تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشى اصیل کمی و کیفی

نویسندگان

1 مهندسی شیمی-دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل- ایران

2 گروه محیط زیست، شرکت آب منطقه ای اردبیل، اردبیل، ایران

3 دانشکده پزشکی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 مهندسی شیمی- دانشکده فنی مهندسی،-دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل-ایران

5 مهندسی شیمی -دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه محقق اردبیلی- اردبیل-ایران

10.22038/jreh.2023.66395.1524

چکیده

زمینه و هدف: رودخانه بالخلی‌چای که به سد یامچی می‌ریزد تامین-کننده آب شرب اردبیل می‌باشد. در این تحقیق، مطالعه اثرگذاری چشمه قینرجه بر روی رودخانه بالخلی‌چای براساس شاخص‌های کیفیت آب‌های سطحی مدنظر می‌باشد.

مواد و روش: ابتدا اقدام به پایش ماهانه و آنالیز چشمه آبگرم قینرجه ( ایستگاه 1)، رودخانه قبل پذیرش و بعد از پذیرش آب چشمه ( ایستگاههای 2 و 3) به‌مدت یک‌سال شد. علیرغم دبی پایین چشمه نسبت به رودخانه، غلظت برخی کاتیون‌ها و آنیون‌ها در رودخانه به‌شدت افزایش یافت. در این مقاله، با تعیین IRWQISC به-عنوان شاخص کیفیت آب‌های سطحی ایران و NSFWQI به‌عنوان شاخصی بین-المللی، کیفیت آب برای سه ایستگاه، تعیین شد.

یافته‌ها: نتایج بیانگر آن بود که آب رودخانه، بعد از ورود آب چشمه از لحاظ کیفیت، تنزل رده پیدا کرد؛ به-عبارتی دیگر، شاخص IRWQISC کیفیت آب رودخانه از رده نسبتا خوب به متوسط تنزل یافت. به‌دلیل وجود حدود ppb2000 آرسنیک، حدود ppb7000 آهن و حدود ppb2500 منگنز در چشمه قینرجه، به‌نظر می‌رسد که شاخص‌های متداول جهت مطالعه کیفیت واقعی رودخانه بالخلی‌چای کافی نباشد؛ لذا شاخص IRWQISTهم در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. در اثر ورود چشمه به رودخانه، شاخص سمیت رودخانه از وضعیت نسبتا خوب به نسبتا بد، دو رده تنزل یافت.

نتیجه‌گیری: با توجه به تاثیرگذاری بالای چشمه قینرجه بر روی کیفیت رودخانه بالخلی‌چای از منظر شاخص‌های IRWQISC و خصوصا IRWQIST و با توجه به اهمیت رودخانه بالخی‌چای در تامین آب‌شرب اردبیل، ضرورت تصفیه آب چشمه قبل از ورود به رودخانه بالخلی‌چای کاملا مشهود است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of mineral hot water springs on the quality of the river based on toxicity indicators (case study: the effect of Ghaynarjeh Nir hot spring on the Balkhlichai river)

نویسندگان [English]

  • Shayesteh Keivan 1
  • mehran khojasteh 2
  • Niayesh Shayesteh 3
  • mohammad javad khani 4
  • FARZAD zahmati 5
  • vahid vahid fard 5

1 Chemical Engineering- Faculty of Engineering- University of Mohaghegh Ardabili- Iran

2 Environment Department, Ardebil Regional Water Company, Ardebil, Iran

3 School of Medicine, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran

5 Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Mohaghegh Ardebili University, Ardebil, Iran

چکیده [English]

Background & objective: Balkhli River, which flows into Yamchi Dam, is the main supplier of drinking water in Ardabil City. This research aims to investigate the effect of the Ghaynarjeh Spring on Balkhli River based on surface waters quality indices.

Materials & Methods: First, monthly monitoring and analysis of Ghaynarjeh spa spring (station 1), river before acceptance and after acceptance of spring water (stations 2 and 3) was done for one year. Despite the low discharge of the spring compared to the river, The concentration of some cations and anions in the river increased greatly. In this article, by determining IRWQISC as the surface water quality index of Iran and NSFWQI as an international index, the water quality for three stations was determined.

Results: The results showed that the quality of the river water after entering the spring water was degraded; In other words, the IRWQISC index of the quality of the river's water quality decreased from relatively good to average. Due to the presence of about 2,000 ppb of arsenic, about 7,000 ppb of iron and about 2,500 ppb of manganese in Ghaynarjeh Spring of Nir City, Therefore, the IRWQIST index was also considered in this research. As a result of entering the spring into the river, the river's toxicity index dropped two levels from a relatively good condition to a relatively bad one.

Conclusion: Considering the high impact of ghaynarjeh spring on the quality of Balkhli Chai River from the perspective of IRWQISC and especially IRWQIST indicators and considering the importance of Balkhli Chai River in supplying drinking water in Ardabil city, the necessity of purifying the spring water before entering the Balkhli Chai River is quite evident.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balkhli River
  • Ghaynarjeh Nir Spring
  • Water Quality Index
  • Heavy Metals