ارزیابی اثرات زیست محیطی سد ایوشان با استفاده از روش ماتریس لئوپولد و ماتریس ارزیابی سریع

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران دانشگاه ایت الله بروجردی

2 گروه عمران اب و سازه های هیدرولیکی دانشگاه آیت الله بروجردی

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به مواردی همچون تغییر اقلیم گسترده و در نتیجه افزایش خشکسالی، رشد جمعیت انسانی و به‌تبع آن افزایش تقاضای جهانی برای انرژی و آب، پروژه‌های بزرگ سدسازی افزایش یافته است. با این وجود بدون تحقیقات جامع، یک پروژه بزرگ مانند سد، اثرات برگشت‌ناپذیر و پیش‎بینی نشده زیادی را روی محیط زیست خواهد گذاشت. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد ایوشان در دو فاز ساختمانی و بهره‎برداری بر محیط‎های بیولوژیکی، فیزیکی- شیمیایی، اقتصادی- اجتماعی، فرهنگی و استراتژیکی انجام شد.
مواد و روشها: در مطالعه ارزیابی اثرات زیست‌محیطی سد ایوشان با توجه به توسعه و تکامل و همچنین کاربرد فراوان ماتریس‌ها در پروژه‌های عمرانی، از روش ماتریس لئوپولد اصلاح شده و ماتریس ارزیابی اثرات سریع استفاده شد. جهت ارزیابی فعالیت‌های مرحله ساختمانی و بهره‌برداری بر روی اجزای محیط زیستی هر یک از گزینه‌ها، از روش بازدید میدانی و پرسشنامه استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، بیشترین اثرات و پیامدهای منفی در فازهای ساختمانی و بهره‎برداری برای هر دو ماتریس لئوپولد اصلاح شده و ماتریس ارزیابی اثرات سریع مربوط به محیط فیزیکی- شیمیایی و بیشترین اثرات مثبت مربوط به محیط اقتصادی- اجتماعی برای هر دو فاز بود.
نتیجهگیری: با مقایسه آثار مثبت فراوان ساخت و بهره‌برداری سد از نظر اقتصادی - اجتماعی نسبت به آثار منفی فیزیکی- شیمیایی، می‌توان گزینه ساخت سد را گزینه‌ای مناسب محسوب نمود. همچنین در نتایج هر دو ماتریس تطابق بسیار مناسبی به‌دست آمد که می‌تواند صحت نتایج را در ارزیابی زیست محیطی سد ایوشان در دو مرحله ساختمانی و بهره‌برداری تأیید نماید.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of the Eyvashan Dam using the Leopold modified matrix and Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM)

نویسندگان [English]

 • mehdi komasi 1
 • behrang beiranvand 2
1 Assistant Professor,Water Engineering Hydraulic Stucture,Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering,University of Ayatollah ozma Borujerdi,Borujerd,Iran - Ms. Graduated, Water Engineering
2 Ms. Graduated, Water Engineering and Hydraulic Structures, Ayatollah Boroujerdi University
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: Major Dam construction projects have increased due to widespread climate change, as a result of increased drought, human population growth and, consequently, increased global demand for energy and water. However, without comprehensive research, a large project such as a dam will have many irreversible and unpredictable effects on the environment. In this paper, the environmental impacts of Eyvashan dam in two phases of construction and exploitation on biological, physical-chemical, economic-social, cultural and strategic environments have been identified and studied.
Materials and Methods: In the study of the environmental impact assessment of the Eyvashan dam with regard to development and evolution, as well as the abundant use of matrices in construction projects, the modified Leopold matrix method and the rapid impact assessment matrix have been used. The field survey and questionnaire were used to evaluate the construction and operation activities on the environmental components.
Results: The results showed that the most negative effects in both construction and utilization phases were in both Leopold modified matrix and the rapid impact assessment matrix related to the physical-chemical environment and the most positive effects of the socio-economic environment for both phases.
Conclusion: By comparing the many positive effects of construction and exploitation of the dam in terms of socio-economic status, the construction of the dam can be considered as an appropriate alternative to the physical-chemical negative effects. Also, in the results of both matrices, there was a very suitable adaptation matrix that can confirm the accuracy of the results in the environmental assessment of the Eyvashan dam in two stages of construction and operation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Eyvashan
 • Leopold
 • RIAM
 • Construction
 • Operation
 1. Leopold LB, Clarke FE, Hanshaw BB, Balsley JR. 1971. A Procedure for Evaluating Environmental Impact in Geological Survey Circular 645, USGS, Washington DC.
 2. Makhdum M. Four Notes in assessing the developing impact. Journal of Environment and development. 2009; 2(3): 9-12. (In Persian).
 3. Piri H.2011. Environmental impact assessment of Chah Nimeh Four construction in Zabol. Town and Country Planning, 3(5), 145-163. (In Persian).
 4. Gholamalifard M, Mirzaei M, Hatamimanesh M, RiyahiBakhtiari A, Sadeghi M. Application of rapid environmental impacts assessment matrix and Iranian matrix inenvironmental impact assessment of solid waste landfill of Shahrekord. Journal of Shahrekord University of MedicalSciences. 2014; 16 (1): 31-46. (In Persian).
 5. Asadi M, Ghaysari A. Environmental Impact Assessment of Zayandeh Rood Dam. International Symposium on Water and Ramsar Water, 2001. (In Persian).
 6. Ashrafzadeh M, Samiee AM, Bagheri M.Environmental assessment of Shahid Madani Reservoir Dam and related drainage network using Icold and Leopold matrix method. Second National Conference on Irrigation and Drainage Networks, 2006. (In Persian).
 7. Eskandari R, Hafezizi Moghadas N, Heidari H. Environmental Impact Assessment of Landfill of Dangerous Waste Reference in Central Iran, 16th Iranian Geological Society, Shiraz University, Shiraz University,2012. (In Persian).
 8. Niknami M, Hafezizi Moghadas N. Site selection of disposal municipal waste in Golpaygan city using GIS system. Geology applies. 2010; 6(1): 57-66. (In Persian).
 9. Ghorbani Nia Z, Nikzad V, Salehi S. Environmental Impact Assessment of Tourist Projects (Case Study: Evan Tourism Area, Journal of Tourism Planning and Development, Fourth Edition, 2015; 13: 147-166, (In Persian).
 10. Mirzaei N, Nuri J, Mahvi AH, Yonesian M, Malaki A.Assessment of Environmental Impacts produced by compost plant in Sanandaj. Journal of Kurdistan Universityof Medical Sciences. 2010; 14(4): 79-88. (In Persian).
 11. Taheri M, Gholamalifard M, Jalili Ghazizadeh M, Saqhibian M. Environmental Impact Assessment of Solid Waste Landfill of Tabriz Using RIAM and LEOPOLD Matrix, Journal of Civil and Environmental Engineering, Tabriz University.2017;47(2):77-88. (In Persian).
 12. Alborzimanesh MA Cash for Common Methods Summarizing and Conclusion of Impact Assessment Matrices Environment, Environmental Magazine and Development, 2011(3):45-52, (In Persian).
 13. Bhatnagar KC. Environmental management - New Directions for the 21st Century, New Delhi: Global India Publications Pvt Ltd.2009.
 14. Pastakia CMR. The rapid impact assessment matrix (RIAM)—A new tool for environmental impact assessment. In Environmental Impact Assessment Using the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM), K. Jensen (Ed). Fredensborg, Denmark: Olsen & Olsen.1998.