تعهد نامه
مقایسه بار آلودگی میکروبی آب‌های بطری شده در بسته‌های کوچک و بزرگ شهر گرگان در سال 94-1393

علی شهریاری؛ نغیمه احمدی؛ یوسف دادبان شهامت؛ رحیم عالی؛ عبدالرزاق مکرری کر؛ جواد شریفی قوجق

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 81-89

https://doi.org/10.22038/jreh.2016.7091

چکیده
  زمینه و هدف: نگرانی‌های عمومی در خصوص کیفیت میکروبی آب شبکه توزیع شهری باعث شده است تا مصرف آب‌های بطری شده در کشور ما افزایش یابد. در ایران آب‌های بطری شده در دو نوع بسته‌بندی کوچک (0/5 لیتر) و بزرگ (1/5 لیتر) تولید می‌شوند که بار میکروبی آن می تواند تا قبل از مصرف و در طی زمان افزایش پیدا کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آلودگی ...  بیشتر

بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی و میکروبی آب استخرهای شنای عمومی شهر تهران

محمد هادی دهقانی؛ کمال اعظم؛ اعظم محمدی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 29-35

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4232

چکیده
  مقدمه وهدف: نقش شنا به عنوان ورزشی سودمند ومفرح برکسی پوشیده نیست که امروزه علاوه بر جنبه تفریحی ، جنبه درمانی ان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است از سویی نباید از تهدیدهای احتمالی پیرامون این ورزش سودمند غافل شد.لذا هدف از این تحقیق ، بررسی ومطالعه کیفی آب استخرهای شنا، جکوزی هاوحوضچه های آب سرد در شهرتهران می باشد.                          ...  بیشتر