تعهد نامه
تعیین شاخص های ارزیابی ریسک سرطان‌زایی عناصر سنگین در منابع آب شهر تربت جام در سال 1401

حسین علیدادی؛ زهرا کریمی؛ علی اکبر دهقان؛ حامد محمدی؛ مریم پایدار

دوره 9، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 417-427

https://doi.org/10.22038/jreh.2024.23857

چکیده
  زمینه و هدف: عناصر سنگین به دلیل پایداری و قابلیت تجمع در بافت‌های زنده و زنجیره غذایی، از مهمترین آلاینده‌های آب-های آشامیدنی به حساب می‌آیند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین شاخص‌های ارزیابی ریسک سرطان‌زایی و غیر سرطان-زایی عناصر سنگین در منابع آب شهر تربت جام در سال 1401 انجام شد.مواد و روش‌ها: نمونه‌برداری از 16 منبع آب زیرزمینی ...  بیشتر

بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق شهر مشهد با استفاده از داده های هواشناسی در سالهای 1390-1395

الهام اسراری؛ مریم پایدار

دوره 4، شماره 1 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 86-91

https://doi.org/10.22038/jreh.2018.30872.1208

چکیده
  چکیده: زمینه و هدف: آلودگی هوا به عنوان یک مساله مهم زیست محیطی محسوب می شود. در ایران میزان انتشار آلاینده­های هوا در بسیاری از شهرها از جمله مشهد افزایش یافته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند تغییرات غلظت ذرات معلق با داده­های هواشناسی در هوای مشهد صورت گرفت. مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی - مقطعی با استفاده از داده­های مربوط ...  بیشتر