تعهد نامه
مدل سازی اثر خشک سالی بر سختی کل و جامدات محلول آب زیرزمینی دشت مشهد

رؤیا پیروی؛ حسین علیدادی؛ الله بخش جاوید؛ علی اصغر نجف پور؛ حبیب الله اسماعیلی؛ فاطمه جولائی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 85-94

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5160

چکیده
  زمینه و هدف: آب مهمترین مسئله چالش برانگیز جهان است. بحران آب در ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک، جدی تر از دیگر کشوها است. هدف از این مطالعه، مدل سازی تغییر کیفیت آب چاه های منطقه کشف رود دشت مشهد، ناشی از خشک سالی در سال های 86 تا 89 بود. مواد و رو شها: جامعه پژوهش، چاه های آب آشامیدنی و پیزومتریک منطقه کشف رود دشت مشهد بود. ...  بیشتر

بررسی آگاهی بازرسان بهداشت محیط نسبت به مرحله های اجرایی ماده 13

رؤیا پیروی؛ محمد واحدیان شاهرودی؛ حسین علیدادی؛ ملیحه نوری سیستانی

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 112-118

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.5257

چکیده
  زمینه و هدف: بازرسان بهداشت محیط، عضو ضروری سیستم بهداشتی هستند و در پیشگیری از بیماری ها نقش بسزایی دارند. آنها نقش و وظایف خود را از طریق مشاوره، بازرسی و پایش ایفا می کنند و در صورت لزوم، قوانین بهداشتی را به کار می برند. حفاظت از بهسازی محیط و ارتقای سلامت جامعه، مستلزم وجود قوانین محکمی است که بتواند آثار سوء آلودگی های محیط ی را ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد

محمدرضا علیپور؛ حسین علیدادی؛ علی اصغر نجف پور؛ رؤیا پیروی؛ هادی رحمتی یار

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 60-68

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4239

چکیده
  مقدمه و هدف: یکی از نتایج اجتناب ناپذیر گسترش جوامع امروزی، تولید فاضلاب با حجم زیاد است.  فاضلاب ها برای جوامع بشری خطرناک بوده و بر روی محیط زیست طبیعی آثار سوئی دارند. با توجه به اهمیت حفظ سلامت انسان، محیط زیست و نیز منابع آبی از آلودگی، این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد سیستم برکه تثبیت تصفیه خانه فاضلاب اولنگ مشهد انجام گرفت.   ...  بیشتر