تعهد نامه
بررسی آلودگی میکروبی در محیط و تجهیزات پزشکی بخش های مختلف دو بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مسعود یوسفی؛ فریا حسن زاده؛ عادله طباطبایی زاده؛ حمیدرضا نادری؛ مجید خادم رضاییان

دوره 7، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22038/jreh.2021.57152.1418

چکیده
  زمینه و هدف: عفونت‌های بیمارستانی همواره یکی از مشکلات عمده بهداشت و درمان می­باشد و روزبه‌روز بر اهمیت آن افزوده شده و چالشی برای نظام سلامت کشورها می­باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان آلودگی در محیط و تجهیزات بیمارستان‌های قائم (عج) و امام رضا (ع) انجام شد.مواد و روش‌ها:این مطالعه مقطعی در دو بیمارستان دانشگاهی مشهد انجام ...  بیشتر