تعهد نامه

مدیر مسئول


دکتر حسین علیدادی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

سردبیر


دکتر علی اصغر نجف پور استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

دبیر اجرایی


دکتر مریم سرخوش دانشیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


بهنام باریک بین استاد
دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود شمس استادیار دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد هادی دهقانی استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسن احرام پوش استاد
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر رضا خانی جزنی استاد
دانشکده بهداشت،دانشگاه شهید بهشتی

دکترای بهداشت حرفه ای (ارگونومی)

  • khanijazanigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی فرزادکیا استاد
دانشکده بهداشت ، داشنگاه علوم پزشکی ایران

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر مجتبی داودی دانشیار
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی اکبر دهقان استادیار دانشکده بهداشت

دکترای تخصصی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر ضیاء الدین بنیادی استادیار دانشکده بهداشت

دکترای تخصصی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسماعیل زارعی استادیار علوم ایمنی در دانشگاه هوانوردی Embry-Riddle (ERAU)، آریزونا، ایالات متحده

دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار

  • zareieerau.edu

اعضای هیات تحریریه


دکترحمید حیدریان میری دانشکده پزشکی، دانشگاه لیمریک، کاستلتروی، ایرلند

اپیدمیولوژی

اعضای هیات تحریریه


مسعود یونسیان استاد گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اپیدمیولوژی

اعضای هیات تحریریه


دکتر امیر حسین محوی دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


سینا دوبرادران استاد مهندسی بهداشت محیط
گروه بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
بهداشت محیط سیستمی و انرژی
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

مهندسی بهداشت محیط

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسن دوستی گروه ریاضیات و آمار، دانشگاه مکواری، استرالیا

  • hassan.doostimq.edu.au

کارشناس نشریه


طیبه صادقی اکبری کارشناس نشریه

  • jrehmums.ac.ir
  • 05138846717داخلی