بررسی آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از نشت شیرابه تولیدی محل دفن پسماندها با استفاده از مدل عددی

محسن عزیزی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مهدی دستورانی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 187-197

http://dx.doi.org/10.22038/jreh.2018.27891.1188

چکیده
  زمینه و هدف: امروزه آلودگی ناشی از محل­های دفن پسماند به عنوان یکی از تهدیدهای جدی محیط زیست و از جمله منابع آب زیرزمینی تلقی می­شود. مطالعه حاضر با هدف استفاده از مدل­های ریاضی و عددی با دقت بالا در تعیین و تشریح شرایط کنونی و انجام پیش­بینی­ های نسبتاً دقیق، به منظور بررسی آلودگی آب­های زیرزمینی اطراف مراکز دفن پسماند ناشی ...  بیشتر