تعهد نامه
بررسی خطر فلزات سنگین و شاخص های خطر سلامتی و بوم شناسی برخی خاک های سطحی منطقه غرب کشور (یک مطالعه موردی)

حسنا پورعباسی؛ خوشناز پاینده؛ مهرنوش تدینی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1403، ، صفحه 31-47

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.24335

چکیده
  زمینه و هدف: با توجه به اهمیت فلزات سنگین بر سلامت انسان مطالعات بسیاری درخصوص این آلاینده ها انجام شده است، اما تاکنون مطالعه بر روی خاک های مناطق اسلام آباد غرب و سنندج انجام نشده است، بنابراین این تحقیق با هدف ارزیابی خطرات بوم شناسی خاک و سلامت انسان در سال 1400 انجام گردید.مواد و روش ها: در محدوده ی‌‌ مطالعاتی هر یک از شهرستان‌های ...  بیشتر