تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص پروتزهای دندانی (پروستودانتیکس) گروه پروتز دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد.

2 گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد.

چکیده

زمینه و هدف: سلامت دهان و دندان یکی از شاخص های مهم  بهداشت در جامعه می باشد. مهمترین شاخص های مورد استفاده در ارزیابی سلامت دهان و دندان، شاخص های DMFT و CPITN است. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان در دانش آموزان  11 تا 13 ساله شهر مشهد و ارتباط آن با آب مصرفی آن ها و برخی عوامل مرتبط انجام شده است.

مواد و روش‌ها: این مطالعه ی مقطعی تحلیلی در سال 1400 بر روی 1232 دانش آموز انجام شد. نمونه برداری از تمام چاه های دستی، نیمه عمیق و عمیق و قنات های دشت مشهد  در سال 1400 انجام شد. تمامی پارامترهای آب آشامیدنی با توجه به استاندارد های کتاب Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater اندازه-گیری شدند. داده ها، توسط نرم افزارSPSS  نسخه ی 20 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

یافته ها: میانگین شاخص DMFT در دانش آموزان مشهد0/98 بدست آمد. میانگین فلوئور آب آشامیدنی 0.38 میلی گرم بر لیتر بود. که کمتر از میزان مجاز فلوراید در آب اشامیدنی بود. مطابق با آزمون های آماری مربوطه بین شاخص DMFT و مقدار مصرف آب آشامیدنی در شبانه روز، مقدار فلوئور آب آشامیدنی و استفاده از نخ دندان در شبانه روز رابطه ی معنی داری وجود داشت (p<0/05). همچنین بین شاخص CPITN با استفاده از مسواک رابطه ی معنی داری یافت شد(p<0/05).

نتیجه گیری: با توجه به اینکه فلوئور آب آشامیدنی و استفاده از نخ دندان در شبانه روز، با شاخص DMFT ارتباط دارند، باید فلوئور آب آَشامیدنی در محدوده ی استاندارد حفظ شود و روش های مراقبت از سلامت دهان و دندان مثل استفاده از نخ دندان و مسواک به دانش آموزان آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Relationship Between Fluoride Levels in Drinking Water and Dental Health Status in 11 to 13-Year-Old Students in Mashhad City

نویسندگان [English]

  • Majid Bonyadi Manesh 1
  • Ali Afkham 2

1 1. Specialist in Dental Prosthetics (Prosthodontics), Department of Prosthetics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad

2 Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Health, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad

چکیده [English]

Background and Objective: Oral and dental health is crucial to public health. The primary indices used to assess oral and dental health are DMFT and CPITN indices. This study aimed to evaluate the oral and dental health status of 11 to 13-year-old students in Mashhad City and its relationship with their water consumption and other related factors. 

Materials and Methods: This cross-sectional analytical study was conducted in 2021 on 1,232 students. Sampling was done from all hand-dug wells, semi-deep wells, deep wells, and qanats (underground channels) in the Mashhad region in 2021. All drinking water parameters were measured according to the standards outlined in "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater." Data were analyzed using SPSS software version 20.

Result: The mean DMFT index among Mashhad students was 0.98. The average fluoride content in drinking water was 0.38 milligrams per liter(mg/L), lower than the permissible fluoride level in drinking water. According to the relevant statistical tests, there was a significant relationship (p<0.05) between the DMFT index and daily water consumption, fluoride content in drinking water, and daily flossing. Furthermore, a significant relationship (p<0.05) was found between the CPITN index and toothbrush usage.    

