تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست (آلودگی محیط زیست)، مؤسسه آموزش عالی بهاران، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکترای علوم و مهندسی محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: کیفیت آب عامل مهمی است که تمام جنبه های اکو سیستم و بهداشت نظر سلامت مواد غذایی به فعالیت های اقتصادی به پایداری و سلامت اکو سیستم را تحت تأثیر قرار می دهد، این مطالعه با هدف بررسی تغییرات کیفی آب رودخانه زیارت طراحی و اجرا شد.
مواد و روش ها: از رودخانه زیارت(5 ایستگاه) هر ماه در سال 97نمونه برداری انجام شد. نمونه ها طبق شرایط استاندارد در کنار یخ به آزمایشگاه منتقل شده و پارامترهای نیترات، فسفر، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، آمونیوم، سختی کل و کلی فرم مدفوعی طبق روش استاندارد متد اندازه گیری شد. و شاخص کیفی آب (WQI) محاسبه شد.
یافته ها: نتایج حاصل از مطالعه بر اساس شاخص WQI نشان داد که این شاخص برای تمام ایستگاه های رودخانه زیارت بین 68/29 تا 78/ 64 بوده و در برخی ایستگاه ها حد متوسط (70-50) و در برخی از ایستگاه ها دارای کیفیت بد(50-25) می باشد. تاثیر گذارترین پارامتر بر کیفیت آب رودخانه پارامتر BOD می باشد و پس آن کل جامدات، کدورت ،فسفات ،نیترات و کلی فرم های گرماپای می باشد.
نتیجه گیری: بیشترین آلودگی در ایستگاه های انتهایی ( 4 و 5) به دلیل فعالیت بیشتر صنعنی ، ورود فاضلاب ها و پساب ها در شهر گرگان به رودخانه می باشد. از بین پارامترهای اندازه گیری شده نیتروژن و فسفر به عنوان مواد مغذی در صورت عدم کنترل باعث ایجاد خطر تغذیه گرایی خواهد شد. فعالیت های کشاورزی ، دامداری و تفریحی اطراف رودخانه بر روی کیفیت آب رودخانه تاثیر گذار است. به طوریکه در ایستگاه های بالادست کیفیت مناسب تری مشاهده شد. با توجه به این که رودخانه‌ زیارت از مهم‌ترین منبع تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و صنعتی در استان گلستان می باشد. لذا پایش و کنترل آلاینده‌های ورودی به این رودخانه ضروری است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of Changes in Water Quality Index of Ziarat River in Gorgan at 2018

نویسندگان [English]

 • Mahdi Sadeghi 1
 • Noshin Noroozi 2
 • Ali Shahbazi 3

1 Assistant professor of Environmental Health Research Center,Golstan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

2 MSc student of Natural Resources Engineering-Environmental Science-Environmental Pollution,Department of Environmental Engineering, Baharan Higher Education Institute, Gorgan, Iran.

