تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط،دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی مشهد،مشهد،ایران

2 دانشگاه علوم پزشکی مشهد - دانشکده بهداشت - گروه مهندسی بهداشت محیط و حرفه ای

چکیده

چکیده
زمینه و هدف:فلوئور یکی از 14 عنصر مهم و ضروری برای حیات موجودات زنده محسوب می­شود. ازآن‌جایی که بیشترین نیاز بدن به فلوراید باید از طریق آب آشامیدنی تأمین شود، تعیین مقدار آن در آب های آشامیدنی از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف اندازه‌گیری غلظت فلوراید در منابع تأمین کننده آب شرب مناطق شهری و روستایی شهرستان نیشابور و مقایسه آن با استانداردهای موجود انجام شد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی در سال 1396 بر روی منابع آب آشامیدنی شهری و روستایی شهرستان نیشابور انجام شد. تعداد 100 نمونه آب به‌صورت تصادفی از منابع مختلف شهرستان نیشابور جمع‌آوری گردید. سپس نمونه­ های جمع‌آوری شده به آزمایشگاه آب و فاضلاب شهر نیشابور انتقال یافته و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر DR 2000 در طول موج 580 نانومتر میزان یون فلوراید به‌دست آمد.
یافته‌ها:میانگین غلظت فلوراید در منابع روستایی، در چاه­ها mg/L 0/567±0/12 و در چشمه­ ها mg/L 0/69±0/13  برآورد گردید. میانگین غلظت فلوراید در مناطق دشتی ( mg/L0/662±0/14) بیشتر از مناطق کوهستانی ( mg/L0/505±0/2) بود. میانگین غلظت فلوراید در منابع شهری، در چاه­های مناطق شهری mg/L 0/602±0/034، در مخازن شهری mg/L 0/597±0/030 و در شبکه 0/039 mg/L 0/597± بود.
نتیجه‌گیری: میانگین غلظت فلوراید در برخی منابع تأمین کننده آب مورد نیاز مردم پایین‌تر از حد مطلوب بود، بنابراین انجام مطالعات بیش‌تر برای بررسی میزان دریافت روزانه فلوراید از راه­های مختلف ضروری است و در صورتی که میزان فلوراید دریافتی از حد مطلوب کم‌تر باشد، تنظیم میزان فلوراید آب برای سلامت دندان ضروری می­باشد.
کلید واژه‌ها:فلوراید، منابع آب، نیشابور

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation the amount of Fluoride in drinking water sources in urban and rural areas of Neyshabur in 2017

نویسندگان [English]

  • Sima Zamand 1
  • Hossein Alidadi 2
  • Vahid Taghavimanesh 1

1 Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.

2 Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

 
Background: Fluoride is one of the 14 essential elements for organisms’ lives. Since the body's greatest need for fluoride should be supplied through drinking water, determination of the amount of fluoride in drinking water has great importance. The aim of this study was to measure the concentrations of fluoride in sources of drinking water in urban and rural areas of Neyshabur in 2017 and compare it with existing standards.
 
Materials and Methods:This descriptive cross-sectional was conducted on urban and rural drinking water sources in Neyshabur in 2017. A total of 100 water samples were randomly collected from different sources in Neyshabur. The collected samples were then transferred to the Neyshabur Water and Wastewater Laboratory and the proportion of fluoride ion was measuredusing a spectrophotometer DR 2000 at 580 nm.
 
Results:The average concentration of fluoride in rural resources was obtained0.567± 0.12 mg/lin wells and 0.69 ± 0.13 mg/lin springs. The average concentration of fluoride in plain areas (0.662 ± 0.14 mg/l) was higher than mountainous areas (0.505 ± 0. 2 mg / l). The average concentrations of fluoride in urban wells, in urban reservoirs and in the water distribution networkwere (0.602 ± 0.034 mg / l),(0.597 ± 0.030 mg / L) and (0.595±0.039 mg /l) respectively.
 
