تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: گسترش بی‌رویه رشد شهرها در سال‌های اخیر موجب افزایش تولید انواع مواد زائد جامد در مناطق شهری شده است. اگرچه دفن آخرین گزینه در مدیریت پسماندهای جامد شهری است، اما در کشورهای در حال توسعه یک روش معمول مدیریت پسماندهای جامد شهری می‌باشد. هدف از این پژوهش مکان‌یابی دقیق لندفیل شهری در شهرستان نایین با استفاده از تلفیق روش‌های فازی و بولین است.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه به‌منظور استانداردسازی و تعیین وزن معیارها و زیرمعیار از مدل AHP استفاده گردید. نوآوری این پژوهش تلفیق نتایج حاصل از منطق فازی و بولین است که روش فازی شامل دو گروه است که گروه اول با محاسبه وزن معیارها و دیگری با محاسبه وزن زیرمعیارها و همچنین نتایج حاصل از منطق بولین با پنج طبقه که شامل محاسبه وزن معیارها و زیرمعیارها می‌باشد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان داد که روش‌های فازی و بولین یاد شده به‌ترتیب 34، 48779، 16000 و 7630 هکتار از اراضی شهرستان نایین را بسیار مناسب برای ایجاد لندفیل شهری تشخیص داده‌اند. تلفیق این چهار روش که باتوجه به وزن هرکدام از آن‌ها صورت گرفته است منتج به یک نقشه واحد با چهار لکه اصلی شد که مجموعاً حدود 5055 هکتار را شامل می‌شود.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تلفیق نتایج حاصل از منطق فازی و بولین اراضی بهتری را برای ایجاد لندفیل نسبت به هر یک از روش‌ها ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Optimal location of Landfill in Naien County using the combination of fuzzy logic and boolean logic in GIS

نویسندگان [English]

 • Reza Peykanpour Fard
 • Saeid Pourmanafi
 • Mohammad Erfan Kaghazchi

Faculty of Natural Resources Engineering, Isfahan University of technology, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Background and purpose: In recent years, the rapid growth of cities has been led to an increase in the production of various types of solid wastes in urban areas. Although landfilling is the last step in municipal solid waste management, but it is one of the common methods in developing countries’ municipal solid waste management. The purpose of this study is to accurately locate urban landfills in Naien county by using a combination of fuzzy and boolean methods.
Materials and methods: In this study, AHP model was used to standardize and determine the weight of criteria and sub-criteria. The innovation of this research is the combination of the results of fuzzy and boolean logic. The fuzzy method consists of two groups, the first group is calculation the weight of criteria and the other one by calculating the weight of sub-criteria, and the results of boolean logic with five classes including calculation the weight of criteria and sub-criteria.
Results: The results of this study show that the mentioned fuzzy and boolean methods have identified 34, 48779, 16000 and 7630 hectares of areas in Nain county as the most suitable areas for creating urban landfills. According to the weight of methods, a single map with four main patches is resulted by combination of these four methods, which includes a total of 5055 hectares in Nain.

Conclusion: The results of this study show that the combination of fuzzy and boolean logic results provides better areas for landfill than using the methods individually.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Boolean logic
 • Fuzzy logic
 • Landfill
 • Naien
 • Site Location
 1. 1. Sofsataie A. Biogas extraction technologies and the study of bioenergy extraction potential from Isfahan landfills. first National Conference on Bioenergy. 2010 Oct. 13. Tehran, Iran. (Persian)

  1. Mostajeran MR. Dosti MR. Zoghi MJ. Determining the amount of gases produced in Isfahan landfill using Landgem software. 4th International Conference on Environmental Planning and Management. 2017 May. 23-24. Tehran, Iran. (Persian)

  3. Islamic Consultative Assembly. Waste Management Law. Tehran: Islamic Consultative Assembly; 1383. (Persian)

  4. Nishanth T. Prakash MN. Vijith H. Suitable site determination for urban solid waste disposal using GIS and Remote sensing techniques in Kottayam Municipality. International Journal of Geomatics and Geosciences 2010; 1(2): 197-210

  5.Abdolkhani nezhad T. Manori M. bakhoda MA. Necessity of selecting optimal location models of urban landfills for land management and sustainable development. Third Conference on Environmental Planning and Management. 2013 Nov. 26. Tehran, Iran. (Persian)

  1. Pasalari H. Nabizadeh Nodehi R. Mahvi AH. et al. Landfill site selection using a hybrid system of AHP-Fuzzy in GIS environment: A case study in Shiraz city, Iran. MethodsX 2019; 6: 1454-1466.

