تعهد نامه
مقایسه کارایی انباشت زیستی فلزات سنگین در Verbascum speciosum، Acantholimon hohenackeri، Acanthophyllum microcephalum، Euphorbia macroclada رشد یافته در اطراف معادن سرب و روی

محسن صمیمی؛ محسن شهریاری مقدم

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 349-360

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23860

چکیده
  زمینه و هدف: گیاه‌پالایی از روش‌های کارآمد در تثبیت، استخراج، محبوس کردن و یا سمیت‌زدایی از آلاینده‌ها با استفاده از گیاهان بشمار می‌رود. این روش ارزان قیمت و دوستدار محیط زیست، موجب احیاء، توسعه پوشش گیاهی و همچنین افزایش فعالیت و رشد میکروارگانیزم‌ها می‌شود. در این مطالعه گونه‌های رشدیافته در خاک‌روبه‌های معادن سرب و روی ...  بیشتر