تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه مهندسی بهداشت محیط، بیمارستان ابن سینا، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 گروه مددکار اجتماعی، بیمارستان شهید کامیاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

5 گروه مهندسی بهداشت محیط، بیمارستان شهید کامیاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

زمینه و هدف: یکی از مسائل مطرح به دنبال شیوع بیماری‌ها، پسماند تولید شده در طی فرایندهای درمانی است. هدف از این مطالعه بررسی اثر شیوع بیماریCovid-19 بر پسماند پزشکی تولید شده در شهر مشهد است. 

مواد و روش ها: در این مطالعه 4 بیمارستان رفرال و 2 بیمارستان غیر رفرال مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از اطلاعات ثبت شده و استفاده از چک لیست های استاندارد مدیریت پسماندهای پزشکی، کمیت و کیفیت پسماند تولیدی پیش از شیوع بیماری کرونا (1398) و در دوران همه‌گیری (1399) مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. همچنین با مراجعه به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، آمار مرتبط با تعدادمراجعه کنندگان به بیمارستان های پذیرش کننده بیماران مبتلا به بیماری کرونا در سال 1399، استخراج، دسته بندی و وارد مطالعه گردید.  

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد میزان تولید کل پسماند به ترتیب در سال1398 (قبل از شیوع بیماری کرونا) و در سال 1399(حین شیوع بیماری کرونا) در بیمارستان رفرال R1 برابر با kg/day  49/45 ±449/50 و  kg/day107/55 ± 436/04 در بیمارستان رفرال R2 برابر با  kg/day227/46± 3000/26 و 153/00 ± 3279/72،در بیمارستان رفرال R3برابر با kg/day107/10 ±544/53 و156/68 ± 666/32، در بیمارستان رفرال R4 برابر با  kg/day15/96 ± 476/72 و  kg/day54/88 ±635/41 بود. همچنین میزان تولید کل پسماند در بیمارستان های غیر رفرالNR1 به ترتیب برابر با kg/day36/90 ± 219/6و49/58 ± 199/06، و در بیمارستان غیر رفرالNR2  به ترتیب برابر با  kg/day29/55 ± 112/1و kg/day21/59 ± 108/8 بود. بررسی های میدانی نشان داد علی رغم افزایش میزان پسماند تولیدی تمام مراحل مدیریت پسماند از قبیل جمع آوری، انتقال، بی خطرسازی مطابق با دسترالعمل‌ها در حال اجرا می‌باشد.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد نرخ تولید پسماند پزشکی با شیوع بیماری ها مرتبط است. با توجه به اهمیت مدیریت پسماندهای پزشکی در مقابل اثرات نامناسب آن‌ نیازمند توجه و به‌کارگیری دقیق و صحیح دستورالعملهای ملی و بین المللی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of the outbreak of COVID-19 on the waste produced in hospitals of Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Davoudi 1 2
 • Zohre Vojodi 3
 • Tayebe Jafarian 4
 • Akram Robat jazi 1
 • Zainab Fuladi 1
 • Maryam Jafarian 5
 • Sima Nourbakhsh 1

1 Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran|Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

2 Department of Environmental Health Engineering, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran|Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

3 Environmental Health Engineering Group, Ibn Sina Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

4 Social Working Group, Shahid Kamyab Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

5 Department of Environmental Health Engineering, Shahid Kamyab Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: Increased waste production during patient treatment emerges as a serious issue following infectious disease outbreaks. The current study aimed to investigate the effect of the COVID-19 outbreak on medical waste production in Mashhad, Iran.

Materials and Methods: In this study, 4 referral (R) and 2 non-referral (NR) hospitals were examined. The quantity and quality of waste produced before (2018-2019) and during COVID-19 (2019-2020) were extracted from hospital records and noted in standard medical waste management checklists. Also, the number of hospital visits due to COVID-19 was determined and entered into the study by referring to the Treatment Deputy of Mashhad University of Medical Sciences.

Results: The results showed that the mean waste production was 449.50 ± 49.45 kg/day and 436.04 ± 107.55 kg/day in 2018-2019 (before COVID-19) and 2019-2020 (during the outbreak) in R1, respectively, 3000.26 ± 227.46 kg/day and 3279.72 ± 153.00 in R2, 544.53 ± 107.10 kg/day and 666.32 ± 156.68 in R3, and 476.72 ± 15.96 kg/day and 635.41 ± 54.88 kg/day in R4. Also, the mean waste production was 219.6 ± 36.90 and 199.06 ± 49.58 kg/day in NR1 and 112.1 ± 29.55 kg/day and 108.8±59.1 kg/day in NR2 before and during COVID-19, respectively. Field surveys showed that despite the increased amount of waste production, all waste management stages, such as collection, transfer, and disposal, are being implemented in accordance with the guidelines.

