تعهد نامه
بررسی سمیت رنگزای Reactive Red 120 با استفاده از آزمون زیستی دافنیا مگنیا

پگاه نخجیرگان؛ محمد هادی دهقانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4212

چکیده
  زمینه و هدف: افزایش استفاده از نانوذرات در صنایع سبب ورود ترکیبات مخاطره آمیز به محیط زیست میگردد. سمیت نانوذرات بعلت آزاد شدن مواد سمی به محیط زیست یکی از نگرانیهای جوامع محسوب میگردد، یکی از این ترکیبات نانوذرات اکسید روی می باشد که در این مطالعه سمیت محلول حاوی رنگ Reactive Red120 بعداز فرایند نانوفوتوکاتالیستی UV/ZnOبا استفاده ازآزمون ...  بیشتر