تعهد نامه
ساخت و بهینه سازی غربال های مولکولی کربنی به منظور جذب مونوکسید کربن

رضا زاهدی؛ حسین غفوریان؛ یحیی زمانی؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ رضا دباغ

دوره 8، شماره 2 ، مرداد 1401، ، صفحه 113-122

https://doi.org/10.22038/jreh.2022.61587.1467

چکیده
  زمینه و هدف: مونوکسید کربن ترکیب مهمی است که قابلیت تبدیل به مواد شیمیایی مختلف و آسیب رساندن به محیط زیست و انسان را دارد. انتخاب مکانیزم و جاذب جهت جذب گازهای آلاینده از لجاظ کارایی و هزینه اهمیت بسزایی دارد. در مطالعه حاضر بهینه سازی غربال های مولکولی کربن ساخته شده با هدف جذب بیشتر مونو‌کسید‌کربن انجام شد.مواد و روش ها: در این تحقیق ...  بیشتر