3 PhD student of Environmental Engineering and sciences ,Gorgan University of Agricultural Sciences&, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Background and purpose: Water quality is an important factor that affects all aspects of eco-system and health food-to-business activities to the sustainability and health of the echo systemThis study was carried out with the aim of investigating the qualitative changes in the Ziarat River water.
Materials and Methods: Samples from the Ziarat River Station (5 stations) were sampled each year in 2018. Samples were transferred to the Golestan University of Medical Sciences in accordance with the standard conditions, along with ice. The parameters of nitrate, phosphorus, biochemical oxygen demand (BOD), chemical oxygen demand (COD), ammonium, total hardness and total Fecal coliform was measured according to standard method and the Water Quality Index (WQI) was calculated.
Results: The results of the study, based on the WQI index, showed that the index for all stations was between 29.68 and 64.78, and in some of them the average was (50-70) and some stations had poor quality ( 50-25). The most effective parameter on the water quality of the river is the BOD parameter, and then it is the total solids, turbidity, phosphate, nitrate and total Fecal coliform.
Conclusion: The highest level of pollution in the terminal stations (4 and 5) due to more industrial activity is the entry of sewage and effluents into the river in Gorgan. Among the measured parameters of nitrogen and phosphorus as nutrients, if left unchecked, it poses a risk of eutrophication. Agricultural, livestock and recreational activities around the river affect the water quality of the river. So that a more appropriate quality was observed in the upstream stations. Considering that the Ziarat River is one of the most important sources of water supply needed in the agricultural and industrial sectors in Golestan province. Therefore, monitoring and control of pollutants entering this river is essential.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chemical Quality
 • Gorgan County
 • Physical Quality
 • Water Resources
 • Water Quality Index Software(WQI)
 1. Mehdinejad MH. Bina B. Nikaeen M. et al. Effectiveness of chitosan as natural coagulant aid in removal of turbidity and bacteria from turbid waters. J Food Agric Environ 2009 ; 7(3-4):845-50.
 2. Khalili G. Evaluation of drinking water TOC in the Gorgan city. [MSc Thesis]. Iran. Tehran University of Science and Research; 2011. (Persian).
 3. Walton P. Environmental health .second Ed. Academic Press: Orlando: U.S.A: 1980. P. 40- 80.
 4. Mesdaghinia A. Nabizadeh R. Waterborne disease. School of Tehran University of Medical Sciences: 2008. P.35-51.(Persian).
 5. Hoseyni H. Shirmardi M. Ahmadi N. Environmenta Engineering.7Edithon. Tehran: Khaniran: 2011. P.187-188. (Persian).
 6. Zazoli M. Bazrafshan E.Water and Wastewater Technology. School of Mazenderan University of Medical Sciences:2009. P:44-45. (Persian).
 7. Sadeghi M. Bay A. Bay N. et al. The effect of agriculture drainage on water quality of the Zaringol in Golestan Province by the water quality index. Iran J of Res Environ Health. 2015;1 (3) : 177-185. . (Persian).
 8. Simoes F. Moreira A. Bisinoti MC. et al. Water quality index as a simple indicator of aquaculture effects on aquatic bodies. Ecol Indic 2008; 38: 476‐480.
 9. Samantray P. Mishra BK. Panda CR. Et al. Assessment of Water Quality Index in Mahanadi and Atharabanki Rivers and Taldanda Canal in Paradip Area, India. J Hum Ecol 2009; 26(3):153-61.
 10. Shokoohi R. Hoseinzadeh E. Alipour M. et al. Evaluation Aydughmush River Quality Parameters Changes and Wilcox index calculation. Rasayan Journal of Chemistry 2011;4(3):673-80.
 11. Mirzaie M. Nazari AR. Yari A. Quality zoning of Jajrood River. J Environ Stud 2006; 31(37):17-26. (Persian).
 12. Sadeghi M. Bay A. Bay N. et al. The survey of Zarin-Gol River water quality in Golestan Province using NSF-WQI and IRWQISC. Journal of Health in the Field 2015; 3(3): 27-33. (Persian).
 13. Hossaini P. Eldoderomi AR. Hossaini AR. Survey of water quality in Karun by NSFWQI. Human and Environment 2013; 11(2): 1-11. (Persian).
 14. Shahabi M. Marashi M. ziarat river assessment . The Third congress national civil engineering .Tehran . 2007.
 15. Zamani M. Sadoddin A. Garizi AZ. Assessing Land Cover/Land Use Change and its Impacts on Surface Water Quality in the Ziarat Catchment, Golestan Province-Iran. Hydrology: Current Research. 2013..
 16. APHA, AWWA, WPCF. Standard Methods for Examination of Water And Waste Water, 21 th Ed. American Public Health Association: Washington: 2005.
 17. Hossaini P. Eldoderomi AR. Hossaini AR. Survey of water quality in Karun by NSFWQI. Human and Environment 2013; 11(2): 1-11.(Persian).
 18. Mirmoshtaghi M. Amirnezhad R. Khaledian MR. Survey of water quality in Sefidrood by NSFWQI and OWQI Index. Talab 2013; 3(9): 23-34.(Persian).
 19. Ho KC. Chow YL. Yau JTS. Chemical and microbiological qualities of The East River (Dongjiang) water, with particular reference to drinking water supply in Hong Kong. Chemosphere 2003; 52(9):1441-50.
 20. Ehteshami M. Biglarijoo N. Salari M. Assessment and Quality Classification of Water in Karun, Dez and Karkheh Rivers. Journal of River Engineering 2014; 2(8):23-30.
 21. Javid AH. Seyed Mirbagheri A. Karimian A. Assessing Dez Dam reservoir water quality. Iran J Health Environ 2014; 7(2): 133-142.
 22. Teraoka H, Ogawa M. Behavior of elements in the Takahashi, Japan River basin. J Environ Qual 1984; 13(3):453-59.
 23. Miller WW. Guitjens JC. Mahannah CN. Water quality of irrigation and surface return flows from flood-irrigated pasture and alfalfa hay. J of Environ Qual 1984; 13(4),543-548.