تعهد نامه
بررسی عناصر بالقوه سمی آرسنیک، کادمیوم و نیکل به وسیله شاخص های کیفی آب و شاخص های آلودگی رسوبات در رودخانه کرخه

لاله رومیانی؛ محمد ولایت زاده

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 77-95

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24338

چکیده
  زمینه و هدف: عناصر بالقوه سمی جزء خطرناک ترین آلاینده های اکوسیستم های آبی می باشند. این پژوهش با هدف تجزیه و تحلیل شاخص های آلودگی محیط زیستی و ارزیابی عناصر بالقوه سمی در آب و رسوبات سطحی رودخانه کرخه در سال 1399 انجام شد.مواد و روش ها: در مجموع 180 نمونه آب و رسوبات رودخانه کرخه از سه ایستگاه مورد مطالعه بر اساس روش ASTM تهیه شد. سنجش عناصر ...  بیشتر