تعهد نامه

نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

کارشناس بهداشت محیط شهرداری همدان، ایران

10.22038/jreh.2023.65291.1512

چکیده

زمینه و هدف : شیرابه زباله شهری به دلیل داشتن مواد آلی، مواد معدنی و فلزات سنگین بعنوان یکی از مشکلات محیط زیست بشمار می رود که نیاز به تصفیه دارد. جذب سطحی یکی از روش های مورد استفاده در جذب آلاینده ها توسط مواد جاذب می باشد. در این مطالعه به بررسی کارایی حذف فلز روی از شیرابه محل دفن زباله شهر همدان توسط جاذب پوست موز اصلاح شده توسط محلول اسیدی پرداخته شده است.

مواد و روش ها: در مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر اثر متغیرهای زمان تماس، مقدار جاذب، pH و غلظت بر کارایی حذف فلز روی از شیرابه انجام گرفته است. جهت بررسی چگونگی فعل و انفعال بین جاذب و جسم جذب شونده از مدل های جذب ایزوترم لانگمویر و فروندلیچ و بررسی سرعت فرایند جذب از سینتیک جذب شبه مرتبه اول و دوم استفاده شد.

یافته ها : بیشترین کارایی حذف فلز روی (92%) توسط جاذب پوست میوه موز اصلاح شده در pH بهینه 7، زمان تماس 70 دقیقه، مقدار جاذب g/l 6 و غلظت mg/l 1 رخ داد. حداکثر ظرفیت جذب جاذب نیز mg/g 34 تعیین گردید. نتایج نشان داد که رفتار فرایند موردنظر از مدل ایزوترمی جذب لانگمیر تبعیت کرده و سینتیک آن بر واکنش شبه مرتبه دوم منطبق می شود.

نتیجه گیری : استفاده از جاذب طبیعی پوست موز اصلاح شده با محلول اسید نیتریک توانایی بالایی در حذف فلز روی از شیرابه را دارد و می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای کاهش مشکلات ناشی از جاذب‌های متداول شیمیایی استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of removal of Zinc Metal from leachate Using Modified Banana Skin adsorbent

نویسنده [English]

  • maryam bahiraei

Environmental Health Expert of Hamedan Municipality, Iran

چکیده [English]

Background and purpose: Urban waste leachate due to had organic matter, minerals and heavy metals as one of the environmental problems has require treatment. Surface absorption is one of the methods used in absorbing contaminants by absorbent materials. In this study, the efficiency of removal of zinc from leachate of landfill waste in Hamadan city by absorbent of banana skin modified by acidic solution has been investigated.

Materials and Methods: In study of descriptive-analytical, the effect of contact time, adsorbent amount, pH and concentration variables performed on the efficiency of Zn metal removal from leachate. In order to investigate the interaction between the adsorbent and the absorbed object were used the absorption models of Langmuir and Freundlich isotherm and aspect investigation the velocity of the adsorption process were used from the adsorption kinetics of first and second order pseudo-adsorption.

Results: The highest efficiency of zinc removal (92%) was caused by adsorbent of banana fruit skin modified in the optimum pH 7, the contact time 70 minutes, the adsorbent amount 6 g/l concentration 1 mg/l. The maximum absorbent absorption capacity was also determined 34 mg/g. The results showed that the behavior of the desired process followed Langmuir adsorption isotherm model and its kinetics is adapted to the second-order pseudo-reaction.

Conclusion: The use of natural adsorbent banana fruit skin modified by nitric acid solution has a high ability to remove zinc metal from leachate and can be used as an appropriate replacement for reducing the problems caused by common chemical adsorption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste Leachate
  • Zinc metal
  • Surface Absorption
  • Banana Skin
  • Hamedan