تعهد نامه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 61 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 140 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 103 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 35 روز
درصد پذیرش 40 %