تعیین آلودگی باکتریایی مگس خانگی (Musca Domestica) درمحیط های مختلف شهرستان جویبار

نوع مقاله : مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد ، گروه حشره شناسی پزشکی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران

2 ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﺣﺸﺮﻩ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﭘﺰﺷﻜﻰ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻰ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، ﺳﺎﺭﻯ، ﺍﻳﺮﺍﻥ

3 دکترای میکروبیولوژی ،گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری ،ایران

4 عضو هیئت علمی ،گروه حشره شناسی پزشکی ،دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، ساری، ایران

5 گروه حشره شناسی پزشکی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف: مگس خانگی قادر به انتقال ارگانیسم‌های بیماری‌زا از مواد آلوده به انسان هستند. نقش مگس در انتقال بسیاری از بیماری‌ها به اثبات رسیده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی باکتریایی مگس‌های خانگی موسکا دومستیکا در منابع مختلف شهرستان جویبار انجام شد.
مواد و روش‌ها: از 5 منبع شامل زباله‌های شهری و روستایی، محوطه بیمارستانی، مناطق ساحلی و کشتارگاه‌ها در مجموع 384 عدد مگس خانگی جمع‌آوری گردید. نمونه­ها پس از انتقال به داخل ظروف شیشه‌ای استریل، به آزمایشگاه میکروبیولوژی دانشکده بهداشت منتقل‌ شده و آزمایشات استاندارد، جهت جداسازی و شناسایی گونه­های باکتریایی انجام شد.
یافته‌ها: اشرشیاکلی گونه غالب در نمونه­ها بود. از کل نمونه‌های مناطق 46% آلوده به ایکلای، 19% آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس، 9/98% نمونه‌ها آلوده به استافیلو کوکوس اپیدرمیدیس و16/66% نمونه‌ها آلوده به انتروباکتر آئروژنز بودند.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه، وجود این حشرات در مراکز عمومی را به‌عنوان عامل مزاحم و ناقل عوامل بیماری‌زا تأیید می­نماید. با توجه به اینکه مکان‌های عمومی و بخش­های مختلف محیط، نباید محل ایجاد و انتشار عفونت و آلودگی باشند، لذا بهسازی و انجام اقدامات مهندسی بهداشت و کنترل این حشرات به منظور تأمین اهداف اساسی سلامت و ایجاد محیطی سالم و بی‌خطر، ضروری به‌نظر می­رسد.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of bacterial contamination of flies (Musca Domestica) in different environments at Joybar city

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Jafari 1
  • Farzad Motevali Haghi 2
  • Masoumeh Eslamifar 3
  • Mahmoud Fazeli Dinan 4
  • Ali Jafari 5
1 5Msc Student, Department of Medical Entomology, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
2 Assistant Professor ,Department of Medical Entomology, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
3 Environment Health Department, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
4 Assistant Professor ,Department of Medical Entomology, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
5 Department of Medical Entomology, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Background and Aim: House flies are able to transmit pathogenic organisms from infected materials to human. The role of the flies in the transmission of many diseases has been demonstrated. This study was conducted to determine the bacterial contamination of M.domestica flies in various sources of Joybar city.
 
Materials and Methods: A total of 384 household flies were collected from five sources including urban and rural solid wastes, hospital campus, coastal areas and slaughterhouses. Samples were transferred to the microbiology laboratory of the school of public health in some sterilized glass containers, and standard tests were carried out to isolate and identify bacterial species.
 
Results: Escherichia coli was the dominant species in the samples. From all of the samples, 46% E.coli, 19% Staphylococcus aureus, 9.98% Staphylococcus epidermidis and 16.66% Enterobacter Aerogenus were isolated.
 
Conclusion: The results of this study confirmed that the presence of these insects in the public places and different parts of the environment is regarded as a disturbing agent, and vector of pathogens. Since public spaces should not be a source of contamination,  the implementation of the sanitation programs and control of these insects seems to be so necessary to create a safe and healthy environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musca Domestica
  • Bacterial contamination
  • sanitation
  • Joybar