Conclusion: The results of this study showed that the medical waste production rate is related to the prevalence of diseases. Considering the importance of medical waste management, it requires careful and correct application of national and international guidelines.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Healthcare waste
 • pandemic
 • COVID-19
 • waste management
1-Sharma HB, Vanapalli KR, Cheela VS, Ranjan VP, Jaglan AK, Dubey B, et al. Challenges, opportunities, and innovations for effective solid waste management during and post COVID-19 pandemic. Resources, conservation and recycling. 2020;162:105052.
2-Agamuthu P, Barasarathi J. Clinical waste management under COVID-19 scenario in Malaysia. Waste Management & Research. 2021;39(1_suppl):18-26.
3-Das AK, Islam N, Billah M, Sarker A. COVID-19 pandemic and healthcare solid waste management strategy–A mini-review. Science of the Total Environment. 2021:146220.
4-Mallick SK, Pramanik M, Maity B, Das P, Sahana M. Plastic waste footprint in the context of COVID-19: Reduction challenges and policy recommendations towards sustainable development goals. Science of the Total Environment. 2021;796:148951.
5-Chowdhury T, Chowdhury H, Rahman MS, Hossain N, Ahmed A, Sait SM. Estimation of the healthcare waste generation during COVID-19 pandemic in Bangladesh. Science of The Total Environment. 2021:152295.
6-Hantoko D, Li X, Pariatamby A, Yoshikawa K, Horttanainen M, Yan M. Challenges and practices on waste management and disposal during COVID-19 pandemic. Journal of Environmental Management. 2021;286:112140.
7-Nzediegwu C, Chang SX. Improper solid waste management increases potential for COVID-19 spread in developing countries. Resources, conservation, and recycling. 2020;161:104947.
8-Nzeadibe TC, Ejike-Alieji AU. Solid waste management during Covid-19 pandemic: policy gaps and prospects for inclusive waste governance in Nigeria. Local Environment. 2020;25(7):527-35.
9-Sari GL, Hilmi IL, Nurdiana A, Azizah AN, Kasasiah A. Infectious waste management as the effects of Covid-19 pandemic in Indonesia. Asian J Soc Sci Manage Technol. 2021;3:62.
10-Goswami M, Goswami PJ, Nautiyal S, Prakash S. Challenges and actions to the environmental management of Bio-Medical Waste during COVID-19 pandemic in India. Heliyon. 2021;7 (3):e06313.
11-Urban RC, Nakada LYK. COVID-19 pandemic: Solid waste and environmental impacts in Brazil. Science of the Total Environment. 2021;755:142471.
12-Tsai W-T. Analysis of medical waste management and impact analysis of COVID-19 on its generation in Taiwan. Waste Management & Research. 2021:0734242X21996803.
13-Singh E, Kumar A, Mishra R, Kumar S. Solid waste management during COVID-19 pandemic: Recovery techniques and responses. Chemosphere. 2022;288:132451.
14-Torkashvand J, Jafari AJ, Godini K, Kazemi Z, Kazemi Z, Farzadkia M. Municipal solid waste management during COVID-19 pandemic: a comparison between the current activities and guidelines. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2021:1-7.
15-Zand AD, Heir AV. Emanating challenges in urban and healthcare waste management in Isfahan, Iran after the outbreak of COVID-19. Environmental Technology. 2021;42 (2):329-36.
16-Kalantary RR, Jamshidi A, Mofrad MMG, Jafari AJ, Heidari N, Fallahizadeh S, et al. Effect of COVID-19 pandemic on medical waste management: a case study. Journal of Environmental Health Science and Engineering. 2021;19 (1):831-6.
17-Motaghi M, Mostafai G, Salmani J. Solid waste management of hospitals affiliated to Kashan Medical University. Journal of Holistic Nursing And Midwifery. 2014;24 (2):49-58.
18-Yousefi Z, Najafi A. Survey of collection and disposal of medical wastes in teaching hospitals of Sari, Mazandaran, in 2013. Tabari Biomedical Student Research Journal. 2016;1(3):1-7.
19-Wang J, Shen J, Ye D, Yan X, Zhang Y, Yang W, et al. Disinfection technology of hospital wastes and wastewater: Suggestions for disinfection strategy during coronavirus Disease 2019 (COVID-19) pandemic in China. Environmental pollution. 2020;262:114665.