Conclusion: Given the significant association between fluoride content in drinking water and daily flossing with the DMFT index, it is essential to maintain fluoride levels in drinking water within the standard range. Moreover, oral health care practices, such as flossing and toothbrushing, should be taught to students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CPITN
  • DMFT index
  • drinking water fluoride
  • Water Quality
  • Oral and Dental Health
1.    Yousefi Z, Mohammadpour Tahmtan RA, Kazemi F. Temporal and Spatial Variation of Fluoride, Nitrate and Nitrite Concentrations in Drinking Water in Ilam Using Geographic Information System. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2016;25(134):69-80.
2.    Zamand S, Alidadi H, Taghavimanesh V. Investigation the amount of Fluoride in drinking water sources in urban and rural areas of Neyshabur in 2017. Journal of Research in Environmental Health. 2018;4(2):146-53.
3.    Edition F. Guidelines for drinking-water quality. WHO chronicle. 2011;38(4):104-8.
4.    Fawell J, Bailey K, Chilton J, Dahi E, Magara Y. Fluoride in drinking-water: IWA publishing; 2006.
5.    Azimi AA. 2.2 Determination of Fluoride Concentration in Tehran Surface Water Resources. Sustainability of Water Resources. 2004:49.
6.    Almodaresi SA, Jafari SJ, Hosseinzadeh E, Miri M, Taghavi M, Khosravi R, et al. Investigation of fluoride concentration in rural drinking water resources of bardaskan county using geographic information system (GIS) in 2014. Journal of Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences. 2016;3(4):32-41.
7.    Mansouri B, Pashaei T, Ali-Hossaeni M, Habibi Y, GHaribi F, Alipour E, et al. Survey of DMFT status in elementary school students in Sanandaj City In 2014. Zanko Journal of Medical Sciences. 2015;15(47):30-7.
8.    Dehghani M, Omrani R, Hashemi H. Determining the Rate of Decay, Missing or Filled Teeth in Students Aged 7 to 11 Years in Shiraz, Iran, and its Association with Amount of Fluoride in Drinking Water. Journal of Health System Research. 2013;9(5):495-504.
9.    Alimorad A, Madani A, Radafshar Z, Zarei F. Study of DMFT index among primary school students (7-12 years old) in Bandar Abbas city. Journal of preventive medicine. 2015;2(1):21-8.
10.    NASEHINIA HR, Naseri S. A survey of fluoride dosage in drinking water and DMF index in Damghan city. 2004.
11.    Kheirkhah Rahimabad K, Hasani AH, Saeedi R, Kheirkhah Zarkesh MM, Sayadi M. Evaluation and Assessment of Fluoride in Drinking Water Wells Damavand Villages Zoning in GIS According to DMF Index. Journal of Environmental Health Enginering. 2016;3(4):287-97.
12.    Kamyab N, Khajeh Hosseini S, Mobini M. Survey of fluoride concentration in drinking water in rural areas of rafsanjan from april to septamer 2015: A short report. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences. 2016;15(7):675-82.
13.    Bischoff J, Van der Merwe E, Retief D, Barbakow F, Cleaton-Jones P. Relationship between fluoride concentration in enamel, DMFT index, and degree of fluorosis in a community residing in an area with a high level of fluoride. Journal of Dental Research. 1976;55(1):37-42.
14.    Dobaradaran S, Mahvi AH, Dehdashti S, Abadi DRV, Tehran I. Drinking water fluoride and child dental caries in Dashtestan, Iran. Fluoride. 2008;41(3):220-6.
15.    Mazloomi Mahmoodabad S, Roohani Tanekaboni N. Survey of some related factors to oral health in high school female students in Yazd, on the basis of health behavior model (HBM). Journal of Birjand university of medical sciences. 2008;15(3):40-7.
16.    Shidfar F, Aghilinejad M, Ameri A, Motavalian S, Radfar A, Hoseini S. Determination of DMF index among workers of industrial city of Ilam-Iran and it's relation with Fluoride content of potable water. Iran Occupational Health. 2007;4(3):64-8.
17.    Ekanayake L, van der Hoek W. Dental caries and developmental defects of enamel in relation to fluoride levels in drinking water in an arid area of Sri Lanka. Caries research. 2002;36(6):398-404.
18.    Mahvi A, Zazoli M, Younecian M, Nicpour B, Babapour A. Survey of fluoride concentration in drinking water sources and prevalence of DMFT in the 12 years old students in Behshar City. J Med sci. 2006;6(4):658-61.
19.    Organization WH. Oral health surveys: basic methods: World Health Organization; 2013.
20.    Damaneh M, Joulaei J, Alidadi F, Peiravi H. R. Evaluation of Interpolation Methods: to Determine Spatial Variations of Groundwater Qualitative Parameters (Case study: Gonabad Plain). Iranian Journal of Research in Environmental Health Fall. 2015;1(3):165-76.
21.    Azarpira H, Rasolevandi T, Aali R, Mahvi A, Ghorbanpour MA, Moradi H, et al. Investigation of nitrate and nitrite concentration and other physicochemical parameters of drinking water sources in Saveh city during the year of 2018. Journal of Research in environmental health. 2018;4(2):140-5.
22.    Yousefii Z, Hanafi B. Fluoride level in drinking water supplies of Gonbad-e Qabus, 2008-2012. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences. 2013;23(101):112-6.
23.    Asdagh S, Nuroloyuni S, Amani F, SadeghiMazidi T. Dental caries prevalence among 6-12 years old school children in Ardabil city, 2012. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2015;15(1):39-45.
24.    Saravanan S, Kalyani V, Vijayarani M, Jayakodi P, Felix J, Arunmozhi P, et al. Caries prevalence and treatment needs of rural school children in Chidambaram Taluk, Tamil Nadu, South India. Indian Journal of Dental Research. 2008;19(3):186-90.
25.    Pontigo‐Loyola AP, Medina‐Solis CE, Borges‐Yañez SA, Patiño‐Marín N, Islas‐Márquez A, Maupome G. Prevalence and severity of dental caries in adolescents aged 12 and 15 living in communities with various fluoride concentrations. Journal of Public Health Dentistry. 2007;67(1):8-13.
26.    Deyhimi P, Eslamipour F, Naseri HA. DMFT and the effect of dental education on orodental health of dental students in Isfahan School of Dentistry. Journal of Isfahan Dental School. 2011;6(4):384-9.
27.    Mehralian AR, Hosseinkhani Z, Padisar P, PoorSamimi J, Asefzadeh S, Pakpour A. Oral health status and oral selfcare behaviors among children aged 5-6 and 12 years in Qazvin Province (2013). J Qazvin Univ Med Sci. 2017;20(6):28-35.
28.    Ismail AI, Sohn W. The impact of universal access to dental care on disparities in caries experience in children. The Journal of the American Dental Association. 2001;132(3):295-303.
29.    Arsang Jang S, Amani F, Jafari Koshki T, Mozafariyanpour E, Jafari Kaffash K, Sajadimanesh M, et al. The level of availability and use of oral and dental health services in 6-7 years old children, Qom, Iran. Qom University of Medical Sciences Journal 2015;9(4):55-63.