تعهد نامه
بررسی تصفیه پذیری فاضلاب گیت های گندزدایی گمرگ توسط فرایند ازن زنی کاتالیستی با استفاده از کربن فعال تولیدی به عنوان کاتالیزور

غلامرضا موسوی؛ احمد اله آبادی؛ یحیی جلیلی دربندی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 21-28

https://doi.org/10.22038/jreh.2015.4216

چکیده
  زمینه وهدف: با افزایش صادرات و واردات کالا در کشور ها تردد وسایل نقلیه در گمرگ کشور ها روز به روز افزایش می یابد و این سبب افزایش روز افزون فاضلاب گیت های گندزدایی در مرز کشورها می گردد. فاضلاب تولیدی در این مکانها به دلیل داشتن دترجنت کاتیونی بنز الکلونیوم کلراید قابل تصفیه زیستی نمی باشد لذا یکی از بهترین گزینه های تصفیه این فاضلابها  ...  بیشتر