed nation dry waste recovery. Procedia CIRP. 2016;40:347-52.
5.Scheinberg A, Wilson DC, Rodic-Wiersma L. Solid waste management in the world's cities. UN Habitat-Earthscan; 2010.
6.Henry RK, Yongsheng Z, Jun D. Municipal solid waste management challenges in developing countries–Kenyan case study. Waste management. 2006;26(1):92-100.
7. Buttol P, Masoni P, Bonoli A, Goldoni S, Belladonna V, Cavazzuti C. LCA of integrated MSW management systems: case study of the Bologna District. Waste management. 2007;27(8):1059-70.
8. Kaseva M, Mbuligwe S, Kassenga G. Recycling inorganic domestic solid wastes: results from a pilot study in Dar es Salaam City, Tanzania. Resources, Conservation and Recycling. 2002;35(4):243-57.
9.Majlessi M, Zazouli MA, Mozhdeh R, Ala A. Performance and health assessment of the solid waste recycling centers in Jouybar and Qaemshahr counties, Iran (2018). Journal of Advances in Environmental Health Research. 2019;7(2):131-9.
10.Haupt M, Vadenbo C, Hellweg S. Do we have the right performance indicators for the circular economy?: insight into the Swiss waste management system. Journal of Industrial Ecology. 2017;21(3):615-27.
11.Commission e. Closing the loop-An EU action plan for the Circular Economy. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions COM. 2015;614(2):2015.
12.Jabari V, Safari A, Ranaei A. Measuring the Heating value of municipal solid waste mixed with the output waste from processing facilities and comparing the results with Tanner triangle for assessment of combustibility of Waste (A case study on the garbage of Qazvin). Journal of Research in Environmental Health. 2016;1(4):306-13.
13. Komilis D, Evangelou A, Giannakis G, Lymperis C. Revisiting the elemental composition and the calorific value of the organic fraction of municipal solid wastes. Waste management. 2012;32(3):372-81.
14.Sajjadi A, DEHGHAN A. Evaluation of the quality and quantity dental wastes in dental centers of Mashhad City, 2017. 2018.
15. Khoei A, Masters I, Gethin D. Design optimisation of aluminium recycling processes using Taguchi technique. Journal of Materials Processing Technology. 2002;127(1):96-106.
16.Soo VK, Compston P, Doolan M. The influence of joint technologies on ELV recyclability. Waste management. 2017;68:421-33.
17.Howard M, Hopkinson P, Miemczyk J. The regenerative supply chain: a framework for developing circular economy indicators. International Journal of Production Research. 2019;57(23):7300-18.
18.Afrakhteh H. Space Economy and Rural Development. 2012.
19.Soo VK, Peeters JR, Compston P, Doolan M, Duflou JR. Economic and environmental evaluation of aluminium recycling based on a Belgian case study. Procedia Manufacturing. 2019;33:639-46.
20. Liu X, Tanaka M, Matsui Y. Economic evaluation of optional recycling processes for waste electronic home appliances. Journal of Cleaner Production. 2009;17(1):53-60.
21.Johari A, Alkali H, Hashim H, Ahmed SI, Mat R. Municipal solid waste management and potential revenue from recycling in Malaysia. Modern Applied Science. 2014;8(4):37.
22.Genc A, Zeydan O, Sarac S. Cost analysis of plastic solid waste recycling in an urban district in Turkey. Waste Management & Research. 2019;37(9):906-13.