Conclusion:The average concentration of fluoride in some water sources was lower than the standard level.Therefore, more study is needed to evaluate the daily fluoride intake in a variety of methods, and if the fluoride intake is less than standard level, adjustment of fluoride in water sources will benecessary for dental health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fluoride
  • Water sources
  • Neyshabur
References
1- Ejlali A, Taghipour H, Khashabi E.THE STUDY OF FLUORIDE LEVEL IN DRINKING WATER IN VILLAGES OF MAKOO, IN 2014. The Journal of Urmia University of Medical Sciences.2015; 26(9):754-63
2- Gorchev HG, Ozolins G.WHO guidelines for drinking water quality. WHO Chron. 1984; 38(3):104-8.
3- Bailey J, Chilton J, Dahi E, Fawell JK, Fewtrell L. Fluoride in drinking water (World Health Organization Drinking Water).Geneva: World Health Organization; 2006.
4- Underwood EJ.Trace Elements in Human and Animal Nutrition.3rd Edition Academic. 1971
5-Hosseinpour FMA, Mosaferi M, Dastgiri S, Mehdipour M, Koosha A. Analysis of fluoride and some quality parameters of drinking water in East Azerbaijan province.Med J Tabriz Univ Med Sci 2012; 33(6):45-50.
6- Almodaresi SA, Jafari SJ Hosseinzadeh E, Miri M, Taghavi M, Khosravi R, Hadi Eslami E, Peirovi Minaee R, Fallahzadeh R Investigation of Fluoride Concentration in Rural Drinking Water Resources of Bardaskan County Using Geographic Information System (GIS) in 2014.Journal of Tanin Salamat. 2015; 3(4):32-41
7- WHO Guidelines for Drinking-Water Quality.Second Addendum to Third Edition.47- 49.2008, Recommendations٫Volume 1 ٫Geneva٫Organization.
8- Zazuli Mohammad Ali, Edris Bazrafshan.[Water and wastewater technology].2009;1.Samat Publ. [Persian]
9-  WHO, Guidelines for drinking water quality 3thed. WHO publishes Geneva 2003.33-367.
10- Kawamura S.Integrated Design and Operation of Water Treatment Facilities.Second Edition. Canada. John Wiley &Snos.2000:553-557.
11- Nurisepehr M. Guidelines for drinking water quality ed. Tehran: Andisherafie
12- Alamdar M, H Gulzar. R. Evaluation of fluoride in drinking water in Kerman 84. Ninth National Conference of Environmental Health,16-18 Persian dates 1385, Page 114.
13- Mandinic Z, Curcic M, Antonijevic B, Carevic M.Mandic J.Fluoride in drinking water and dental fluorosis.Science of the Total Environment. 2010, 408, 3507–3512.
14- Shahryari T, Azizi M, Sharifzadeh Gh R, Hajiani M, Zeraatkar V, Aliabadi R.Evaluation of fluorine concentration in drinking water sources in south Khorasan.Journal of science of Birjand University of medical science. 2001; 17(1),[Persian]
15- Pooreslami H, Khazaeli P, Masoodpoor H.Fluoride Content of Drinking Waters in Kerman/Iran. Journal of Kerman University of Medical Sciences.2008; 15(3): 235-242. [Persian]
16- Sadeghi H, Rohollahi S.Study of Ardabil Drinking Water Physicochemical Parameters.Journal of Ardabil University of Medical Sciences & Health Services. 2007; 7(1): 52-56. [Persian]
17- Rahimzadeh H, Kargar M, Dadban Y, Birami S.Fluoride Level in Drinking Water Resources of Gorgan Rural Regions, 1385.Medical Laboratory Journal. 2008; 1(2): 45-48. [Persian]
18- Samarghandi MR, Sadri Gh.H.The concentration of Fluoride in drinking water of Hamadan and Bahar cities in1998-99.Scientific Journal of Hamadan University of Medical Sciences & Health Services. 2001; 8(21): 42-47.[Persian]
19- Nan Bakhsh H. Study of chemical and bacterial quality of potable ground water sources in Urmia in 2000.Urmia Medical Journal. 2002; 13(1): 41-50. [Persian]
20- Dindar Loo K, Ali Pour V, Farshid Far GhR.Chemical quality of drinking water in Bandar Abbas.Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2006; 10(1): 57-62. [Persian]
21- Elango KBRRRML. Fluoride contamination in groundwater in parts of Nalgonda District, Andhra Pradesh, India. Environ Monit Assess. 2011;172:481–92.