تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 ﻣﺮﺑﻰ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻌﺎﺭﻑ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ.

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده بهداشت - گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای

3 ﺩﺍﻧﺸﻴﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻯ ﻭ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻳﺴﺘﻰ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ

4 ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﻰ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺟﻨﺪﻯ ﺷﺎﭘﻮﺭ ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﺍﻫﻮﺍﺯ، ﺍﻳﺮﺍﻥ..

5 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﻯ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﺍﺳﻔﺮﺍﻳﻦ، ﺍﺳﻔﺮﺍﻳﻦ، ﺍﻳﺮﺍﻥ.

6 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻣﺸﻬﺪ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﻳﺮﺍﻥ.

چکیده

زمینه و هدف: استفاده از تکنولوژی­های نوین، آثار مثبت و منفی بر جامعه بشری دارد. بلندگوها و سیستم­های صوتی، زیان­هایی برای بشر داشته و آلودگی صوتی ایجاد می­نمایند. شیعیان در مراسم دینی افزون بر نمازهای پنج‌گانه و سخنرانی مذهبی، مناسبت­های ویژه‌ای مذهبی نیز دارند. کارایی بالای سیستم­های صوتی در برنامه­های عزاداری، نیازمند استفاده صحیح از این تکنولوژی می­باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تراز فشار صوتی در مراکز مذهبی و در مناسبت­های مختلف مذهبی در مساجد و نمازخانه­های دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، به‌صورت سرشماری تمام مساجد و نمازخانه­های فعال در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1396 مورد پایش قرار گرفت. به‌منظور تعیین توزیع تراز فشار صوتی از روش شبکه‌بندی و جهت اندازه‌گیری نیز از دستگاه TES 1358 استفاده گردید.
یافته‌ها: میانگین تراز فشار صوتی در مراسمات روضه، سخنرانی و سینه‌زنی به‌ترتیب 87/14، 90/31 و 93/31 دسی‌بل در شبکه توزین فرکانسی c تعیین گردید. مقایسه تراز فشار صوتی در شبکه توزین فرکانسی A در مراسم سینه‌زنی با استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا و سازمان بهداشت جهانی اختلاف معنی‌داری را نشان داد (0/013=p).
نتیجه‌گیری: مراسم مذهبی و اعیاد به‌طور متوسط تا 2 ساعت به‌طول می­انجامند، بنابراین طراحی فضای داخلی و پخش‌کننده­های صوتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که حداکثر تراز فشار صوتی آن 80 دسی‌بل باشد.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of noise pressure level at mosques at the time of religious ceremonies

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shamsoddin Dayani Tilaki 1
  • Hossein Alidadi 2
  • Ali Taghipour 3
  • Mohsen Yazdani 4
  • Ali Choupani 5
  • Ali Asghar Navaei 6

1

2

3

4

5

6

چکیده [English]

 
Background: The use of new technologies has positive and negative effects on human society. Loudspeakers and sound systems can also make harm to humans and noise pollution. Shiite religious ceremonies have special religious occasions in addition to the five prayers and religious lectures. The high performance of audio systems in mourning applications requires proper use of this technology. The purpose of this study was to determine the sound pressure level in religious centers and on various religious occasions in mosques and chapels of Mashhad University of Medical Sciences.
Material and methods: In this descriptive-analytical study, the sound pressure level was surveyed in all active mosques and chapels at Mashhad University of Medical Sciences in 2016. To determine the sound pressure level distribution, TES 1358 was used to measure the noise level.
Conclusions:The mean sound pressure levels in the endowment, lecture, and mourning ceremonies were 87.14, 90.31 and 93.91 dB respectively. Comparison of the sound pressure level in the A-weighting network in a  mourning ceremony with the US Environmental Protection Agency and the World Health Organization standards showed a significant difference (P-value = 0.013).
Discussion:Since the average time for holding religious ceremonies and celebrations is up to 2 hours, the audio players and design of the interiors should be adjusted to a maximum sound pressure level of 80 dB.
Keywords:Sound Pressure Level, Mosques, Religious Ceremonies, University of Medical Sciences

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Noise pollution"
  • " spl"
  • " mosques"
  • " ceremonies"
1. Orfali WA, editor. Sound parameters in mosques. Proceedings of Meetings on Acoustics; 2007: Acoustical Society of America. 
2.   Organization WH. Occupational noise: assessing the burden of disease from work-related hearing impairment at national and local levels. Environmental burden of disease Series. 2004(9).
 3. Mirzaei R, Ansari-Mogaddam A, Mohammadi M, Rakhshani F, Salmanpor M. Noise pollution in Zahedan and residents’ knowledge about noise pollution. J Health Scope. 2012;1(1):3-6.
 4. Ising H, Kruppa B. Health effects caused by noise: evidence in the literature from the past 25 years. Noise and Health. 2004;6(22):5.
 5. Ohrstrom E. Sleep studies before and after-results and comparison of different methods. Noise and Health. 2002;4(15):65. 
6. Nelson DI, Nelson RY, Concha-Barrientos M, Fingerhut M. The global burden of occupational noise-induced hearing loss. American journal of industrial medicine. 2005;48(6):446-58. 
7. Golmohammadi R, Aliabadi M. Noise Pollution and its Irritating Effects in Hospitals of Hamadan, Iran. Health System Research. 2012;7(6).
 8. Gershon RR, Neitzel R, Barrera MA, Akram M. Pilot survey of subway and bus stop noise levels. Journal of Urban Health. 2006;83(5):802-12. 
9. JAFARI N, BINA B, MORTEZAIE S, EBRAHIMI A, ABDOLAHNEJAD A. ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL NOISE POLLUTION IN FEIZ HOSPITAL WARDS AND ITS ADJACENT AREA. 2012.
 10. Saremi M, Rezapour T. Non-auditory Effects Caused by Environmental Noise Pollution. Journal of Kerman University of Medical Sciences. 2013;20(3):312-25.
 11. Nissenbaum MA, Aramini JJ, Hanning CD. Effects of industrial wind turbine noise on sleep and health. Noise and Health. 2012;14(60):237.
 12. Ouis D. Annoyance from road traffic noise: a review. Journal of environmental psychology. 2001;21(1):101-20.