تعهد نامه
بررسی روش دلفی در رتبه بندی شاخص های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست محل دفن پسماند شهری (یک مطالعه موردی)

فهیمه جوادی؛ امین علیزاده؛ مهری رضایی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23855

چکیده
  زمینه و هدف: الگوی افزایشی رشد جمعیت و مصرف‌گرایی منجر به تولید بیشتر و متنوع‌تر پسماندها و زباله‌ها می‌گردد. هدف از اتجام این پژوهش بررسی روش دلفی در رتبه بندی شاخص‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست محل دفن پسماند شهری شهر مشهد می باشد.مواد و روش‌ها: در این پروژه ابتدا مجموعه‌ای از معیارها و شاخص‌های مرتبط بر اساس روش دلفی ...  بیشتر