1. ارزیابی آگاهی ، عملکرد و نگرش بهداشت و ایمنی مواد غذایی در مراکز خدمات غذایی استان کرمانشاه در زمان شیوع همه گیری بیماری کووید 19

مرجان تیموری یگانه؛ لیلا تیموری یگانه

دوره 7، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 292-300

چکیده
  زمینه و هدف: .از آنجا که تهیه و توزیع مواد غذایی بهداشتی در مراکز خدمات غذایی مهم ترین نقش را در پیشگیری و ابتلای بیماری های منتقله از مواد غذایی دارد.  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی آگاهی، عملکرد و نگرش بهداشت و ایمنی مواد غذایی مراکز خدمات غذایی استان کرمانشاه در زمان شیوع همه‌گیری بیماری کووید-19 انجام شد.مواد و روش‌ها: در این مطالعه ...  بیشتر