تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر.دانشجوی دکتری الودگی محیط زیست ،واحدتنکابن،دانشگاه ازاداسلامی،تنکابن،ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست، مؤسسه آموزش عالی خردگرایان مطهر، مشهد ، ایران

3 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

10.22038/jreh.2023.68065.1553

چکیده

زمینه وهدف : پراکندگی فلزات سنگین در انواع رسوبات از مباحث مهم و نوین در رسوب شناسی محیطی است. این پژوهش با هدف بررسی میزان فاکتورآلودگی ، غلظت فلزات کادمیوم و سرب، شاخص انباشت ژئوشیمیایی و رده ریسک اکولوژیکی در خاک پایین دست لندفیل تایباد انجام شد.

مواد وروشها : 15 ایستگاه به فاصله 100 متری از یکدیگر و در امتداد آبراهه خروجی از سایت از فاصله 100 تا 1500 متری انتخاب شدند. بعد از نمونه برداری به تعداد 5 نمونه و تکرار 3 بار از هر ایستگاه، نمونه ها جهت آنالیز به آزمایشگاه منتقل شدند.

یافته ها : در ایستگاه 2و6 چون فاکتورهای آلودگی(CF) بین 1 تا 3 هستند بنابراین میزان آلودگی در این ایستگاه ها متوسط، در ایستگاه 10 بسیار زیاد و برای بقیه ایستگاه ها چون فاکتورهای آلودگی بین 3 تا 6 هستند میزان آلودگی زیاد است. برای فلز کادمیوم فاکتور آلودگی(CF) در تمامی ایستگاه‌ها بین 3 تا 6 و آلودگی زیاد است. بر اساس نتایج میزان فلزات سرب و کادمیوم در رده ریسک اکولوژیکی متوسط قرار دارند.

نتیجه گیری : میزان آلودگی فلز سرب درایستگاه 2و6 متوسط ، ایستگاه 3 بسیارزیاد و در بقیه ایستگاهها زیاد است . آلودگی فلز کادمیوم درتمام ایستگاهها زیاد گزارش شد. هردو فلز از نظر ریسک اکولوژیکی دررده متوسط قراردارند.

غلظت فلزات مذکور در خاک پایین دست لندفیل از میانگین خاک جهانی و پوسته زمین بطور معنی داری بیشتر است. به نظر می رسد این آلودگی ناشی از لندفیل باشد که توسط رواناب های فصلی به اراضی پایین دست انتشار یافته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the level of contamination and ecological risk of cadmium and lead metals in the soil downstream of the burial site (case study: Taibad city)

نویسندگان [English]

  • akram ghorbani 1
  • Mohammad javad Alipoor 2
  • MOHAMMAD GHAFOORI 3

1 Member of scientific panel faculity of khreadgrayan motahar Institiu of higher education of mashhad iran .PhD Student Majoring in Environmental Pollution, Tonekabon Branch of Islamic Azad University, Tonekabon City, Iran

2 1. MSc student of Environmental Pollution , Kheradgerayan Motahar Of Higher Education, Mashhad,Iran

3 Department of Geology, Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

چکیده [English]

Background and Purpose: Distribution of heavy metals in all types of sediments is one of the important and new topics in environmental sedimentology. This study was conducted with the aim of investigating the amount of factor pollution, concentration of cadmium and lead metals, geochemical accumulation index and ecological risk category in the soil downstream of Taibad Landfill.

materials and methods: 15 stations were selected at a distance of 100 meters from each other and along the waterway exiting the site from a distance of 100 to 1500 meters. After sampling 5 samples and repeating 3 times from each station, the samples were taken to the laboratory for analysis.

Results: In stations 2 and 6, because the pollution factors (CF) are between 1 and 3, the level of pollution in these stations is average, in station 10 it is very high, and for the rest of the stations, because the pollution factors are between 3 and 6, the level of pollution is high. For cadmium metal, the pollution factor (CF) in all stations is between 3 and 6 and the pollution is high. Based on the results, the amount of lead and cadmium metals in the risk category They are ecologically average.

Conclusion: The amount of lead metal pollution in station 2 and 6 is moderate, station 3 is very high and in other stations it is high. Cadmium metal contamination was reported in all stations. Both metals are in the medium category in terms of ecological risk.

The concentration mentioned metals in the soil downstream of the landfill is significantly higher than the global soil average and the earth's crust. It seems that this pollution is caused by the landfill, which was spread to the downstream lands by seasonal runoff

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollution
  • Ecological risk
  • cadmium
  • lead
  • landfill site