تعهد نامه
مطالعه ایزوترمی و سینتیکی جذب کروم شش ظرفیتی به‌وسیله علف هرز اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus) اصلاح‌ شده از محیط‌ های آبی

داود بلارک؛ ادریس بذرافشان؛ یوسف مهدوی

دوره 1، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 207-216

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.6182

چکیده
  مقدمه و هدف: کروم از مهم‌ترین فلزات سنگین به شمار می‌آید که در بسیاری از فاضلاب‌های صنعتی پیدا می‌شود و مخاطرات بهداشتی و زیست‌محیطی دارد؛ بنابراین، هدف از این مطالعه بررسی کارایی بیومس علف هرز اویارسلام ارغوانی در حذف کروم شش ظرفیتی از محلول‌های آبی است.  مواد و روش‌ها: این مطالعه به‌صورت تجربی و در مقیاس آزمایشگاهی انجام ...  بیشتر