  7. Sadogh vanini H. Tavakoli nia J. zeraie O. Land zoning for physical development of Shiraz city using GIS and AHP. Sepehr's journal 2010; 18(72): 32-39. (Persian)

  8.Jafari K. Mazloumi bajestani A. Hafezi moghaddas N. et al. Landfill Siting for Municipal Waste: A Case Study in Ardebil. Journal of Engineering Geology 2017; 11(3): 103-132. (Persian)

  9..Malczewski J. Propagation of errors in multicriteria location analysis: a case study. In: Fandel G, Gal T (eds) Multiple criteria decision making. Springer- Berlin Heidelberg 1997; 448: 154-155

  10. Rajaie F. Esmaieli A. Mahini A. et al. Predicting the most potential agricultural areas of Tajan watershed using multi-criteria evaluation method (MCE). Journal of Land use planning 2017; 9(1): 111-127. (Persian)

  11. Alem tabriz A. Bagherzadeh azar M. Combination of fuzzy ANP and modified TOPSIS for strategic supplier selection. Journal of Public Management Research 2009; 2(3): 149-181. (Persian)

  12. Niknami M. Hafezi moghadas N. Location of municipal waste landfill in Golpayegan city using GIS system. Journal of Geotechnical Geology 2010; 6(1): 57-66. (Persian)

  13. Jafari HR. Rafie Y. Ramezani mehrian M. et al. Location of municipal waste landfill using AHP and SAW in GIS environment (Case study: Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province). Journal of Ecology of Tehran university 2012; 37(61): 131-140. (Persian)

  14. Bani asadi S. Ashrafzadeh MR. Environmental Impact Assessment of Waste Landfill Development Project Case Study: Barshour-shiraz. 12th National Conference on Environmental Health. 2009 Nov. 3. Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Tehran, Iran. (Persian)

  15.Zareei A. Abedi koupaei J. Kakapour V. et al. Optimal Location of Landfill for Municipal Solid Waste in Qorveh City Using GIS and AHP. Journal of Research in Environmental Health 2020; 5(4): 303-314. (Persian)

  16. Deputy of the organization of Statistics and Information of Iran. Statistical yearbook of Isfahan province in 1395. Isfahan: Isfahan Province Management and Planning Organization; 1396. (Persian)

  1. Meteorological Organization of Iran. Climate index of Naien county in 1394. Isfahan: Isfahan Meteorological Department; 1394. (Persian)

  18. Sarkhosh M. Najafpoor AA. Tabrizi Azad M. Treatment of Fresh Leachate from Municipal Solid Waste Landfill. Journal of Research in Environmental Health 2020; 6(2): 193-196. (Persian)

  19.Department of Environment of Iran. Applicable technical conditions in the design of landfills for ordinary and special waste. Tehran: Department of Environment; 1398. (Persian)

  20.Makhdom farkhondeh M. Fundamental of Land use Planning. Second ed. Tehran: University of Tehran Publishing Institute; 1378. P. 289. (Persian)

  21.Salehi sedghiani J. Mathematical approach to AHP hierarchical analysis process. Journal of Management Study 2002; 8(31-32): 111-136. (Persian)

  22. Ganji R. Urban landfill site selection using AHP and TOPSIS in GIS Environment (Case Study: Landfill of kherameh Township). [Msc Thesis]. Iran. Faculty of Natural Resources of Isfahan University of Technology; 2016. (Persian)

  23.Ghodsi pour H. Multiple Objective Decision Making (MODM) (Methods for A Posteriori Articulation of Preference Information Given). 5th ed. Tehran: Amirkabir University of Technology; 1397. P. 204. (Persian)

  24. Malczewski, j. GIS-based land-use suitability analysis: A critical overview. Progress in Planning 2004; 62(1): 3-65

  25.Mehri A. Mahini A. Comparison of the efficiency of TOPSIS raster and MOLA methods in land use planning (Case identified: Hablehrood watershed). Journal of Geography and Urban Planning 2016; 6(19): 123-142. (Persian)