تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی

2 مرکز تحقیقات علوم و فناوری های محیط زیست، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید

3 کارشناس آزمایشگاه آب/ شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی

4 رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای

5 مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، گناباد، ایران

6 کارشناس شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

7 مدیر دفتر تحقیق و پژوهش

10.22038/jreh.2023.67077.1538

چکیده

مقدمه: بیماری کرونا (COVID-19) بیماری عفونی است که تنها چند ماه پس از اعلام رسمی اولین گزارشات، به سرعت در جهان منتشر و تبدیل به پاندمی شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل تاثیر گذار بر رعایت مسائل بهداشتی کارکنان بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی می باشد.

روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی (مقطعی) بر روی 65 نفر از کارکنان شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی در سال 1399 انجام شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه آنلاین جمع آوری و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

نتایج: بررسی ارتباط متغیرهای کیفی دموگرافیک با سازه های آگاهی، نگرش و رفتار نشان داد میانگین نمره آگاهی، نگرش و رفتار در هیچ یک از گروه های جنسیتی، تحصیلی و شغلی تفاوت معنی داری نداشته است (05/0<p-value). بین متغیرهای آگاهی و نگرش (009/0=p-value) و آگاهی و رفتار(02/0=p-value) ارتباط مثبت و معنی داری وجود داشت. سایر متغیرها با یکدیگر ارتباط معنی‌داری را نشان ندادند(05/0<p-value). همچنین نتایج حاصل نشان داد، سازه آگاهی تاثیر آماری معنی‌داری بر رفتار افراد مورد مطالعه داشته است (01/0=p-value). به طور کلی میزان آگاهی و نگرش کارکنان در پیشگیری از کرونا در سطح مطلوبی قرار دارد.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد که فراهم‌آوری امکانات لازم شامل استانداردسازی محیط کار، تامین سرویس حمل و نقل، ماسک و مواد ضدعفونی کننده نقش موثری در کاهش موارد ابتلا به کرونا خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors affecting compliance with health issues affecting the corona virus in the workplace (case study: Khorasan Razavi Regional Water Company)

نویسندگان [English]

 • aliakbar dehghan 1
 • najmeh afsharkohan 2
 • batoul zarif gharaati oftadeh 3
 • mohammad Zanguoe 4
 • sedigheh majidian 5
 • Mohammad Rashidi 6
 • Reza Barati 7

1 Member of health faculty

2 Environmental Science and technology Research center, Department of Environmental Health Engineering, school of Public Health, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

3 Laboratory Expert/ Khorasan Razavi Regional Water Authority

4 Head of crisis management and non-operational defense department of Khorasan Razavi Regional Water Company

5 environmental health department, health school, gonabad university medical science, Gonabad, Iran

6 Expert, Khorasan Razavi Regional Water Company

7 Director of research office

چکیده [English]

Introduction: Corona disease (COVID-19) is an infectious disease that spread rapidly in the world and became a pandemic only a few months after the official announcement of the first reports. The purpose of this study is to determine the influencing factors on employees' compliance with health issues based on the health belief model.

Methods: This descriptive analytical (cross-sectional) study was conducted on 65 employees of Khorasan-Razavi Regional Water Company in 2019. Information was collected using an online questionnaire and the data was analyzed using SPSS software.

Results: Examining the relationship between demographic qualitative variables and knowledge, attitude and behavior constructs showed that the average score of knowledge, attitude and behavior did not differ significantly in any of the gender, educational and occupational groups (p-value<0.05). There was a positive and significant relationship between the variables of awareness and attitude (p-value=0.009) and awareness and behavior (p-value=0.02). Other variables did not show a significant relationship with each other (p-value<0.05). Also, the results showed that the structure of awareness had a statistically significant effect on the behavior of the people studied (p-value=0.01). In general, the level of knowledge and attitude of employees in preventing corona virus is at a favorable level.

Conclusion: The results of this study show that providing the necessary facilities, including the standardization of the work environment, the provision of transportation services, masks and disinfectants will play an effective role in reducing the cases of corona.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Health issues
 • staff
 • covid-19
 • prevention