تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

1 گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه صنعتی اصفهان

10.22038/jreh.2023.66549.1528

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: امروزه روش‌های دفع لجن فاضلاب شامل خشک شدن، سوزاندن و استفاده در زمین است، اما هر یک از این روش‌ها آسیب‌پذیری خود را دارد. مدیریت لجن فاضلاب نه تنها به دلیل مقادیر بالای تولید بلکه به خاطر غلظت بالای فلزات سنگین و عوامل بیماری‌زا در آن دشوار است. تحقیقات نشان داده تبدیل لجن فاضلاب به کودهای آلی از جمله کود مایع آلی به خاطر مزیت‌های فراوانی که دارد از جمله میزان فلزات سنگین کمتر، قابلیت استفاده آسان همراه با سیستم آبیاری، قابلیت جذب سریع‌تر به‌وسیله‌ی گیاهان و افزایش بازدهی رشد آن‌ها و غیره بسیار مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌های لجن بیولوژیک فاضلاب و کود مایع آلی حاصل از آن می‌باشد.

مواد و روش‌ها: در این تحقیق لجن بیولوژیک با استفاده از محلول سود 25/0 مولار طی سه مرحله استخراج به کود مایع تبدیل شد. مشخصه یابی لجن و کود مایع تولیدی با انجام آزمایش‌های تعیین غلظت فلزات سنگین (روی، سرب، کادمیوم، کروم، نیکل، آهن و مس)، درصد نیتروژن کل، فسفر قابل جذب، پتاسیم محلول، غلظت سدیم کل، میزان هدایت الکتریکی و pH انجام شد.

یافته‌ها: نتایج حاصل نشان داد میزان نیتروژن کل، پتاسیم محلول، غلظت فلزات سنگین با افزایش مراحل استخراج کود مایع آلی از لجن کاهش یافت. درصورتی‌که میزان فسفر قابل‌جذب، میزان سدیم کل، هدایت الکتریکی و pH افزایش یافت.

نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده نشان داد که کود مایع حاصل از لجن فاضلاب به دلیل ویژگی‌های که دارد می‌تواند به عنوان اصلاح کننده خاک در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.

نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Production and characterization of liquid fertilizer from urban sewage biological sludge

نویسندگان [English]

  • Maryam Namdari 1
  • Mohammad Reza Atabaki 2

1 Department of Natural Resources Isfahan University of Technology

2 MSc of Environmental pollution, Department of natural resources, Isfahan university of technology

چکیده [English]

Background and Objectives: Today, sewage sludge disposal methods include drying, burning and application in land, but each of these methods has its own vulnerability. Sewage sludge management is difficult not only because of high levels of production, but also because of high concentrations of heavy metals and pathogens. Research has shown that the transfer of sewage sludge to organic fertilizers, including organic fertilizer, is due to its many advantages, including less heavy metals, easy to use with irrigation systems, faster absorption by plants, and increased their growth efficiency etc. which have been very much considered. The purpose of this study was to investigate the properties of sewage sludge and the liquid fertilizer produced from it.

Materials and Methods: In this study, biological sludge was transformed into liquid fertilizer using a 0.25 molar solution. Characterization of biological sludge and liquid fertilizer by conducting heavy metal concentration tests (Zn, Pb, Cd, Cr, Ni, Fe and Cu), total nitrogen, total phosphorus, soluble potassium, total sodium concentration, electrical conductivity and pH was done.

Results: The results showed that total nitrogen, soluble potassium, heavy metals concentration decreased with increasing of organic matter extraction from sludge whereas, the amount of phosphorus, total sodium content, electrical conductivity and pH increased.

Conclusion: The results of this study showed that the liquid fertilizer produced from sewage sludge due to its characteristics can be used as a soil modifier in agricultural sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sewage sludge
  • Liquid fertilizer
  • Waste management and recovery